drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, , Wojewoda, Odrzucono zażalenie, III SA/Łd 448/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 448/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-08  
Data wpływu
2007-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Janusz Nowacki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Sygn. powiązane
II OSK 1491/08 - Wyrok NSA z 2009-10-01
II OZ 98/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażaleń J. F. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 sierpnia 2007 r. sygn. akt: III SA/Łd 449/07 i III S A/Łd 450/07 w sprawie ze skarg K. F., M. F. i J. F. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić zażalenia. I.W.

Uzasadnienie

W dniu 21 maja 2007 r. K. F., M. F. oraz J. F. wniosły skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie wymeldowania skarżących z pobytu stałego z lokalu przy ulicy A. w S.

Postanowieniami z dnia 3 sierpnia 2007 r. wydanymi w sprawach III SA/Łd 448/07, III SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wstrzymał wykonanie decyzji Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania.

Na powyższe postanowienia z dnia 3 sierpnia 2007 r. uczestnik postępowania J. F. wniósł zażalenia i uiścił wpis w wysokości 100 złotych.

W dniu 4 września 2007 r. J. F. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionych zażaleń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażaleń. Jednocześnie został poinformowany, iż wpis od zażalenia musi być uiszczony od każdej ze spraw, co oznacza że powinien uiścić wpis w wysokości 300 złotych, po 100 złotych w każdej ze spraw. Dodatkowo został zobowiązany do wyjaśnienia do której ze spraw uiścił wpis w dniu 20 sierpnia 2007 r.

W dniu 7 września 2007 r. J. F. złożył pismo, w którym wnosił o potraktowanie spraw III SA/Łd 448/07, III SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07 jako jednej. W piśmie tym nie sprecyzował do której sprawy uiścił wpis w kwocie 100 zł.

Postanowieniami z dnia 19 września 2007 r. wydanymi w sprawach III SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07 połączono sprawy o sygn. akt: III SA/Łd 449/07 i 450/07 ze sprawą III SA/Łd 448/07 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz do wspólnego prowadzenia pod sygn. akt: III SA/Łd 448/07.

W dniu 8 października 2007 r. J. F. został poinformowany ponownie, że wpis od zażalenia musi być uiszczony od każdej ze spraw w której wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji oraz został wezwany do wyjaśnienia do której ze spraw uiścił wpis w dniu 20 sierpnia 2007 r. w wysokości 100 złotych pod rygorem uznania, iż wpis został uiszczony od zażalenia na postanowienie w sprawie o sygn. akt: III SA/Łd 448/07 ze skargi K. F.

J. F. nie udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu dotyczące uiszczonego wpisu od zażalenia oraz nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – powołanej dalej jako p.p.s.a. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a stanowi, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 4 września 2007 r. J. F. otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków trzech wniesionych zażaleń poprzez uiszczenie wpisu w wysokości 100 złotych w każdej ze spraw. Dodatkowo został w dniu 8 października 2007 r. ponownie poinformowany, iż wpis od zażalenia musi być uiszczony od każdej ze spraw w której zostało wydane zaskarżone postanowienie z dnia 3 sierpnia 2007 r. i wezwany do wyjaśnienia w której ze spraw uiścił wpis w wysokości 100 złotych pod rygorem uznania, iż wpis zostanie potraktowany jako wpis od zażalenia na postanowienie z dnia 3 sierpnia 2007 r., wydane w sprawie o sygn. akt: III SA/Łd 448/07. J. F. w wymaganym terminie nie wyjaśnił do której sprawy uiścił wpis w kwocie 100 zł, a więc należało uznać, iż wpis został wpłacony od zażalenia w sprawie III SA/Łd 448/07. Termin do uzupełnienia braków wniesionego zażalenia w sprawach III SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07 rozpoczął bieg w dniu 5 września 2007 r., a zakończył 11 września 2007 r. J. F. nie uzupełnił braków złożonych zażaleń w sprawach o sygn. akt: III SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07 w wyznaczonym terminie.

W związku z tym Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucił zażalenia J. F. na postanowienia z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawach IIII SA/Łd 449/07 i III SA/Łd 450/07.

I.W.Powered by SoftProdukt