drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie zażalenia, Prokurator, Odrzucono zażalenie, I OZ 1029/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 1029/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-12-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-12
Skarżony organ
Prokurator
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 § 1 pkt 4, art. 178 i 180 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 18/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 12 listopada 2010 r. o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Zachód w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. akt II SAB/Kr 18/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 12 listopada 2010 r. o odrzuceniu sprzeciwu.

W dniu 23 lutego 2011 r. P. B. złożył drogą elektroniczną zażalenie na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zarządzeniem z dnia 2 marca 2011r., doręczonym w dniu 7 marca 2011 r., wezwał stronę do usunięcia braków formalnych przez podpisanie pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu ww. terminu zarządzenia nie wykonano.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4, które w tej sprawie nie występują. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zasadnie, zarządzeniem z dnia 2 marca 2011 r. wezwał stronę do podpisania zażalenia, albowiem dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.

Wobec niewykonania ww. zarządzenia, zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 28 stycznia 2011 r. należało uznać za obarczone brakiem formalnym.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt