drukuj    zapisz    Powrót do listy

6168 Weterynaria i ochrona zwierząt, Administracyjne postępowanie Ochrona zdrowia, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Oddalono skargę, II SA/Sz 122/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 122/08 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak
Barbara Gebel /przewodniczący sprawozdawca/
Elżbieta Makowska
Symbol z opisem
6168 Weterynaria i ochrona zwierząt
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Ochrona zdrowia
Sygn. powiązane
II OSK 1341/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-24
Skarżony organ
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 DzUNr61,poz414ze.zm) art 10§2 kpa,80kpa,art151ppsa,art7,8,77kpa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska Sędzia WSA Arkadiusz Windak Protokolant Beata Radomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2008r. sprawy ze skargi Z. P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie inspekcji weterynaryjnej oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia (...) numer (...) Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie art.3 ust.1 pkt. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 późn. zm.), art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15 i art. 49 ust.1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.625 z późn. zm.) pkt 1.9.3.załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) (Dz. U. z 2007r

Nr 61, poz. 414) w związku ze stwierdzeniem obecności pałeczek Salmonella Typhimurium (sprawozdanie z przeprowadzonych w ZHW badań z dnia (...). Nr (...) (...)) w pobranych w dniu (...) próbach urzędowych wymazów podeszwowych, przeprowadzeniem dochodzenia epizootycznego na fermie drobiu Gospodarstwo Rolno Hodowlane Z P (...) gm. B (...), uznał stado kur niosek ROSS 308 w wieku 36 tygodni, w ilości 9600 sztuk o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym PL (...) ((...)) w L N gm. B za stado zakażone Salmonellą Typhimurium.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał :

1. Izolować stado drobiu w 36 tyg. życia znajdujące się w kurniku (...) do chwili poddania go ubojowi w miejscu wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2. Poddać ubojowi wszystkie sztuki drobiu znajdujące się w kurniku (...), w którym stwierdzono w wymazach podeszwowych obecność Salmonella Typhimurium; 3. Sztuki padłe przekazać do utylizacji;

4. Zgromadzoną paszę przeznaczoną do żywienia stada przekazać do utylizacji lub poddać obróbce cieplnej gwarantującej zabicie pałeczek Salmonella;

4. Przekazać do utylizacji pozyskane od kur z wymienionego stada wszystkie jaja od dnia 06.11.2007r.;

6. Ściółkę, odchody, usunąć z pomieszczenia, kompostować w miejscu po uprzednim jej odkażeniu;

7. Cały obiekt, w którym przetrzymywany był drób, wszystkie przedmioty i sprzęt z tego obiektu poddać odkażaniu;

8. Zabronić wstępu na teren fermy osobom postronnym;

9. Zabezpieczyć fermę poprzez wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

10. Wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1-7 prowadzić pod nadzorem

Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W decyzji także zakazano:

1. Przemieszczania drobiu na terenie gospodarstwa i poza gospodarstwo za wyjątkiem przewozu zwierząt do rzeźni;

2. Wywożenia z fermy ((...)) jaj, paszy, ściółki i odchodów, sprzętu, który mógłby ulec zakażeniu;

3. Wstępu osobom postronnym na teren fermy.

Równocześnie na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od powyższej decyzji odwołał się Z P. Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji zarzucił pominięcie okoliczności, że przedmiotem badań

nr (...)(...) z dnia (...) wykonanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej na zlecenie organu I instancji były nie tylko wymazy podeszwowe pobrane dnia (...) ze stada (...), nieuwzględnienie tego, że skoro przedmiotowe badanie obarczone jest opisaną wyżej wadą, to nie jest przydatne dla racjonalnej oceny obecności pałeczek Salmonelli Typhimurium w stadzie (...), niedopełnienie obowiązku określonego w art.10 Kpa, naruszenie art.8 Kpa poprzez dokonanie przez organ ustaleń w oparciu o wymazy częściowo nieznanego pochodzenia. W uzasadnieniu Z P podniósł także, że ze stada kur (...) pochodziło tylko 5 wymazów podeszwowych pobranych w dniu (...) W wynikach badań natomiast stwierdzono, że badano wymazy

w dwóch próbkach o numerach (...) oraz (...). Salmonellę stwierdzono tylko w próbce (...).

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją

z dnia (...) numer (...), po rozpatrzeniu odwołania Z P, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Uzasadniając powyższą decyzję organ podniósł, że krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007-2009, zwany dalej "krajowym programem", jest realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 (Dz. U. Nr 61, poz. 414 z późn. zm.). Powyższe rozporządzenia weszło w życie 20.04.2007 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w dniu (...). poinformował małżeństwo M i Z P o obowiązujących przepisach prawa dotyczących salmonellozy, tj.

o przepisach ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia krajowego programu oraz przepisach rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1003/2005 wdrażającym rozporządzenie Nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus.

W oparciu o krajowy program sporządzono roczny plan pobierania prób do badań laboratoryjnych w stadzie kur o nr 32126402, zarówno prób pobieranych przez właściciela, jak i prób urzędowych. Z powyższych czynności została spisana stosowna notatka podpisana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i przez Z P

Stado hodowlane kur niosek ROSS 308, stanowiące własność ZP, jest utrzymywane w 2 obiektach określanych jako (...) i (...). Strona posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny (...) nadany dla tego rodzaju działalności.

W oparciu o pkt 2.2.2.1. lit b załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1003/2005 ze stada kur niosek (...) należącego do strony, w dniu (...). zostały pobrane próby wymazów podeszwowych w ilości 5 par (10 szt.), odpowiednio po 5 sztuk z (...) i z (...). Zgodnie z pkt. 3.1.2. lit. b, cyt. wyżej załącznika do rozporządzenia (WE) 1003/2005, a także treści krajowego programu zawartego w pkt 1.6. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. określającego metody stosowane do wykrywania serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) - do celów badań laboratoryjnych - z każdych 5 sztuk wymazów podeszwowych utworzono w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej dwie próby laboratoryjne, które są badane równolegle i otrzymują dwa kolejne numery (...) w sprawozdaniu z badań (...) dot. (...), wystawionym dnia (...)

Badane 5 sztuk wymazów podeszwowych z (...) pobranych

(...) również otrzymały dwa kolejne numery prób laboratoryjnych (...) i (...) w sprawozdaniu z badań (...). Wynik badania prób z (...) był negatywny, tzn. w badanych próbach nie stwierdzono obecności salmonelli i strona nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do treści sprawozdania z tych badań ani co do ich wyniku.

Analogicznie laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej postępuje

w przypadku dostarczania prób do badania w ramach krajowego programu, pobranych i dostarczonych przez właściciela. W każdym przypadku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej otrzymaną próbę wymazów podeszwowych lub próbę kału dzieli na dwie próby laboratoryjne chyba, że zleceniodawca dostarczy próbę już podzieloną na dwie równe części, które są traktowane jako próby laboratoryjne.

Dotychczasowe wyniki badań zlecanych przez stronę były negatywne i strona nie wnosiła zastrzeżeń do wyników badania, jak też systematycznie wnosiła opłatę za te badania i zawsze za badanie dwóch prób laboratoryjnych z każdego obiektu - zgodnie z przyjętą i nie kwestionowaną przez nikogo praktyką.

Organ podniósł również, że w świetle powyższych ustaleń, twierdzenie strony, że wykrycie salmonelli Typhimurium w próbie laboratoryjnej (...) dotyczyło innej próby niż próba pobrana w dniu (...) ze stada przebywającego

w (...), należącego do Z P, jest nieuzasadnione.

Całkowicie chybiony jest też zarzut o naruszeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przepisów art. 10 Kpa., bowiem Z P dobrowolnie oświadczył, że (...) został powiadomiony o stwierdzeniu w wymazach podeszwowych pobranych w jego stadzie w obiekcie (...) obecności salmonelli Typhimurium. Takie wyjaśnienia złożył i udokumentował własnoręcznym podpisem w Protokole dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, który został sporządzony w dniu (...) Ponadto postępowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt lub czynników chorobotwórczych wywołujących choroby u człowieka tzw. zoonozy, musi być zawsze stanowcze i szybkie, uniemożliwiające przeniesienie zarazków na człowieka lub inne zwierzęta. W takich okolicznościach na podstawie art. 10 § 2 Kpa organy inspekcji weterynaryjnej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1, ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Organ uznał także zarzut uchybienia przepisom art. 8 Kpa za nietrafny, bowiem opiera się na spekulacji o zbadaniu jakichś hipotetycznych, a nie potwierdzonych dowodami 5 sztuk wymazów podeszwowych nie pochodzących z obiektu (...)

Powyższa decyzja została zaskarżona przez Z P do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, zarzucając naruszenie art.7, 8, 77 i 80 Kpa i podnosząc podobnie jak w odwołaniu, że badanie prób podeszwowych zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy z naruszeniem zasad wynikających z przepisów art.1 ust.2 rozporządzenia Komisji Europejskiej Ne 1003/2005 z dnia 30.06.2005 r. wdrażającego rozporządzenie nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie nr 2160/2006 oraz punktu 2.2.2.1 załącznika do tego rozporządzenia – poprzez pominięcie okoliczności, ze przedmiotem badania przez laboratorium weterynaryjne są próbki w formie wymazów zebranych na okładzinach na buty, a nie "próbki laboratoryjne" spreparowane w laboratorium poprzez podział materiału w postaci wymazów z okładzin na buty.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Lekarz Weterynarii wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn.zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Sąd rozpoznając skargę rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art.134 § 1 ww. ustawy ).

W niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2007-2009 ( Dz.U. Nr 61, poz.414 z późn.zm. ), zwane dalej "rozporządzeniem Rady Ministrów", określa cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura ( Gallus Gallus ), którym jest osiągnięcie celu wspólnotowego, określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającym rozporządzenie nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniającym rozporządzenie nr 2160/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 01.07.2005, str. 12), polegającego na ograniczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maksymalnej wartości procentowej dorosłych stad z wynikiem pozytywnym badania do 1 % lub poniżej tej wartości. Cel ten powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2009 r.

Dla osiągnięcia celu rozporządzenie Rady Ministrów wskazuje zatwierdzone laboratoria, w których dokonuje się analizy próbek zgromadzonych w ramach programu. Wśród tych laboratoriów znajduje się także Zakład Higieny Weterynaryjnej– dla województwa (pkt 1.5. załącznika). Ponadto rozporządzenie Rady Ministrów między innymi w zakresie miejsca, częstotliwości, sposobu i procedury pobierania próbek oraz ich przygotowania odsyła do załącznika do rozporządzenia Komisji nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającego rozporządzenie nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli

w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniającego rozporządzenie

nr 2160/2003 ( pkt 1.7. załącznika ).

W świetle pkt 2.2.2.1. w związku z pkt 2.2.2.2. załącznika do rozporządzenia Komisji nr 1003/2005 pobieranie próbki do badania powinno mieć między innymi formę określoną w lit.b - pięć par okładzin na buty. Dla celów analizy okładziny na buty mogą być łączone, przy czym należy pobrać przynajmniej dwie próbki złożone.

W niniejszej sprawie bezsprzecznie pobranie próbki do badania w dniu (...). w (...) nastąpiło w sposób naruszający przepisy rozporządzenia Komisji nr 1003/2005. Pobrano bowiem nie pięć par okładzin na buty, ale pięć okładzin na buty. Nie mniej jednak za zgodne z przepisami wymienionego rozporządzenia należy uznać połączenie okładzin na buty dla celów analizy i poddanie badaniu dwóch próbek złożonych, którym nadano numery (...) i (...).

W ocenie Sądu naruszenie przepisów przy pobieraniu próbki z okładzin na buty nie miało wpływu na wynik sprawy. Badanie, bezsprzecznie próbek pobranych w dniu (...) w (...), przeprowadzone przez zatwierdzone laboratorium, wykazało w próbie laboratoryjnej (...) występowanie salmonelli Typhimurium. Skoro już w mniejszej ilości materiału do badań pobranego z pięciu okładzin na buty, a nie jak powinno być prawidłowo z pięciu par okładzin na buty, wykryto występowanie salmonelli Typhimurium, to tym bardziej większa ilość materiału do badań mogła tylko potwierdzić otrzymany wynik pozytywny.

Źle pobrana próbka w przypadku wyniku negatywnego mogłaby spowodować natomiast, że mała ilość materiału do badania mogłaby nie pozwolić na wykrycie salmonelli, co skutkowałoby rozprzestrzenianiem się czynnika chorobotwórczego i zagrożeniem wystąpienia salmonellozy u ludzi, a tym samym niweczyłoby cel Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli.

W świetle powyższego wywody skargi dotyczące nieprawidłowości badania próbek i w związku z tym naruszenia art.7, 8, 77 Kodeksu postępowania administracyjnego należy uznać za nieuzasadnione.

Organ I instancji wydał decyzję zawierającą nakazy i zakazy określonego zachowania się, o których mowa w pkt.1.9. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów oraz w art.44 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz.625 z późn.zm.)

i nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z wymienionymi przepisami, stąd organ odwoławczy utrzymując w mocy przedmiotową decyzję nie naruszył obowiązującego prawa, w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.

Jak wynika z akt sprawy, strona brała udział w postępowaniu – była obecna przy pobieraniu próbek do badania, była informowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o wynikach badań i ich konsekwencjach.

Art.10 § 2 Kpa wprowadza możliwość odstąpienia od zasady czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu. Dopuszczalność prowadzenia postępowania z wyłączeniem zasady czynnego udziału stron na podstawie art. 10

§ 2 Kpa jest wyjątkiem od zasady ogólnej. Wyjątek ten warunkowany jest spełnieniem łącznie dwu przesłanek: po pierwsze - załatwienie sprawy niecierpiącej zwłoki; po drugie - wystąpienie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego lub grożąca niepowetowana szkoda materialna. Obydwie sytuacje w niniejszej sprawie wystąpiły.

Sąd uznał więc za nieuzasadniony zarzut naruszenia art.10 i 80 Kpa.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art.151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 z późn.zm.) orzekł, jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt