drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Go 127/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 127/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-03-19  
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Maria Bohdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 19 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Bohdanowicz po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy administracyjnej ze skargi [...] na decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę [...].

Uzasadnienie

Dnia 24 stycznia 2008 roku (data prezentaty) [...] złożyli skargę na decyzję Wojewody Lubuskiego [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Skarżącym zostały doręczone odpisy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 lutego 2008 roku o wezwaniu do uiszczenia wpisów wraz z wezwaniem do usunięcia braków formalnych wskazanej wyżej skargi poprzez nadesłanie łącznie jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego – w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zobowiązania – pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący [...] otrzymali wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 29 lutego 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymali wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 29 lutego 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 5 marca 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymali wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 29 lutego 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymali wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 5 marca 2008 roku.

Skarżąca [...] otrzymała wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 1 marca 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 1 marca 2008 roku a [...] otrzymała to wezwanie w dniu 8 marca 2008 roku.

Skarżąca [...] otrzymała wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 5 marca 2008 roku.

Skarżący [...] otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych w dniu 3 marca 2008 roku a [...] otrzymała to wezwanie w dniu 1 marca 2008 roku.

W dniu 11 marca 2008 roku skarżący nadesłali jeden egzemplarz odpisu skargi własnoręcznie podpisany przez wszystkich skarżących. Do odpisu skargi dołączono dowód uiszczenia w dniu 10 marca 2008 roku wpisu sądowego w wysokości 500 złotych przez [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż postępowanie sądowoadministracyjne zainicjowane może być i toczyć się wyłącznie na podstawie skutecznie wniesionej skargi. Stosownie do treści art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 20 września 2002 roku Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skarga ta powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć jej odpisy w celu doręczenia pozostałym stronom. W przypadku braków formalnych skargi jakim jest brak odpisów skargi, Sąd wzywa stronę skarżącą do ich nadesłania pod rygorem odrzucenia skargi. W tym miejscu należy zauważyć, iż wprawdzie Sąd I instancji nie jest związany granicami skargi - może więc badać nie tylko naruszenia prawa w niej wskazane, ale także kontrolować zaskarżony akt pod kątem występowania w nim wszelkich innych ewentualnych wad prawnych, ale warunkiem sine qua non owego badania jest złożenie skargi odpowiadającej wymogom określonym w art. 57 p.p.s.a.

Kolejną bezwzględną przesłanką procesową warunkującą skuteczne wniesienie skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 220 § 1 i art. 212 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest wpis sądowy od skargi. W sytuacji gdy skarga nie zawiera wpisu sądowego strona wnosząca skargę powinna na wezwanie Sądu w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną przez Sąd kwotę. Zaniedbanie tegoż obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem skargi przez Sąd.

Przenosząc te rozważania na kanwę niniejszej sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 57 § 2 p.p.s.a. skargi właścicieli poszczególnych nieruchomości mogły być w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę na działce, która sąsiaduje z nieruchomością skarżących – wniesione w jednym piśmie.

Jednakże wobec tego, że skarżący są właścicielami różnych działek sąsiadujących z nieruchomością odnośnie, której toczy się postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę, każdy ze skarżących reprezentuje swój własny interes prawny chroniony przepisami prawa materialnego i procesowego a każdy ze skarżących właścicieli stosownie do treści art. 72 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego jest współuczestnikiem formalnym. Dlatego też należy uznać, że skargi pomimo wniesienia ich w jednym piśmie, podlegają odrębnemu wpisowi w pełnej wysokości od każdego ze skarżących właścicieli. Jednocześnie stwierdzić należy, iż w przypadku małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości sąsiednich, zachodzi w stosunku do pozostałych skarżących współuczestnictwo materialne w związku z czym są oni zobligowani do uiszczenia wpisu solidarnie a zatem uiszczenie żądanego przez Sąd wpisu przez jednego z małżonków zwalnia drugiego z obowiązku jego uiszczenia.

Zgodnie z powyższym Sąd zobligowany był wezwać osobno każdego ze skarżących do uiszczenia wpisu sądowego przy czym w przypadku małżonków będących współwłaścicielami wezwano ich do uiszczenia wpisu sądowego solidarnie.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do uzupełnienia braków zostały doręczone skarżącym w terminach wskazanych w części historycznej niniejszego uzasadnienia. Z uwagi na 7 dniowy termin, w którym Sąd zobowiązał skarżących do uiszczenia wpisów sądowych należało przyjąć, iż terminy do ich uiszczenia zakończyły się:

dla skarżących [...] z upływem 7 marca 2008 roku,

dla skarżących [...] z upływem 7 marca 2008 roku,

dla skarżącego [...] z upływem 12 marca 2008 roku,

dla skarżących [...] z upływem 7 marca 2008 roku,

dla skarżącej [...] z upływem 10 marca 2008 roku,

dla skarżących [...] z upływem 17 marca 2008 roku,

dla skarżącej [...] z upływem 12 marca 2008 roku,

dla skarżących [...] z upływem 10 marca 2008 roku.

W toku prowadzonego postępowania sądowego Sąd ustalił, iż skarżący nadesłali odpis skargi podpisany przez wszystkich skarżących natomiast na konto Sądu wpłynęła w dniu 11 marca 2008 roku uiszczona tylko przez [...] kwota 500 złotych, pozostali skarżący nie dokonali żadnych wpłat na konto tutejszego sądu z tytułu uiszczonego wpisu sądowego. Zatem uznać należało, iż tylko skarga [...] może być przedmiotem merytorycznego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W związku z powyższym uznać należało, iż skargę w części odnoszącej się do [...] należało odrzucić jako nienależycie opłaconą. Przy czym wskazać należy, iż wymienione powyżej osoby mogą dalej działać w niniejszym postępowaniu jako uczestnicy.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt