drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Administracyjne postępowanie Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Gd 1007/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-12-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 1007/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-12-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-12-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alicja Stępień /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Przewodniczący sędzia NSA Alicja Stępień w sprawie ze skargi R. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 09.10.2006 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy z dnia [...] odmawiające zawieszenia postępowania. Postanowienie SKO zostało doręczone R. J. w dniu [...]

W dniu 13.11.2006 r. R. J. złożył bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na powyższe postanowienie.

W dniu 19.12.2006 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo skarżącego, w którym oświadcza on, iż cofa wniesioną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej "ppsa", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym zgodnie z art. 54 § 1 ppsa skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zważywszy, iż trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 12.11.2006 r., to bezprzedmiotowym było dalsze przekazywanie skargi zgodnie z właściwością do SKO.

Stosownie do art. 58 pkt 1 ppsa sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie

terminu do jej wniesienia. Zważywszy, iż skarga została wniesiona nie tylko i pominięciem właściwego organu, lecz nadto po przewidzianym prawem terminie, to podlegała ona odrzucenia. Dlatego też oświadczenie skarżącego o cofnięciu skargi Sąd uznał za bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, iż cofnąć można tylko skargę wniesioną skutecznie.

Mając na względzie powyższe Sąd, na mocy art. 58 pkt 1 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt