drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , II SA/Ke 409/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 409/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk - Moskal po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] znak: [...] ustalającą, na wniosek B. S, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego o część gospodarczo – garażową na działce nr ewid. [...], obręb [...] przy [...] w K.

Skargę na rozstrzygnięcie organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniosła D. F.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowego, podnosząc, iż uwzględniło w całości skargę D. F. i decyzją z dnia [...] znak: [...] uchyliło w całości swoją decyzję z dnia [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji oraz przekazało sprawę do ponownego rozpoznania Prezydentowi Miasta. W podstawie prawnej powołano art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z 2002r.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., w zw. z art. 138 § 2 k.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a., organ którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn (niż wymienione w § 1 pkt 1 i 2 cyt. przepisu) stało się bezprzedmiotowe.

Z akt sprawy wynika, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] znak: [...] wydaną na podstawie 54 § 3 ustawy p.p.s.a., w zw. z art. 138 § 2 k.p.a.- uchyliło w całości swoją decyzję z dnia [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji oraz przekazało sprawę do ponownego rozpoznania Prezydentowi Miasta.

W tym stanie rzeczy skoro zaskarżona skargą D. F. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia [...] znak: [...] została wycofana z obrotu prawnego, postępowanie sądowe mające na celu kontrolę jej zgodności z prawem stało się bezprzedmiotowe, co powoduje konieczność umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a.Powered by SoftProdukt