drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 289/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 289/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-05-15  
Data wpływu
2008-04-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego i zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. C. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

A. C. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego i zwolnienie od kosztów sądowych lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych (k. 31) podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonką A. C. oraz pełnoletnim synem A. C.. Miesięczny dochód trzyosobowej rodziny stanowi kwota 3960.90 zł netto uzyskiwane przez małż. C. z tytułu przyznanych świadczeń emerytalnych, w szczególności emerytura A. C. wynosi 2914,15 zł, A. C. – 1046,75 zł. Syn A. C. pozostaje osobą bezrobotną – nie jest zarejestrowany w urzędzie pracy, pozostaje na wyłącznym utrzymaniu rodziców. Wyszczególnione wydatki miesięczne rodziny wynoszą łącznie 2766,57 zł w tym opłaty ponoszone na: energię elektryczną – 80,47 zł; telefon – 96,71 zł opał - 128 zł (1400 zł rocznie) oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w: S. S. – 360 zł; [...] Bank P. S.A. – 901,53 zł; [...] Bank S.A. – 224,12 zł; Banku S. w B. – 975,74 zł. A. i A. C. są osobami schorowanymi (mają orzeczoną [...] grupę inwalidztwa), ponoszącymi zwiększone wydatki na lekarstwa, korzystającymi z opieki osób trzecich. Majątek wnioskodawcy stanowi dom o powierzchni [...] m² wraz z działką o powierzchni [...] m². A. C. nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k. 31-32). Do akt sprawy skarżący dołączył: rachunki (k. 50-51); dokumenty poświadczające wysokość emerytur małż. C. (k. 33-34) oraz wysokość rat zaciągniętych kredytów (k. 35-49).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku A. C. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu A. C. wykazał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z małżonką A. C. oraz pozostającym na wyłącznym utrzymaniu rodziców synem A. C. Dochód miesięczny trzyosobowej rodziny stanowi kwota 3960.90 zł netto uzyskiwane przez małż. C. z tytułu przyznanych świadczeń emerytalnych. Wyszczególnione wydatki miesięczne skarżącego wynoszą 2766,57 zł. W skład majątku A. C. wchodzi: dom o powierzchni [...] m² wraz z działką o powierzchni [...] m². Skarżący nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych. Małż. C. są osobami schorowanymi (mają orzeczoną [...] grupę inwalidztwa), ponoszą zwiększone wydatki na lekarstwa oraz korzystają z opieki osób trzecich. W tym miejscu należy wskazać, iż po opłaceniu wykazanych miesięcznych kosztów bieżącego utrzymania wnioskodawcy pozostają środki finansowe w kwocie 1194,33 zł, jednakże rozpatrując wniosek A. C. wzięto pod uwagę, iż wyszczególnione wydatki miesięczne skarżącego nie obejmują kosztów zakupu żywności, niezbędnych lekarstw oraz środków czystości.

W tej sytuacji należy zatem skonstatować, iż wnioskodawca nie jest w stanie zgromadzić środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych trzyosobowej rodziny oraz pokrycia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego - kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt