drukuj    zapisz    Powrót do listy

6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, Przywrócenie terminu, Minister Budownictwa, Oddalono skargę, I SA/Wa 1863/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1863/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska
Iwona Kosińska
Maria Tarnowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 58 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Tarnowska (spr.) Sędziowie sędzia WSA Daniela Kozłowska asesor WSA Iwona Kosińska Protokolant Marta Maciejkowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi E. R. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. zasądza ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. K. prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ulicy [...] w W. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych.

Uzasadnienie

Minister Budownictwa postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku E. R. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] stwierdzającej nabycie przez Powiat R. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości T., oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, zajętej pod drogę publiczną relacji [...] – odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu decyzji Minister Budownictwa podał, że Wojewoda [...], działając na podstawie art. 73 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. stwierdził nabycie przez Powiat R. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

Z ustaleń organu wynika, iż od powyższej decyzji E. R. złożyła odwołanie z uchybieniem terminu, co zostało stwierdzone postanowieniem Ministra Budownictwa z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...].

Organ podał, iż zaskarżoną decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2007 r. strona otrzymała w dniu 26 lipca 2007 r., termin do wniesienia odwołania upłynął z dniem 9 sierpnia 2007 r., natomiast odwołanie datowane na dzień 10 sierpnia 2007 r. w tym dniu wpłynęło do [...] Urzędu Wojewódzkiego (strony były prawidłowo poinformowane o możliwości wniesienia odwołania).

Pismem z dnia 27 sierpnia 2007 r. E. R. wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, argumentując, iż składając odwołanie nie była świadoma, że zostało ono złożone po terminie i wskazując przyczyny zdrowotne.

Minister Budownictwa powołał się na art. 58 § 1 i 2 kpa, który stanowi, że organ administracji przywróci termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

W związku z powyższym organ stwierdził, że skoro wnioskodawczyni w dniu 10 sierpnia 2007 r. podpisała odwołanie, wskazuje to na ustąpienie przyczyny uchybienia terminu, a więc nie było przeszkód, aby równocześnie z odwołaniem mógł być złożony wniosek o przywrócenie terminu, jak przewiduje to art. 58 § 1 i 2 kpa. Natomiast wniosek w tej sprawie został złożony po dwóch tygodniach od wniesienia odwołania, tj. pismem z dnia 27 sierpnia 2007 r. Wobec tego organ uznał brak podstaw do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Skargę na postanowienie Ministra Budownictwa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła E. R. podnosząc, iż nie była świadoma przekroczenia terminu spowodowanego bardzo złym samopoczuciem po urodzeniu dziecka, a dopiero pismo Wojewody [...] z dnia 17 sierpnia 2007 r. uświadomiło jej fakt uchybienia terminu. Ponadto wskazała, że gdyby była świadoma przekroczenia terminu do złożenia odwołania, to jej ojciec składając odwołanie bezpośrednio w kancelarii urzędu, wówczas od razu z tym odwołaniem złożyłby prośbę o przywrócenie terminu. W uzasadnieniu skargi skarżąca przyznała, iż złożyła odwołanie dzień po terminie, a tym samym naruszyła przepisy kpa – wniosła o ponowne i pozytywne rozpatrzenie jej prośby z dnia 27 sierpnia 2007 r. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania z dnia 10 sierpnia 2007 r. na decyzję Wojewody z dnia [...] lipca 2007 r.

W odpowiedzi na skargę Minister Budownictwa wniósł o oddalenie skargi i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji orzekając w sprawie nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ postanowienie to nie narusza prawa, a przy jego podjęciu nie uchybiono zasadom i przepisom postępowania administracyjnego.

Z uchybieniem terminu do wniesienia odwołania kodeks postępowania administracyjnego wiąże ujemne skutki procesowe. Odwołanie wniesione po upływie wymaganego 14-dniowego terminu jest bezskuteczne.

Zgodnie z art. 134 kpa organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Stosownie jednak do postanowień zawartych w art. 58 § 1 i 2 kpa, uchybiony termin do złożenia odwołania należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie cztery przesłanki: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) strona uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy; 3) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; 4) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (w tym wypadku wniesienie odwołania).

W świetle powołanego przepisu, warunkiem przywrócenia terminu jest m. in. dokonanie przez stronę czynności, dla której określony był termin, równocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu, zaś wniosek o przywrócenie terminu musi zostać złożony do organu administracji publicznej w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W rozpoznawanej sprawie decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2007 r. E. R. otrzymała w dniu 26 lipca 2007 r., a zatem czternastodniowy termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 9 sierpnia 2008 r., decyzja zawierała pouczenie o przysługującym środku prawnym służącym weryfikacji rozstrzygnięcia oraz o sposobie i terminie jego wniesienia. Odwołanie natomiast złożone zostało w dniu 10 sierpnia 2007 r., a więc z jednodniowym przekroczeniem ustawowego terminu, co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniu Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2007 r. stwierdzającym uchybienie terminu do jego wniesienia, a ponadto odwołująca się nie wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Skarżąca wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2007 r. wystąpiła o przywrócenie terminu, w którym podała, że składając odwołanie po terminie nie była świadoma jego przekroczenia ze względu na przyczyny zdrowotne. Nadto podała, że gdyby wiedziała, że uchybiła terminowi, to składając odwołanie wraz z nim złożyłaby wniosek o jego przywrócenie. W skardze do sądu administracyjnego E. R. dodatkowo przyznała, że złożyła odwołanie dzień po terminie, czym naruszyła przepisy kpa.

W ocenie Sądu okoliczności te nie uzasadniają przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Prawidłowo organ uznał, iż skarżąca składając wniosek o przywrócenie terminu nie wypełniła przesłanek wynikających z art. 58 § 2 kpa, bowiem wniosek ten złożony został po upływie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, zaś przyczyna uchybienia ustała w dniu 10 sierpnia 2007 r., gdyż w tym dniu skarżąca podpisała odwołanie od decyzji Wojewody [...], a więc nie było przeszkód, aby równocześnie z odwołaniem mógł być złożony wniosek o przywrócenie terminu.

W skardze do sądu administracyjnego E. R. dodatkowo przyznała, że złożyła odwołanie dzień po terminie, czym naruszyła przepisy kpa.

Przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia przesłanki faktyczne i prawne stanowiące podstawę jego wydania nie budzą wątpliwości, stąd brak jest podstaw do jego wzruszenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt