drukuj    zapisz    Powrót do listy

6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych, Planowanie przestrzenne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Gd 803/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-03-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 803/07 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-03-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-12-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Dorota Jadwiszczok /sprawozdawca/
Janina Guść
Tamara Dziełakowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6161 Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych
Hasła tematyczne
Planowanie przestrzenne
Sygn. powiązane
II OZ 634/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska Sędziowie: Sędzia WSA Janina Guść Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok (spr.) Protokolant Referent Izabela Adamowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2008 r. sprawy ze skargi D. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 07 września 2007 r., nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia dotyczącego braku sprzeczności zalesienia nieruchomości z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oddala skargę.Powered by SoftProdukt