drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika, I SA/Po 223/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 223/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-02  
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245, art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007r. postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącej adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. /-/V. Mielcarek

Uzasadnienie

Wpis od skargi wynosi [...].

Wobec tego skarżąca złożyła sporządzony na urzędowym formularzu w dniu [...] wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wskazała, że jest wdową, ma [...] lata, jej dochody to emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości [...] brutto. Z tej kwoty skarżąca wydaje na jedzenie, lekarstwa, ubrania, środki czystości, opiekę innych osób, rehabilitację itp. w wysokości [...] zł. Pozostałe koszty to opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie mieszkania, gaz, podatek od nieruchomości, ciepła i zimną wodę, sprzątanie mieszkania, przejazdy do lekarzy to wydatek około [...],- zł. Jest inwalidką, porusza się przy pomocy wózka, tzw. balkoniku, kul. Skarżąca podała, że nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami. Posiada zabudowaną działkę gruntu oraz mieszkanie przedwojenne wymagające kapitalnego remontu o powierzchni [...] m2. Nie posiada oszczędności, papierów wartościowych i wartościowych przedmiotów. Skarżąca z tytułu emerytury wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym uzyskuje dochód w kwocie [...].

Wniosek skarżącej o udzielenie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata zasługuje na uwzględnienie.

Instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Zapewnia ona osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możliwość obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (por. art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przy czym przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (por. art. 246 § 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W rozpatrywanej sprawie skarżąca w oświadczeniu zawartym we wniosku o przyznanie prawa wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W tych okolicznościach na podstawie art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

/-/V. MielcarekPowered by SoftProdukt