drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Po 730/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 730/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-03  
Data wpływu
2008-06-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Karol Pawlicki. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 252/09 - Wyrok NSA z 2010-05-13
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący asesor sądowy Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 03 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A SA w W. o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 rok postanawia : oddalić wniosek. /-/ K.Pawlicki

Uzasadnienie

W skardze z dnia [...], ustanowiony w sprawie pełnomocnik, wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że zarówno w interesie strony skarżącej jak i w interesie publicznym leży to, by decyzja, która w rażący sposób narusza zasady prowadzenia postępowania podatkowego, nie podlegała wykonaniu.

Zgodnie z art. 61 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek strony skarżącej nie zawiera żadnych konkretnych okoliczności go uzasadniających. Nie można do nich zaliczyć oceny odnoszącej się w istocie do zarzutu niezgodności zaskarżonej decyzji z prawem. Do skarżącego należy zaś przynajmniej uprawdopodobnienie wystąpienia zdarzeń, które mogą spowodować skutki wskazane w powołanym przepisie.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie w/w przepisu.

/-/ K.PawlickiPowered by SoftProdukt