drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 521/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2007-11-14  
Data wpływu
2007-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11
II FZ 127/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 2 pkt 2, art. 245 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2007 r. sprawy ze skargi Klubu [...] w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacji p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Sygn. I SA/Gl 521/07

UZASADNIENIE

Skarżący Klub wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że Klub zrzesza m. in. ubogą młodzież wiejską i utrzymuje się wyłącznie z opłacanych przez nią składek oraz z dotacji samorządowych. Podniesiono, iż uiszczenie kosztów sądowych spowodowałoby konieczność podniesienia wspomnianych składek, gdyż są one "skalkulowane do wysokości do wysokości podstawowych potrzeb klubu". Według wniosku Klub nie posiada żadnego majątku poza sprzętem potrzebnym do działalności sportowej stanowiącej jego cel statutowy.

Wykonując wezwanie do uzupełnienia danych zawartych we wniosku

o przyznanie prawa pomocy, nadesłano: wyciąg z rachunku bankowego należącego do Klubu wyszczególniający operacje finansowe dokonane w okresie od dnia

1 sierpnia 2007 r. do dnia 30 października 2007 r. (według niego wpływy i rozchody

z tego rachunku wyniosły po [...] zł, a saldo dodatnie – [...] zł), odpisy deklaracji podatkowych i dokumentów rachunkowych za 2006 r. (m. in. według sprawozdania finansowego za ubiegły rok przychody Klubu wyniosły [...] zł, przy czym na sumę tę składają się: składki członkowskie – [...] zł, opłaty za egzaminy na poszczególne stopnie uczniowskie oraz dotacje udzielone przez samorząd

i sponsorów – [...] zł, a nadto "pozostałe przychody operacyjne" – [...] zł.

Z kolei koszty zamknęły się kwotą [...] zł, w tym koszty sportowe stanowiły [...] zł, a "koszty ogólne" [...] zł.) oraz odpis umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej siedzibę Klubu.

Wpis w sprawie stanowi kwotę [...] zł., a ewentualny wpis od skargi kasacyjnej oraz od zażalenia – [...] zł.

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w myśl art. 245 § 3 przywołanej ustawy obejmującym m. in. zwolnienie od kosztów sądowych – następuje, gdy ta osoba lub jednostka wykaże, że nie ma dostatecznych środków na pokrycie pełnych kosztów postępowania. Podmiot taki, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinien zatem udowodnić istnienie wspomnianego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przezeń dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie ma on dostatecznych środków na pokrycie pełnych kosztów postępowania.

Odnosząc te uwagi do niniejszej sprawy, stwierdzić trzeba, że wnioskujący Klub nie wykazał, że w stosunku do niego powyższa przesłanka zachodzi. Do jego dyspozycji pozostają bowiem środki wielokrotnie przewyższające wysokość należnego w sprawie wpisu, które pozwalają na ponoszenie wydatków, przy których konieczność zapłaty tego wpisu nie może być uznana nawet za odczuwalne obciążenie. Kwota potrzebna na opłacenie wpisu od skargi jest przecież mniejsza niż procent sumy wspomnianych wydatków, a proporcje te ulegają jeszcze większemu zmniejszeniu w przypadku wpisu od zażalenia, którego uiszczenie może wchodzić

w rachubę na obecnym etapie postępowania. W ocenie rozpoznającego wniosek brak zatem przeszkód, aby w strukturze wydatków Klubu znalazło się miejsce na koszty sądowe w sprawie.

Podkreślić przy tym wypada, że na rzecz uwzględnienia wniosku nie przemawia także ta podnoszona w jego treści okoliczność, iż koszty te musiałyby być pokryte przede wszystkim z funduszy uzyskanych ze składek. Po pierwsze, suma tych składek stanowi wszak nieomal piętnastokrotność należnego wpisu, po drugie zaś Klub, poza dotacjami samorządowymi przeznaczonymi na konkretne cele, uzyskuje przychody również z innych źródeł.

Podsumowując, w świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie można przyjąć, iż skarżący Klub nie ma dostatecznych środków na pokrycie pełnych kosztów postępowania, i dlatego na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt