drukuj    zapisz    Powrót do listy

6048 Status zakładu pracy chronionej, Prawo pomocy, Minister Pracy i Polityki Społecznej,  , VI SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 249/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6048 Status zakładu pracy chronionej
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 1087/08 - Wyrok NSA z 2009-07-15
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 2 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w związku ze skargą M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia zażalenia p o s t a n a w i a: zwolnić skarżącą M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. od wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie

W dniu [...] stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego) M. Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia zażalenia. Skarżąca, wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, nadała w urzędzie pocztowym w dniu [...] lutego 2008 r. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPPr, w którym wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżąca spółka podniosła, iż na skutek pierwszej decyzji Ministra Gospodarki o utracie przez nią statusu zakładu pracy chronionej, zmuszona była do zlikwidowania 50 miejsc pracy z powodu utraty kontrahentów. Następnie, w konsekwencji wydania przeciwko spółce tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy we W. zostały zajęte jej rachunki bankowe, co uniemożliwiło faktycznie dalsze funkcjonowanie spółki. W chwili obecnej skarżąca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie posiada majątku, a jej rachunki bankowe zajęły administracyjne organy egzekucyjne: Urząd Skarbowy we W. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. W związku z powyższym skarżąca wniosła o zwolnienie jej od opłaty od skargi w kwocie 200 zł. Do wniosku o przyznanie prawa pomocy spółka załączyła kserokopię zaświadczenia banku z dnia [...] stycznia 2008 r. [...] oraz kserokopię deklaracji dla podatku od towarów i usług [...] za miesiąc styczeń 2008 r. [...].

W odpowiedzi na wezwanie Sądu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżąca nadesłała – oprócz wyżej wymienionych - kserokopie następujących dokumentów: zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] we W. z dnia [...] maja 2005 r. o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank [...], deklaracji dla podatku od towarów i usług [...] za miesiąc grudzień 2007 r. [...], deklaracji dla podatku od towarów i usług [...] za miesiąc luty 2008 r. [...], bilans jednostek (aktywów i pasywów) spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. [...], rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. [...].

Zgodnie z treścią art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie prawnej w zakresie częściowym może nastąpić, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Z przedłożonych przez skarżącą spółkę kserokopii dokumentów wynika, iż nie posiada ona na rachunku bankowym żadnych środków pieniężnych, a w roku podatkowym 2007 poniosła stratę w wysokości 20.142,26 zł (vide kserokopie: zaświadczenia banku z dnia [...] stycznia 2008 r. – [...], rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – [...]). Sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. bilans jednostek wskazuje, że suma aktywów spółki odpowiada sumie pasywów (73.737,22) – [...]. W 2005 r. organ prowadzący postępowanie egzekucyjne [...] dokonał zajęcia wierzytelności pieniężnych z rachunku bankowego skarżącej (kserokopia zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] we W. z dnia [...] maja 2005 r. o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank – [...]).

Uwzględniając przedstawione wyżej okoliczności stwierdzić należy, iż wniosek skarżącej o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi (wynoszącego w niniejszej sprawie 200 zł) zasługuje na uwzględnienie. Spółka wykazała bowiem, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt