drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 425/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 425/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-05-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 425/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 29 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa [...] "P N" sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2001 roku p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Sygnatura akt I SA/Kr 425/08

UZASADNIENIE

Skargą z dnia [...] stycznia 2008 roku Spółka domagała się uchylenia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] oraz decyzji pierwszoinstnacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za sierpień 2001 roku w kwocie 1.635 zł.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej uwzględnił skargę w całości, zmieniając rozstrzygniecie organu pierwszej instancji poprzez jego uchylenie oraz umorzenie postępowania w sprawie.

Zgodnie zaś z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) - zwanej dalej ppsa - organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości, uwzględnić skargę aż do rozpoczęcia rozprawy. Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 oraz § 2 Sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Skoro więc w odpowiedzi na skargę (i przed dniem rozprawy) Dyrektor Izby Skarbowej (czyli organ uprawniony) orzekł zgodnie z żądaniem skarżącej, oczywistym jest, iż dalsze prowadzenie niniejszej sprawy stało się bezprzedmiotowe.

Tym samym, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt