drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewoda, Uchylono decyzje I i II instancji, II SA/Kr 1201/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1201/06 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-12-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-11-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Janowska /sprawozdawca/
Ewa Rynczak
Renata Czeluśniak /przewodniczący/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 555/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uchylono decyzje I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016 art. 32 ust. 4 pkt 2, art. 35 ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 7, 77
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Sygn. akt II SA/ Kr 1201/ 06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Renata Czeluśniak Sędziowie : WSA Ewa Rynczak WSA – del. Ewa Janowska ( spr. ) Protokolant: : Karina Lutyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi A.W. i B.W. na decyzję Wojewody z dnia [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I Instancji, II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana .

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [....] , organ l instancji -Starosta K. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestorowi B.O. dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą,, Budowa budynku jednorodzinnego z garażem wewnętrznym z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną", na działce nr ...... w miejscowości G. , gmina M. Decyzja została podjęta na podstawie art. 28, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016)., wskazano w niej kategorię obiektu budowlanego - budynek mieszkalny - l, dane projektanta wraz z informacją o posiadanych przez niego uprawnieniach, oraz wskazano szczególne warunki, zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 42 ust 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, do których zobowiązano inwestora, jak również ustalono obszar oddziaływania inwestycji, ograniczony do działek nr nr ........ w miejscowości G.

W uzasadnieniu wskazanej decyzji organ ustalił, że inwestor w dniu [....] . złożył wniosek o pozwolenie na budowę przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Inwestycja jest zgodna z zapisami ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu nr .......z dnia

[....] ., zmienionej decyzją nr ......z dnia [....] wydanymi przez Wójta Gminy M. Przedłożony do zatwierdzenia projekt został opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania, projekt ten posiadał wymagane opinie i uzgodnienia. Inwestor złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ podał, że podczas prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stronom zapewniono możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym, w trakcie jego trwania nie złożono żadnych uwag i wniosków. Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2003r. Prawo ochrony środowiska.

W odwołaniu od decyzji organu l instancji, B.W. i A.W. wnieśli o jej uchylenie i ustalenie nowych warunków zabudowy zarzucając decyzji naruszenie art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, poprzez niedopełnienie ciążącego na organie administracji publicznej obowiązku sprawdzenia wszelkich wymagań potrzebnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a mianowicie warunków dojazdu po drodze gminnej nr ......., nie spełniającej wymaganych warunków technicznych określonych dla tego rodzaju drogi, prowadzącej od działki nr ......... (inwestora) do drogi powiatowej nr ....... Zarzucali, że zaskarżona decyzja została podjęta bez dostatecznego zbadania

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

czy zostały spełnione wszelkie wymogi i warunki techniczne dla drogi dojazdowej -drogi gminnej nr ......, mającej stanowić dojazd dla działki nr ......, na której planowana jest realizacja przedmiotowego domu mieszkalnego - do drogi powiatowej nr ....., zwracając uwagę, że zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999r. określającego warunki techniczne dla dróg klasy "..." (drogi dojazdowe) wymaga jest szerokość takiej drogi, co najmniej 3 m. Droga gminna, po której ma się odbywać dojazd do działki nr ......., warunku tego nie spełnia. Posiada szerokość zaledwie 2 m, co nie pozwala na swobodny przejazd po niej, bez wkraczania na leżące po jej obu stronach działki nr nr ........, stanowiące własność odwołujących. Małżonkowie W. podnieśli, że dwumetrowa droga gminna na działce ..... może służyć jedynie do przegonu bydła, przechodu i przejazdu wozów konnych, nie może natomiast służyć do przejazdu samochodów, czy pojazdów ciężarowych, np. wożących materiały budowlane, wywożących nieczystości, itp. Przedstawione argumenty przemawiają, zdaniem odwołujących, za stwierdzeniem, że Biuro Geodezyjne "[....] " wykonało projekty zjazdu do drogi .... bez uprzedniego sprawdzenia prawidłowej szerokości przedmiotowej drogi, wymaganej w obowiązujących przepisach. Dodatkowo wskazali, że Gmina M., chcąc wykorzystywać drogę gminną nr ......, jako drogę dojazdową powinna w tym celu poczynić odpowiednie działania, tzn. dokonać wywłaszczenia niezbędnych nieruchomości na cele publiczne, za stosownym odszkodowaniem, zamiast wydawać nieprawidłową opinię stanowiącą podstawę do wydania przez Starostę K. skarżonej decyzji, prowadzącej w rezultacie do naruszania prawa własności właścicieli innych nieruchomości, w tym i skarżących, jako właścicieli gruntów przyległych do działki nr ......

Organ II instancji Wojewoda ........, decyzją z dnia [....] wydaną w oparciu o art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. utrzymał w mocy decyzję organu l instancji. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji ponownie wyjaśniając, iż Starosta K. decyzją z dnia [....] . zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego z garażem wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości G., Gmina M. Analizując akta przedmiotowej sprawy w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami, organ odwoławczy uznał, że decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę została wydana prawidłowo. Zgodnie z dyspozycją określoną w art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, właściwy organ przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

budowlanego sprawdza zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska: zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, z określonym w nich terminem ważności zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Wojewoda ........ podał, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej, przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Starostwa Powiatowego w K., sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Przedstawiony do zatwierdzenia projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy terenu nr ...... z dnia

[....] . zmieniającej w części dotyczącej określenia parametrów przyszłej inwestycji - decyzję o warunkach zabudowy terenu nr ...... z dnia [....] wydaną przez Wójta Gminy M. Jednocześnie organ odwoławczy dodał, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z pozostałymi niezmienionymi warunkami decyzji o warunkach zabudowy terenu z dnia

[....] a przedłożony projekt budowlany został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, przez projektantów posiadających wymagane uprawnienia budowlane oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, podnosząc, że projektanci legitymowali się odpowiednim zaświadczeniami potwierdzającymi wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, a projekt został wykonany w terminie ważności tych zaświadczeń, zaś w aktach znajdują się oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dla potrzeb przedmiotowej inwestycji dostaw wody, energii elektrycznej, gazu oraz odprowadzania ścieków. Wojewoda ........ stwierdził, że art. 34 ust. 1 pkt 3a Prawa budowlanego stanowi o dołączeniu do projektu budowlanego oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, natomiast przepis art. 19 ustawy o drogach publicznych określa, że zarządcą drogi gminnej jest wójt gminy. Organ odwoławczy podniósł, że możliwość dostępu do drogi publicznej została potwierdzona w piśmie z dnia [....] wydanym

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

inwestorowi w Urzędzie Gminy M. i dołączonym do akt sprawy w trakcie postępowania odwoławczego. Treść tego dokumentu potwierdza możliwość dojazdu do działki inwestora nr ....... w miejscowości G. z drogi wewnętrznej nr......., co oznacza w ocenie organu odwoławczego, że została zapewniona możliwość połączenia drogi publicznej z działką inwestora. Spełniony, zatem został warunek o przedłożeniu przez inwestora dokumentu określonego w przepisie art. 34 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Jednocześnie odnosząc się do zarzutu odwołujących dotyczącego niewystarczającej szerokości drogi dojazdowej organ wyjaśnił, że droga gminna o numerze ewidencyjnym ...... jest drogą istniejącą a nie projektowaną, natomiast, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie, co wynika z § 2.1 stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych, dlatego Wojewoda ......... uznał zarzut odwołujących dotyczący niewystarczającej szerokości istniejącej drogi dojazdowej za nieuzasadniony. Reasumując, stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, projekt zagospodarowania działki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, jest kompletny, posiada wymagane opinie i uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, istnieje możliwość połączenia działki z drogą publiczną, a więc organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W skardze do Sądu B.W. i A.W. wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji i ustalenie nowych warunków zabudowy dla inwestycji realizowanej przez B.O. , podnosząc, że zaskarżona decyzja jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, jest dla nich krzywdząca w części pozwalającej na dojazd po drodze gminnej o szerokości 2 m, narusza przysługujące im do drogi ..... prawo własności. W uzasadnieniu skargi powtórzono zarzuty zawarte w odwołaniu, podkreślając, że stan prawny drogi mającej stanowić dojazd dla działki nr ....... do drogi powiatowej nr ...... nie został przez Gminę M. uregulowany. Zaakcentowano ponownie, że droga gminna, po której ma się odbywać dojazd do działki nr ...... ma szerokość zaledwie 2 m i przejeżdżające samochody wkraczają w działki należące do skarżących niszcząc uprawy i narażając ich na straty.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

Uczestnicy postępowania B.O. i T.O. wnieśli o oddalenie skargi przychylając się do stanowiska organu odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, póz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, iż w postępowaniu sądowym nie mogą być brane pod uwagę argumenty natury słusznościowej czy celowościowej. Badana jest wyłącznie legalność aktu administracyjnego, czyli jego zgodność z przepisami prawa materialnego i prawidłowość przyjętej przez organ procedury, która doprowadziła do wydania aktu. Odnotować również przyjdzie, iż stosownie do art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Oznacza to, iż w granicach danej sprawy, Sąd dokonuje oceny zgodności zaskarżonego aktu z przepisami prawa, bez względu na zarzuty podniesione w skardze. Skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego tj. art. 6, 7, 8 i 77 § 1 K.p.a. - mającym istotny wpływ na wynik nin. sprawy, a także przepisów prawa budowlanego w szczególności art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.,Nr 106, póz. 1126 ze zm.) Prawo budowlane, zwanej dalej Prawem budowlanym. Przypomnieć również należy, że stosownie do zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego w art. 6, 7 i 8 zasad, organy administracji państwowej zobowiązane są działać na podstawie przepisów prawa i prowadzić postępowanie w sposób pogłębiający zaufanie do organów Państwa (zasada praworządności).

Przeprowadzone w nin. sprawie postępowanie nie spełnia ww. warunków.

W myśl art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ budowlany sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony środowiska

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także oświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust.7,

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenia projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym terminie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Tak więc przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ budowlany zobowiązany był sprawdzić, czy spełnione zostały wymogi zawarte w cyt. wyżej przepisie, a także warunki zawarte w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego. Dopiero w sytuacji spełnienia ww. wymagań organ zobowiązany jest do udzielenia pozwolenia na budowę.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż w nin. sprawie istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące w szczególności zgodności przedstawionego przez inwestora projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi. Z opisu zagospodarowania działki, stanowiącego część projektu zagospodarowania terenu i architektonicznego przedmiotowego budynku jednorodzinnego oraz z mapy sytuacyjno-wysokościowej dołączonej do projektu budowlanego wynika, że dojazd na działkę możliwy jest z drogi prywatnej (działka nr ......) w południowej granicy działki lub z drogi gminnej nr...... biegnącej wzdłuż północnej części działki. Natomiast zatwierdzony projekt budowlany przewidywał realizację dojazdu do działki inwestora od strony północnej, bezpośrednio do drogi .......

Organy orzekającej w sprawie nie ustalały faktycznej szerokości drogi przebiegającej na działce nr .......

Stosownie do przepisów § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 ze zm.) do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.

W ocenie Sądu, organy zatwierdzając przedłożony projekt budowlany nie rozważyły kwestii, czy rozwiązania w nim przyjęte, a dotyczące realizacji dojazdu z działki inwestora do drogi gminnej ...... nie naruszają przywołanych wyżej przepisów techniczno-budowlanych. Nadto nie rozważono kwestii zgodności projektowanego wjazdu na działkę z warunkami zabudowy terenu stanowiących załącznik nr ..... do decyzji nr ......Wójta Gminy M. , w części dotyczącej uzgodnień (znak.........) z dnia [....] a wskazanych w punkcie ..... warunków zabudowy terenu.

Wprawdzie art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, póz. 954) nadał nowe brzmienie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawie Prawo budowlane w ten sposób, że dodając do tego przepisu punkt "b" wprowadził stosownie do potrzeb wymóg oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Oświadczenie w tym przedmiocie będzie wymagane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wówczas gdy zamierzona inwestycja będzie się m.in. wiązała z przyłączeniem działki budowlanej do drogi publicznej. Jednakże z podnoszonych w odwołaniu i skardze zarzutów wynika, że wbrew powyższej regulacji organy nie ustaliły, czy droga określona jako działka nr ...... ma charakter drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, czy też jest drogą niepubliczną (czyli drogą wewnętrzna), do korzystania z której konieczny jest tytuł prawny wynikający z prawa rzeczowego bądź ze stosunku zobowiązaniowego. Nadto nie wykazano, że przyjęte w projekcie budowlanym usytuowanie zjazdu z działki na której zamierzano zrealizować przedmiotowy dom mieszkalny nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

Niewyjaśnienie tej podstawowej dla wydania pozwolenia na budowę kwestii, tj. zgodności projektowanego obiektu z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy ( w tym powołanym, a nie dołączonym do akt administracyjnych uzgodnieniem z dnia.......) oraz zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, w tym przepisami powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w szczególności rozdziału 2: "dojścia i dojazdy" - w tym §14, powoduje, że zaskarżona decyzja nie mogła się ostać. Zaniedbania organu administracji państwowej polegające na niedopełnieniu obowiązku zgromadzenia pełnego materiału dowodowego

Sygn. akt II SA/Kr 1201/06

pozwalającego na obiektywną ocenę powyższej okoliczności stanowią naruszenie art. 7, 77 § 1 K.p.a., która ma istotny wpływ na wynik sprawy.

Powtórzyć przyjdzie, że zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 ze zm.), pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu kto m.in. wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z analizy tego przepisu wynika, że nie wystarcza wykazanie samego prawa do dysponowania nieruchomością (nawet położoną w terenach budowlanych), ale musi być wykazane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Warunkiem uznania nieruchomości za nieruchomość zdatną na cele budowlane, oprócz jej położenia w terenach budowlanych, jest zapewnienie dla takiej nieruchomości dojścia i dojazdu do drogi publicznej zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy czym nie wystarcza faktycznie istniejący dostęp, ale musi być to dostęp prawnie zapewniony. W tym stanie rzeczy trafny jest zarzut skargi, iż zaskarżona decyzja narusza dyspozycję art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Niezależnie od powyższego dodać należy, że w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenie na budowę ocenie podlega również badanie, czy dochodzi względnie może dojść do naruszenie interesów osób trzecich, a więc i interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości, jednakże nie w aspekcie dopuszczalności tej zabudowy, co nie było przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, lecz ewentualnego naruszenia norm Prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, a więc i w tym aspekcie można dopatrzeć się wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie możemy mówić o naruszeniu interesów osób trzecich (skarżących) - właścicieli nieruchomości sąsiednich i przylegających do drogi 121. W sytuacji bowiem, gdy dojazd do budynku inwestora będzie odbywał się drogą tak wąską, że niemożliwe będzie wyminięcie się na niej pojazdów, to następować będzie przekraczanie granic tej drogi i w konsekwencji niszczenie upraw na sąsiednich gruntach, przylegających do spornej drogi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a i c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji wyroku. Zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku na zasadzie art. 152 ww ustawy.

Orzeczenie o kosztach uzasadnia art., 200 ww ustawy.Powered by SoftProdukt