drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1491/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-26  
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
I OZ 787/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
I OZ 788/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 par. 1, 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucające zażalenie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1491/07 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r., sygn. akt [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 r. odrzucił zażalenie wniesione przez W. K. od postanowienia z dnia 18 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucającego skargę kasacyjną W. K. od postanowienia z dnia 27 września 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 1491/07 odrzucającego skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r. sygn. akt [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. w/w postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. zostało wysłane do pełnomocnika W. K. – adwokat M. B., która potwierdziła odbiór przesyłki w dniu 7 maja 2008 r. (k-144).

W dniu 21 maja 2008 r. W. K., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sporządzone przez siebie zażalenie na powyższe postanowienie Sądu z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 w zw. z art., 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W myśl art. 194 § 2 powołanej ustawy zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Tak więc odnosząc się do daty doręczenia pełnomocnikowi skarżącego przedmiotowego postanowienia z dnia 25 kwietnia 2008 r. tj. 7 maja 2008 r. ostatni dzień terminu do wniesienia zażalenia na to postanowienie upłynął w dniu 14 maja 2008r.

Skoro zażalenie zostało wniesione z przekroczeniem terminu, to na podstawie powołanego art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przedmiotowe zażalenie należało odrzucić.Powered by SoftProdukt