drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Łd 533/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 533/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2008-05-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 10 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku M. J. i H. J. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M.J. i H.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2006-2007 na 12 rat miesięcznych p o s t a n a w i a: przyznać skarżącym prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

I SA/Łd 533/08

Uzasadnienie

M. i H. J. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie ich od kosztów sądowych, w sprawie z ich skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2006-2007 na 12 rat miesięcznych.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, zawierającym również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, iż skarżący prowadzą gospodarstwo domowe wraz z dwoma synami: 27-letnim S.J. oraz 20-letnim K.J. Na dochód rodziny składa się jedynie renta H.J. w wysokości 615 zł netto. Jedynym majątkiem skarżących jest dom o powierzchni 200 m-, zajęty w całości przez komornika. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazali, iż oboje są po wypadku samochodowym, w związku z czym przeznaczają około 200 zł miesięcznie na leki. Na bieżące utrzymanie pozostaje im około 350 zł, co stanowi kwotę zbyt małą. Utrzymują się dzięki pomocy rodziny. Na skutek trudnej sytuacji finansowej skarżący zalegają z opłatami za media.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie. M. i H. J. nie są bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sytuacja finansowa skarżących pozwala, zdaniem Sądu, na przyznanie im prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt