drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda,  , II SA/Bk 33/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-06-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 33/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-06-22 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Wojciech Stachurski
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. i S. B. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenie na budowę p o s t a n a w i a o d r z u c i ć s k a r g ę.

Uzasadnienie

Sąd wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia (k.17 i 45 akt). Mimo upływu terminu skarżący nie uiścili żądanego wpisu.

Dlatego na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 VIII 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt