drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Inne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 ORAZ 58 par. 1 PKT3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi C. O., T.O., A. O., A. C., L. S. i H.R. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę A. O.

Uzasadnienie

Skarżący C. O., T. O., A. O., A. C., L. S. i H. R. wnieśli w dniu 8 maja 2008r. ( data stempla pocztowego) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2008r odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w S. z dnia [...] czerwca 1975r o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego położonego na terenie wsi O. i, gmina S.stanowiącą byłą własność S. i W. O.

Skargę podpisali wszyscy skarżący za wyjątkiem A. O.

Wymogi jakim winno odpowiadać pismo wnoszone do Sądu regulują przepisy art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ.U. Nr.153 poz. 1270 ze zm dalej zwaną "P.p.s.a") natomiast zasady postępowania sądu w sytuacji wystąpienia braków formalnych takiego pisma określa art. 49 powołanej wyżej ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 46 § 1 pkt 4 skarga winna być opatrzona podpisem strony.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych strona jest wzywana do uzupełnienia braków stosownie do treści art. 49 § 1 ustawy P.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący A. O., zarządzeniem sędziego sprawozdawcy z dnia 3 lipca 2008r. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni z pouczeniem, iż nie usunięcie tego braku skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do podpisania skargi została doręczona w dniu 9 lipca 2008r. Odbioru dokonał dorosły domownik -żona skarżącego. Doręczenie wezwań skarżącemu, w świetle art. 72 powołanej ustawy należało uznać za prawidłowe.

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 16 lipca 2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy P.p.s.a Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie skarżący A.O. wezwany do usunięcia braków skargi, nie wykonał wezwania w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy P.p.s.a orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt