drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Odrzucenie skargi Prawo pomocy, Wojewoda, Odrzucono skargę
Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Po 539/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 539/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-07-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Wiesława Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6 i par. 3, art. 247
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na pismo Wojewody W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wysokości opłat za finansowanie wywozu i utylizacji śmieci postanawia 1. odrzucić skargę, 2. odmówić przyznania prawa pomocy. /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie

Pismem sporządzonym [...] r. J.K. wniósł do sądu administracyjnego skargę na pismo Wojewody W. z [...] r. W skardze zgłoszono wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Z załączonego do akt sprawy materiału wynika, że zaskarżonym pismem organ nadzoru pouczył skarżącego prawidłowo o trybie badania zgodności uchwał rady gminy z prawem. Zaskarżone pismo miało jedynie charakter wyjaśniający i zawierało informację, że kwestionowana przez skarżącego uchwała została już przez Wojewodę zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej poprzez orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, akty organów jednostek samorządu terytorialnego oraz bezczynność organów. Tymczasem, zaskarżone pismo Wojewody nie przejawia cech, którymi zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) powinna charakteryzować się decyzja administracyjna, w szczególności nie rozstrzyga sprawy co do istoty.

Wobec powyższego Sąd uznając skargę za niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w pkt. 1 sentencji postanowienia.

Odnosząc się natomiast do złożonego przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazać należy, że w myśl art. 247 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Przy czym bezzasadność skargi należy rozumieć jako jej niedopuszczalność. W ocenie Sądu tego rodzaju sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 247 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

/-/ W. BatorowiczPowered by SoftProdukt