drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1156/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1156/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-01-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Szczerbiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Andrzej Szczerbiński po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie Odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono skarżącemu - w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu [...]Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 72 u.p.s.a. – jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Z akt sprawy wynika, iż wezwanie odebrał córka skarżącego – K. G. i dlatego doręczenie wezwania, które nastąpiło w dniu [...]r. należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 220 § 1 u.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia ( art. 49 u.p.s.a.), a nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi ( art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt