drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Koszty sądowe, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, V SA/Wa 2968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2968/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Piszczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 239 pkt 1 lit e, art. 255
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA - Piotr Piszczek po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L. G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] października 2007r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy; postanawia: - zwrócić stronie skarżącej ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu opłaty kancelaryjnej uiszczonej [...] marca 2008 r. i wpisanej [...] marca 2008 r. do rejestru opłat sądowych pod poz. [...];

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] marca 2008 r. skarżący wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. akt V SA/Wa 2968/07 z dnia 11 marca 2008r., uiszczając jednocześnie opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł.

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej ustawy p.p.s.a. nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Przedmiotem skargi L. G. była decyzja odmawiająca umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, zatem skarżący był z mocy ustawy zwolniony z obowiązku uiszczania kosztów sądowych, co oznacza że koszty te obciążają budżet państwa.

W myśl art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt