drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 534/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 534/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2008-03-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 993/09 - Wyrok NSA z 2009-09-17
II OZ 61/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy- Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 czerwca 2008r. po rozpoznaniu wniosku I. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi J. H., A. S., E. D., I. G., Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2008r. znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: I. przyznać I. G. prawo pomocy poprzez zwolnienie z części wpisu sądowego od skargi w wysokości 300,00 złotych, II. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2008r. do Sądu wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPF I. G.

Zarządzeniem z dnia 26 maja 2008r. wezwano, wnioskodawczynię do uzupełnienia braków, dotyczących nadesłanego wniosku poprzez wskazanie o co w nim wnosi, ponieważ w nadesłanym formularzu wnioskodawczyni nie zakreśliła w jakim zakresie wnosi o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania ( pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ( pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ww. ustawy.)

Zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady ponoszenia kosztów sądowych przez strony postępowania. Intencją wprowadzenia tego przepisu było stworzenie możliwości dochodzenia swych praw przed sądem osobom, które znajdując się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej nie mogą uiścić kosztów sądowych. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych.

Inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy. W niniejszej sprawie wnioskodawczyni w złożonym wniosku wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów sądowych.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni wraz z mężem i synem utrzymują się z dochodów w wysokości 2.755,55 złotych miesięcznie. Na kwotę tą składa się dochód wnioskodawczyni uzyskiwany z tytułu emerytury w wysokości 1.075,55 złotych oraz dochód jej małżonka z uzyskiwany również z tytułu emerytury w wysokości 1.680,00 złotych.

Wnioskodawczyni zakreśliła we wniosku, że posiada nieruchomość rolną o pow. 2,78 ha.

Skarżąca zaznaczyła również, że z prowadzonego gospodarstwa rolnego uzyskuje produkty spożywcze tj. mleko, jajka, mąkę, ziemniaki, warzywa i owoce.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że wydaje miesięcznie około 600,00 złotych na leki, dojazdy, rehabilitację ponieważ wspólnie z mężem są osobami starszymi i schorowanymi.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że wnioskodawczyni nie jest w stanie jednorazowo uiścić całego wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500,00 złotych bez spowodowania uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny. Z tego też względu uznano, że zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy w części poprzez zwolnienie z wpisu sądowego w wysokości 300,00 złotych.

Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do przyjęcia, że wnioskodawczyni nie może ponieść pozostałej części wpisu sądowego i ewentualnie pozostałych kosztów sądowych.

Skarżąca bowiem wspólnie z małżonkiem uzyskują stały niemały miesięczny dochód. Ponadto wnioskodawczyni podała, że wiele niezbędnych do własnego utrzymania produktów uzyskuje z prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Powyższe wskazuje zatem, że skarżąca jest w stanie zgromadzić z uzyskiwanych dochodów środki na ponoszenie kosztów nie objętych zwolnieniem.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 w. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt