drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Policja, Komendant Policji, Umorzono postępowanie, II SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 845/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Policja
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 i par. 2 w zw. z art. 54 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na postanowienie Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego postanawia - umorzyć postępowanie -

Uzasadnienie

W dniu [...] D. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego.

W odpowiedzi na skargę Komendant Stołeczny Policji wniósł o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu podał, iż uwzględnił skargę w całości i postanowieniem z dnia [...] czerwca 2008 r., wydanym na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżone postanowienie. Wskazał, iż powyższe skutkować będzie rozpatrzeniem odwołania D. P. z dnia [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 cytowanej ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Decyzja (postanowienie) wydana w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie Komendant Stołeczny Policji postanowieniem z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...], działając w trybie autokontroli, uchylił zaskarżone postanowienie z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...]. Postanowienie doręczono skarżącemu w dniu [...] r.

Wydane postanowienie stanowi nowe rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej i zawiera pouczenie o możliwości zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności postanowienia z dnia [...] kwietnia 2008 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt