drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Transport Odrzucenie skargi, Inspektor Transportu Drogowego, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 518/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 518/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Transport
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 i par. 3 oraz art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. z siedzibą w M. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2007 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] września 2007 r. strona skarżąca V. z siedzibą w M. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego skargę na postanowienie tego organu z dnia [...] września 2007 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego przewozu na potrzeby własne rzeczy bez posiadania w pojeździe wymaganego do zezwolenia certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. doręczającym zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia [...] marca 2008 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 złotych, a ponadto do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie przetłumaczonej na język polski skargi oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto w piśmie z dnia [...] kwietnia 2008 r. strona skarżąca została wezwana do ustanowienia w powyższym terminie pełnomocnika do doręczeń i poinformowana, że w razie niedopełnienia tego obowiązku, pisma w postępowaniu sądowym pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jak wynika z akt sprawy powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu [...] kwietnia 2008 r. (data doręczenia została ustalona przez Pocztę Polską w wyniku przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – pismo z dnia [...] lipca 2008 r. w aktach sprawy). Termin do

uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu [...] czerwca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., Sąd odrzuci skargę gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu [...] czerwca 2008 r. We wskazanym terminie strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu ani nie przedłożyła przetłumaczonej na język polski skargi oraz właściwego dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Ponadto skarżąca nie ustanowiła pełnomocnika

do doręczeń.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt