drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Ewidencja gruntów, Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Uchylono zaskarżoną decyzję w części i poprzedzającą ją decyzję w części, VIII SA/Wa 1034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 1034/15 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-06-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-11-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Cezary Kosterna
Iwona Owsińska-Gwiazda
Iwona Szymanowicz-Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Ewidencja gruntów
Sygn. powiązane
I OSK 2207/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję w części i poprzedzającą ją decyzję w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 64 poz 565 art. 15 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dz.U. 2015 poz 520 art. 24 ust. 5 pkt 3
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity.
Dz.U. 2015 poz 520 art. 40 a ust. 2 pkt 4 lit. b
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna, Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda, Protokolant Starszy referent Karolina Kaca, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2016 r. w Radomiu sprawy ze skargi Wodociągów Miejskich w [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] - w części dotyczącej odmowy bezpłatnego udostępnienia danych zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej na terenie miasta [...]; 2) oddala skargę w pozostałej części; 3) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz Wodociągów Miejskich w [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga [...] w R. sp. z o.o. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego znak [...] z dnia [...] września 2015 r. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy:

Wnioskiem z dnia 9 marca 2015 r. [...] w [...] sp. z o.o. (dalej: skarżąca, spółka, wnioskodawca, [...]) wystąpiła do Prezydenta Miasta [...] (dalej: Prezydent, organ I instancji) o bezpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj. danych zgromadzonych w PZGiK dla terenu Miasta [...] w zakresie następujących podzbiorów:

1. Ewidencja gruntów i budynków w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych oraz obrysów i numerów budynków w formacie ERI Shapefile, dxf, SWED;

2. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu w pełnym zakresie tematycznym

w formacie ERI Shapefile, dxf, SWED;

3. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków w zakresie właścicieli nieruchomości, numerów ksiąg wieczystych w formacie SWDE.

W odpowiedzi na ww. wniosek Prezydent pismem znak [...]

z dnia [...] marca 2015 r. odmówił spółce bezpłatnego udostępnienia wskazanych we wniosku informacji. W uzasadnieniu odmowy powołując się na przepisy ustawy

o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne, organ

I instancji wskazał, że spółka nie spełnia wymogów podmiotu publicznego albo niebędącego podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów lub zlecenia ich przez podmiot publiczny. Podał również, że spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, wobec czego udostępnienie żądanych danych nie może być zrealizowane na podstawie ww. przepisów, a jedynie na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Na skutek złożonego odwołania [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: WINGiK, organ odwoławczy) decyzją znak: [...] z [...] maja 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezydenta uznając, że istnieje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania.

Ponownie rozpatrując sprawę Prezydent pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. wezwał wnioskodawcę do sprecyzowania żądania. W odpowiedzi na powyższe spółka pismem z 1 lipca 2015 r. uzupełniła wniosek oraz przedstawiła uzasadnienie potwierdzające zasadność żądania nieodpłatnego udostępnienia wnioskowanych danych. Podniosła, że realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacja o uzbrojeniu podziemnym jest jej niezbędna przy wykonywaniu robót ziemnych związanych: z usuwaniem awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przy opracowaniu koncepcji rozbudowy sieci, projektowaniu nowych sieci, przebudowie starych sieci, konserwacji i modernizacji sieci, uzgadnianiu dokumentacji projektowej, wydawaniu warunków technicznych dla nowych połączeń. Spółka podniosła, że w realizacji zadania publicznego bardzo ważne jest natychmiastowe przekazywanie informacji dotyczących usytuowania innych sieci przesyłowych, bez długotrwałego postępowania administracyjnego. Natomiast informacje na temat właścicieli nieruchomości, przez które biegną rury przesyłowe, są konieczne w celu ich uregulowania prawnego przez ustanowienie służebności przesyłu (dane dotyczące właścicieli, adresów, numerów ksiąg wieczystych).

Decyzją znak [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta [...], działając na podstawie art. 40f ust. 1 w związku z art. 40a ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2015 r. poz. 520, zwana dalej: p.g.k.) i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1114, zwana dalej: u.i.d.p) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, zwana dalej: k.p.a.), orzekł o odmowie bezpłatnego udostępnienia danych zbioru:

- bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,

- bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych obejmujących teren całej jednostki ewidencyjnej miasta [...].

W uzasadnieniu decyzji podał, że zasadnym jest nieodpłatne udostępnienie danych w prowadzonych rejestrach, jednak jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań. W ocenie organu I instancji, zakresem niezbędnym do realizacji zadania publicznego, określonego przez wnioskodawcę, tj. "opracowanie modelu hydraulicznego obejmującego swym zasięgiem projektowaną

i istniejącą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie miasta [...]", są dane przestrzenne zgromadzone w bazie:

- ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych oraz obrysów i numerów budynków,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla których Wodociągi Miejskie są administratorem.

Dane w tym zakresie zostały nieodpłatnie udostępnione wnioskodawcy.

Pozostały zakres żądanych do udostępnienia danych, wskazany we wniosku, tj. danych zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych, obejmujących teren całej jednostki ewidencyjnej miasta [...], w ocenie Prezydenta, nie wchodzi w zakres informacji niezbędnych do realizacji powierzonych i wskazanych przez spółkę zadań. Poza tym wnioskodawca nie wskazał normy prawnej, która uzasadniałaby udostępnienie danych podmiotowych dla całego zbioru obejmującego jednostkę ewidencyjną miasta [...]. Do danych o charakterze podmiotowym dostęp jest ograniczony przez ustawę o ochronie danych osobowych.

W odwołaniu złożonym na powołaną decyzję spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia i orzeczenie o bezpłatnym udostępnieniu wszystkich danych, o które wystąpiła. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca podał, że dane, o które wnioskuje, są konieczne przy projektowaniu nowych sieci, modernizacji i przebudowie starych sieci infrastruktury technicznej, usuwaniu awarii oraz stanowią niezbędny element przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej przyszłych sieci. Poza tym spółka wskazała, że sieci wodnokanalizacyjne stanowią element uzbrojenia terenu i nie można ich traktować w oderwaniu od pozostałej infrastruktury. Są one położone najniżej w stosunku do pozostałych sieci podziemnych. Dlatego jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną związana jest z koniecznością posiadania wiedzy w zakresie lokalizacji pozostałego terenu.

Wskazaną na wstępie i stanowiącą przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie decyzją znak [...] z dnia [...] września 2015 r. [...], biorąc za podstawę art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., orzekł o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, iż spółka udokumentowała realizację zadań publicznych, które uprawniają do złożenia wniosku o bezpłatne udostępnienie danych z rejestru publicznego, jakim jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (zwany także: pzgik). Jednak w ocenie organu odwoławczego, zakres informacji, o które wnioskowano, zdecydowanie wykracza poza zakres niezbędny do realizacji zadań powierzonych wnioskodawcy. Spółka podnosiła, że dane, o które występuje, są konieczne przy projektowaniu nowych sieci lub uzgadnianiu dokumentacji projektowej dla przyszłych sieci. Z akt sprawy wynika, że intencją wnioskodawcy było pozyskanie wszystkich danych zgromadzonych

w pzgik, tych które są i które ewentualnie mogą być przydatne do realizacji zadań. Jednak nie oznacza to, że pełen zakres danych jest niezbędny do właściwej realizacji powierzonych spółce zadań.

Prezydent udostępnił wnioskodawcy dane przestrzenne zgromadzone w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych oraz obrysów i numerów budynków oraz dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla których Wodociągi Miejskie są administratorem. Natomiast zaskarżoną decyzją odmówił wydania informacji dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

w zakresie sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz bazy ewidencji gruntów w zakresie danych podmiotowych.

WINGiK podał, że udostępnianie danych podmiotowych ściśle wiąże się

z ochroną danych osobowych, która ma na celu zapewnienie administracyjno-prawnej ochrony prawa do prywatności w procesie operowania zbiorami danych osobowych. Przeprowadzona w postępowaniu odwoławczym ocena materiału dowodowego wykazała, że dane podmiotowe objęte wnioskiem spółki dotyczą właścicieli wszystkich działek z terenu miasta [...].

Dostęp do danych osobowych przy uzyskiwaniu informacji o danych objętych ewidencją gruntów i budynków reguluje w sposób wyłączny przepis art. 24 p.g.k.

Z treści art. 24 ust. 2 ww. ustawy wynika zasada jawności i powszechnej dostępności informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powszechnie dostępne i jawne są jednak wyłącznie informacje o gruntach, budynkach i lokalach w zakresie opisanym w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4 p.g.k., tj. w zakresie położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych, a także w zakresie informacji o wpisaniu do zabytków czy wartości nieruchomości. Chodzi zatem o dane przedmiotowe charakteryzujące nieruchomość.

Natomiast dostęp do danych podmiotowych (co do osób właścicieli czy władających - w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych - nieruchomościami) mają tylko podmioty wymienione w art. 24 ust. 5 p.g.k. Jak stanowi ten przepis, starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie: 1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; 3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

Organ odwoławczy ocenił, iż Prezydent zasadnie udostępnił wnioskodawcy dane przedmiotowe zgromadzone w bazie ewidencji gruntów budynków w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych oraz obrysów i numerów budynków oraz dane geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla których Wodociągi Miejskie są administratorem.

Natomiast dostęp do danych podmiotowych z rejestru gruntów oparty być musiał na interesie prawnym. Jak wynika z akt sprawy niniejszej, organ I instancji wystąpił do wnioskodawcy o sprecyzowanie żądania oraz wskazania normy prawnej, która uzasadniałaby udostępnienie danych podmiotowych. Wnioskodawca nie wskazał normy prawnej uzasadniającej udostępnienie danych podmiotowych dla całego zbioru dotyczącego obszaru miasta [...]. W odpowiedzi na ww. wezwanie podał jedynie w sposób ogólnikowy, że dane, o które wnioskuje spółka, są konieczne przy projektowaniu nowych sieci, modernizacji i przebudowie starych sieci infrastruktury technicznej, usuwaniu awarii. Ponadto stanowią niezbędny element przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań. Zdaniem WINGiK, skarżąca nie wykazała interesu prawnego do udostępnienia ww. danych podmiotowych, zatem odmowa udostępnienia wnioskowanych danych podmiotowych jest w pełni uzasadniona.

Organ odwoławczy wyjaśnił dalej, iż odmowa udzielenia wydania informacji dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej, oparta została

o przepisy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Z aktów tych wynika, że nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym może nastąpić na rzecz podmiotu realizującego zadanie publiczne wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez ten podmiot zadania publicznego.

W ocenie organu odwoławczego, spółka w sposób bezsporny udokumentowała, że realizuje zadania publiczne. Natomiast zakres danych określony we wniosku nie pokrywa się z zakresem realizowanych przez skarżącą zadań publicznych.

Zdaniem wnioskodawcy, dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacja

o uzbrojeniu podziemnym jest niezbędna przy wykonywaniu robót ziemnych związanych: z usuwaniem awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przy opracowywaniu koncepcji rozbudowy sieci, przy projektowaniu nowych sieci, przebudowie starych sieci, konserwacji sieci, modernizacji sieci, konserwacji sieci, uzgadnianiu dokumentacji projektowej, wydawaniu warunków technicznych. Wymienione zadania dotyczą wyłącznie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, będących w gestii spółki, co do których organ I instancji udostępnił zbiory danych. Zdaniem WINGiK, żądanie spółki w zakresie danych dotyczących całego uzbrojenia podziemnego nie znajduje oparcia w przepisach prawa oraz dotyczy sieci, w stosunku do których spółka nie posiada praw administratora.

W skardze złożonej na powołane rozstrzygnięcie skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postepowania. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania oraz prawa materialnego przez błędną wykładnię:, tj.:

1. art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. przez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających znaczenie dla przedmiotowej sprawy, tj. zasadności wniosku skarżącej o wydanie przez organ określonych danych podmiotowych;

2. art. 107 k.p.a. przez wydanie decyzji bez wskazania podstawy prawnej

i wymaganego prawem uzasadnienia twierdzeń dotyczących odmowy żądanych przez spółkę danych;

3. § 2 ust. 3 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692, zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym) polegające na niewskazaniu przez organ braków wniosku spółki o udostępnienie danych

i niewezwaniu do ich uzupełnienia wraz ze stosownym pouczeniem;

4. art. 15 u.i.d.p., art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, zwana dalej: ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) oraz art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g.k. przez niewezwanie wnioskodawcy do wskazania interesu prawnego;

5. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przez niewłaściwą wykładnię tychże przepisów związaną z nieuwzględnieniem faktu działania przez spółkę w celach publicznych, dla których niezbędne są dane objęte zaskarżoną decyzją.

W uzasadnieniu skargi spółka podała, iż orzekające w sprawie organy obu instancji prezentują dwa odmienne uzasadnienia odmowy udzielenia wnioskowanych danych. W takim wypadku wszelkie rozbieżności powinny być wyjaśnione w oparciu o stan faktyczny ze wskazaniem, na jakich dowodach organ oparł swoją decyzję oraz dlaczego nie dał wiary twierdzeniom spółki. Zaniechanie powyższego stanowi naruszenie art. 107 k.p.a.

W ocenie spółki, organ odwoławczy pominął milczeniem fakt, że spółka potrzebuje wnioskowanych danych do bezpiecznego i sprawnego usunięcia awarii. Jeżeli organ odwoławczy fakt ten kwestionuje, powinien to uzasadnić w decyzji.

W zaskarżonej decyzji nie odniesiono się także do składanych wyjaśnień w zakresie usuwania awarii przez spółkę we wniosku, jak i w piśmie z dnia 1 lipca 2015 r. oraz pominięto dowód z opinii wydanej przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie z dnia [...] marca 2015 r., czym naruszono art. 75 § 1 k.p.a. Organ naruszył również art. 77 § 1 k.p.a. poprzez nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego przedłożonego materiału dowodowego w związku z nieustosunkowaniem się do argumentów spółki zawartych w odwołaniu od decyzji organu I instancji, gdzie spółka udowodniła ponad wszelką wątpliwość na podstawie przepisów prawa, że usuwanie awarii stanowi zadanie publiczne, a nie jak błędnie wskazał w decyzji organ I instancji, obsługę techniczną sieci.

Organ odwoławczy naruszył także art. 80 k.p.a. poprzez niedokonanie na podstawie całokształtu materiału dowodowego oceny prawa spółki do nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym oraz art. 107 § 1 k.p.a. poprzez niewskazanie w sentencji decyzji podstawy prawnej prawa materialnego będącej podstawą odmowy udzielenia danych, o które wnioskowała spółka.

Skarżąca podała, że na podstawie decyzji administracyjnej Nr [...]

z dnia [...] sierpnia 2002 r., wydanej przez Zarząd Miasta [...], realizuje zadanie publiczne w zakresie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ponadto, umocowanie ww. zadania publicznego wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, które gmina realizuje poprzez swoją spółkę, w której ma 100% udziałów. Podając czynności realizowane w ramach ww. zadania, spółka wywiodła, że realizowane przez nią zadanie publiczne ma szerszy zakres, niż jak to wskazuje organ I instancji, który błędnie dokonał oceny, że konserwacja, modernizacja jak i usuwanie awarii sieci nie są zadaniami publicznymi, lecz techniczną obsługą tych sieci. Wyjaśniła, że usługi polegające na usuwaniu awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, udrażnianiu i czyszczeniu kanalizacji na terenie miasta, monitoringu sieci kanalizacyjnej służą zapewnieniu ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. Usługi te są do tego celu konieczne

i niezbędne. Stanowią element pewnej całości i tworzą z ekonomicznego punktu widzenia jedno świadczenie o charakterze kompleksowym.

Uważa, że czynności podejmowane przez spółkę w celu usunięcia awarii są czynnościami niezbędnymi dla udostępnienia wody ludności. Oczywistym jest, że nieusunięcie awarii spowoduje, że spółka nie będzie mogła realizować powierzonego jej zadania publicznego. Natomiast rzeczą niezbędną do usunięcia awarii jest uzyskanie stosownych map, bez których nie można rozpocząć prac ziemnych. Wszelka ingerencja w uzbrojenie infrastruktury podziemnej bez znajomości położenia innych sieci podziemnych rodzi niebezpieczeństwo powstania nie tylko szkód, ale może grozić niebezpieczeństwem związanym z utratą zdrowia lub życia pracownika.

Odnośnie odmowy danych podmiotowych wyjaśniła, iż organ I instancji błędnie wezwał spółkę do usunięcia braków, bowiem wezwano skarżącą do sprecyzowania w sposób ostateczny swojego żądania przez wskazanie konkretnego zadania publicznego oraz obszaru nim objętego oraz zakresu danych, wynikających

z przepisów prawa stanowiących podstawę do udostępnienia tych danych. Spółka odniosła się do ww. wezwania. W ocenie spółki, przedmiotowe wezwanie jest nieprecyzyjne i nie wiadomo, o jakie braki chodzi. Organ I instancji podnosił, iż nie wskazano konkretnego zadania publicznego, chociaż spółka od początku podnosiła, że wykonuje zadanie publiczne polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wskazano również obszar, tj. miasto [...].

W ocenie spółki, wniosek zawierał wszelkie dane, o których mowa § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, więc wezwanie do usunięcia braków było bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego nie może być podstawą stwierdzenie, że wezwana spółka nie wskazała normy prawnej uzasadniającej udostępnienie danych podmiotowych, gdyż organ odwoławczy nie wystąpił z takim wnioskiem. Zdaniem spółki, organy obu instancji nie wezwały wnioskodawcy o wskazanie interesu prawnego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g.k., wobec czego nie można powoływać się na powyższy przepis jako podstawę do odmowy udostępnienia wnioskowanych danych.

Wykazując jednocześnie interes prawny w uzyskaniu nieodpłatnie wnioskowanych danych, skarżąca określiła, jakie czynności podejmuje w celu realizacji zadania publicznego.

W odpowiedzi na skargę WINGiK podtrzymał argumentację zawartą

w zaskarżonej decyzji i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej: p.p.s.a.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, iż sąd rozpoznając skargę ocenia, czy zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego bądź przepisów postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 134 powołanej wyżej ustawy Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba, że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

Kontrolując zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję wg. ww. kryteriów, Sąd uznał, że skarga jest częściowo uzasadniona.

Podstawę rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowiły przepisy ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z art. 40a ust. 1 p.g.k., organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. Jak wynika natomiast z regulacji art. 40a ust. 2 pkt 4 litera b) p.g.k., nie pobiera się opłaty za udostępnianie danych na podstawie art. 15 ustawy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest to jeden z wyjątków od zasady odpłatności za udostępnianie danych z informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Intencją ustawodawcy była możliwość nieodpłatnego udostępnienia danych przestrzennych w celu ułatwienia realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 u.i.d.p., podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Powyższe informacje powinny być przy tym udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

Jak podkreśla się w doktrynie (G.Szpor, K.Wojsyk. Komentarz do ustawy

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wyd. II, publ. Lex), podmioty prowadzące rejestry publiczne mają obowiązek nieodpłatnego udostępniania danych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.i.d.p. Przynależność do tej kategorii determinuje art. 3 pkt 5 u.i.d.p., który stanowi, że określenie "rejestr publiczny" oznacza rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Podmioty, którym przysługuje nieodpłatny dostęp do danych z rejestru publicznego na podstawie art. 15 ust. 1 u.i.d.p., to podmioty publiczne i niepubliczne realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny. Natomiast w sytuacji, w której dany podmiot działa na podstawie przepisów umowy prawa cywilnego, brakuje podstaw do bezpłatnego udostępnienia danych zawartych w rejestrze.

Należy zauważyć, iż w wykonaniu delegacji z art. 15 ust. 3 u.i.d.p. zostało wydane rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Rozporządzenie to ustala komu, na jakiej podstawie, na jakich warunkach, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim terminie udostępnia się dane zgromadzone w rejestrze. Zarówno z ustawy jak i ww. rozporządzenia wynika, że dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze ma być realizowany w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Takie ograniczenie oznacza, że nie będzie to dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w rejestrze, a tylko do danych niezbędnych do realizacji ściśle określonych zadań. Dostęp powinien być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż Wodociągi Miejskie to spółka, która realizuje zadania publiczne, będące zadaniami własnymi Gminy [...], posiadającej 100% udziałów w spółce. Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu spraw dotyczących wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania

i oczyszczania ścieków komunalnych (vide: art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm., art. 1 ust. 2 ustawy

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 236). Decyzją z dnia [...] sierpnia 2002 r. Zarząd Miasta [...] powierzył spółce zadanie publiczne w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poza tym powierzenie wykonania gminnych zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej wynika

z dokumentów statutowych utworzonej spółki, tj. aktu założycielskiego spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny z dnia [...] lipca 2014 r. rep. A Nr [...]/2014).

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że wniosek o udostępnienie przedmiotowych informacji pochodził od podmiotu publicznego i dotyczył realizowania zadania publicznego, wobec czego spełnione zostały wstępne przesłanki zastosowania art. 15 ust. 1 u.i.d.p. Organy geodezyjne orzekające w tej sprawie nie miały co do tego wątpliwości, ponieważ udostępniły część wnioskowanych danych zgromadzonych w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym (w ich ocenie) do realizacji zadania publicznego określonego przez wnioskodawcę. Nie ulega również wątpliwości, że zasób geodezyjny i kartograficzny jest rejestrem publicznym.

Sporną pomiędzy stronami jest kwestia, czy pozostały zakres żądanych do udostępnienia danych, wykazany we wniosku, tj. danych zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych, obejmujących teren całej jednostki ewidencyjnej miasta [...], jest wnioskodawcy niezbędny do realizacji powierzonych i wskazanych przez spółkę zadań.

Zdaniem Sądu, istotą rozpoznania przedmiotowej sprawy jest ustalenie, czy żądane dane zawarte w uzupełnionym wniosku, co do których organy administracji odmówiły nieodpłatnego udostępnienia, są niezbędne spółce do realizacji powierzonych jej zadań publicznych. Sąd nie podziela stanowiska organów, że usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, przebudowa starych sieci, konserwacja i modernizacja sieci nie są zadaniami publicznymi związanymi ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, tylko techniczną obsługą sieci. Zdaniem Sądu, uzasadnione jest twierdzenie skarżącej, że ww. usługi służą zapewnieniu ciągłości usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, tworzą element pewnej całości oraz stanowią jedno kompleksowe świadczenie.

Z treści art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej wynika, że spółka

w ramach powierzonych jej zadań publicznych ma obowiązek bieżącego

i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia ww. usług. Skarżąca akcentowała w toku postępowania administracyjnego, że sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są najniżej położone w stosunku do pozostałych sieci podziemnych. W związku z tym, jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną związana jest z koniecznością posiadania wiedzy w zakresie lokalizacji pozostałego uzbrojenia terenu. Tej argumentacji organy nie wzięły pod uwagę, a jest ona istotna w tej sprawie przy ocenie zakresu niezbędności żądanych danych przy realizacji zadania publicznego związanego z zabezpieczeniem przez spółkę dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Stąd Prezydent powinien udostępnić spółce nieodpłatnie na podstawie art. 15 ust. 1 u.i.d.p. dane zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej na terenie miasta [...].

Jednocześnie Sąd zauważa, że do wszelkich czynności związanych

z przyszłymi procedurami budowlanymi (projektowanie nowych sieci, uzgadnianie dokumentacji projektowej, wydawanie warunków technicznych dla nowych połączeń) spółka będzie musiała zażądać z zasobu geodezyjnego aktualnych danych. Te czynności, w ocenie Sądu, przekraczają zakres niezbędny do realizacji powierzonego spółce zadania publicznego.

Tak samo jeśli chodzi o nieodpłatne udostępnienie danych zbioru bazy EGiB

w zakresie danych podmiotowych, obejmujących teren miasta [...] (część opisowa ewidencji gruntów i budynków w zakresie właścicieli nieruchomości

i numerów ksiąg wieczystych). Zdaniem Sądu, wystarczające w tym zakresie dla spółki są dane z EGiB, które zostały już udostępnione, a mianowicie dane w zakresie granic i numerów działek ewidencyjnych oraz obrysów i numerów budynków (dane przedmiotowe). Sąd podziela w tym zakresie stanowisko organów, że do nieodpłatnego udostępnienia w trybie art. 15 ust. 1 u.i.d.p. danych z ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotowe niezbędne jest wykazanie dodatkowo interesu prawnego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g.k. Skarżąca pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. była wezwana do ostatecznego sprecyzowania swojego żądania, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu

i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, w którym pouczono, że z uwagi na szczególne zasady ochrony danych osobowych, należy wskazać normę prawną (a więc wykazać interes prawny), która uzasadniałaby udostępnienie danych podmiotowych dla całego zbioru obejmującego jednostkę ewidencyjną miasta Radomia. Skarżąca w tym zakresie jedynie ogólnie wskazała na przydatność danych osobowych, nie wykazując, że są one niezbędne do realizacji konkretnego zadania.

W związku z powyższym, niezasadne są zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g.k. i § 2 ust. 3 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, że organ I instancji nie wezwał skarżącego do wskazania interesu prawnego w celu nieodpłatnego uzyskania danych z bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych. W ocenie Sądu, z wystosowanego wezwania można wywnioskować konieczność wykazania interesu prawnego dla uzyskania nieodpłatnie danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w interesie wnioskodawcy jest poprawne i wyczerpujące udokumentowanie prawa do uzyskania wnioskowanych danych.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego błędnej wykładni art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Sąd podziela w tym zakresie stanowisko organu odwoławczego zawarte w odpowiedzi na skargę, że ten przepis nie dotyczy kwestii rozstrzyganych w postępowaniu dotyczącym bezpłatnego udostępnienia danych. Przepis ten nie odnosi się do zadań realizowanych przez gminę, a jedynie określa obowiązku właścicieli nieruchomości.

Niezasadny jest również zarzut naruszenia art. 75 § 1 k.p.a. polegający na pominięciu dowodu z pisma Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie z dnia 14 marca 2015 r. Tezy z tego dokumentu zostały ostatecznie uwzględnione przez Prezydenta

i organ odwoławczy w zakresie uznania spółki za podmiot wykonujący zadania publiczne, któremu można wyjątkowo udostępnić nieodpłatnie dane z rejestru publicznego.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 145 § 1 ust. 1 lit. a) i c) w związku z art. 135 p.p.s.a. (naruszenie art. 15 ust. 1 u.i.d.p.

w zakresie wykładni niezbędności danych do realizacji zadań oraz art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. odnośnie niedostatecznego wyjaśnienia stanu faktycznego i oceny dowodów) orzekł o uchyleniu zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji -

w części dotyczącej odmowy bezpłatnego udostępnienia danych zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej na terenie miasta [...] (pkt 1 sentencji wyroku). Na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd oddalił skargę w pozostałej części (pkt 2 sentencji wyroku). O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200, art. 205 § 2

i 209 p.p.s.a poprzez zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kwoty [...] złotych (pkt 3 sentencji wyroku).

Ponownie rozpoznając sprawę organ I instancji zastosuje się do wykładni art. 15 ust. 1 u.i.d.p. dokonanej przez Sąd w części dotyczącej udostępnienia danych zbioru bazy GESUT dla klasy obiektów dotyczących sieci: ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej na terenie miasta [...].Powered by SoftProdukt