drukuj    zapisz    Powrót do listy

0002, Wyłączenie sędziego,  , Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego - wynik kończący w SO, II SO/Łd 7/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Łd 7/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Anna Stępień /przewodniczący/
Grzegorz Szkudlarek
Joanna Sekunda-Lenczewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
0002
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II FZ 420/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-26
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego - wynik kończący w SO
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.18, art. 19, art. 22 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 30 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Stępień Sędziowie Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku D. A. o wyłączenie sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi od rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt l SA/Łd 336/08 postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie, w piśmie z dnia 12 maja 2008 roku skarżąca -D. A. wniosła sprzeciw od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, wnosząc jednocześnie o wyłączenie od rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt l SA/Łd 336/08 sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wezwaniem, doręczonym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 19 czerwca 2008 roku Sąd zobowiązał skarżącą - D. A. do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia wniosku przez wskazanie imion i nazwisk sędziów, których wniosek dotyczy oraz uprawdopodobnienie przyczyn wyłączenia sędziów.

W piśmie procesowym z dnia 25 czerwca 2008 roku, stanowiącym odpowiedź na wezwanie Sądu skarżąca wskazała, iż w chwili obecnej nie jest w stanie uprawdopodobnić przyczyn wyłączenia sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wraz ze wskazaniem imion i nazwisk. Wniosła o udostępnienie listy wszystkich sędziów orzekających w Wydziale l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 64 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W niniejszej sprawie należy więc w pierwszej kolejności nawiązać do art. 57 § 1 oraz do przepisów art. 45-49 powołanej ustawy, określających wymagania skargi, a tym samym mających odpowiednie zastosowanie do wniosku.

Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać dokładne określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych (art. 64 § 2 ustawy), w tym wskazanie podstaw wyłączenia sędziów z przyczyn określonych w art. art. 18 i 19 ustawy. Jako pismo procesowe wniosek podlega również badaniu przez przewodniczącego ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi, a każdy ze wskazanych wyżej warunków formalnych podlega konwalidacji.

Instytucję wyłączenia sędziego, która stanowi gwarancję procesową zasady obiektywizmu i bezstronności regulują przepisy art. 18 i art. 19 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Pierwsze z unormowań zawiera zamknięty katalog bezwzględnych przyczyn wyłączenia sędziego i stanowi, że sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej (art. 18 § 1 powołanej ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 19 ustawy, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Wniosek o wyłączenie sędziego musi więc zawierać: wskazanie sędziego lub sędziów, których dotyczy oraz uprawdopodobnienie przyczyny wyłączenia przez wskazanie dowodów, które mają czynić prawdopodobnymi podane przez stronę okoliczności.

Rozważając istnienie przesłanek wyłączenia sędziego na gruncie rozpoznawanej sprawy, należy wskazać, iż w piśmie z dnia 12 maja 2008 roku D. A. wniosła sprzeciw od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, wnosząc jednocześnie o wyłączenie od rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt l SA/Łd 336/08 sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W uzasadnieniu wniosku skarżąca nie wskazała jednak imion i nazwisk sędziów, których wniosek dotyczy i nie uprawdopodobniła przyczyn wyłączenia sędziów.

Wobec stwierdzonych braków wniosku uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie wniosku, wezwaniem skutecznie doręczonym w dniu 19 czerwca 2008 roku, Sąd zobowiązał skarżącą do usunięcia braków wniosku o wyłączenie sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez wskazanie imion i nazwisk sędziów, których wniosek dotyczy oraz przyczyn wyłączenia sędziów, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Pomimo wezwania Sądu skarżąca nie uzupełniła powyższych braków, wnosząc w piśmie z dnia 25 czerwca 2008 roku o udostępnienie listy wszystkich sędziów orzekających w Wydziale l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Nieuzupełnienie przez skarżącą braków formalnych wniosku o wyłączenie sędziów poprzez wskazanie (sprecyzowanie) indywidualnie sędziów, których dotyczy wraz z uprawdopodobnieniem przyczyn wyłączenia uniemożliwia jego merytoryczne rozpoznanie i powoduje, że wniosek ma charakter abstrakcyjny.

Na marginesie wskazać tylko należy, że Sąd orzekający w niniejszej sprawie mógł ustalić sędziów orzekających w Wydziale l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, nie jest jednak w stanie zażądać od sędziów stosownych oświadczeń przewidzianych w art. 22 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec braku postawienia przez skarżącą w stosunku do sędziów zindywidualizowanych, konkretnych zarzutów, które z całą pewnością skarżąca mogła postawić już we wniosku o wyłączenie sędziów.

Z uwagi na powyższe, uznając iż skarżąca nie wykazała przesłanek uzasadniających wyłączenie sędziów Wydziału l Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi od rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie o sygn. akt l SA/Łd 336/08 Sąd na podstawie art. 22 § 1 i 2 wniosek oddalił.

A.T.-P.Powered by SoftProdukt