drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-05-14  
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Beata Cieloch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49, art. 175, art. 177 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 14 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Beata Cieloch po rozpoznaniu dniu 14 maja 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia [...] marca 2008 roku o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 379/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę o wznowienie postępowania, złożoną przez W. B., a dotyczącą sprawy ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.

W dniu [...] kwietnia 2008 r. skarżący W. B. złożył osobiście pismo zatytułowane "zażaleniem", w którym stwierdził, że w/w postanowienie jest nieuzasadnione i podtrzymał wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia [...] listopada 2007 roku .

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) każde pismo strony powinno zawierać, m.in., oznaczenie rodzaju pisma (art. 46 § 1 pkt 2 ustawy) i osnowę wniosku lub oświadczenia (art. 46 § 1 pkt 3 ustawy). Oznaczenie rodzaju pisma polega na wskazaniu określenia zgodnego z treścią pisma i nazwą, jaką takiemu pismu nadają przepisy ustawy (np. zażalenie bądź skarga). Z kolei osnowa wniosku lub oświadczenia to merytoryczna treść, jaką wniosek lub oświadczenie zawiera. Winno z niej wynikać, jaki jest faktyczny zamiar wnoszącego pismo. W zasadzie oba omawiane elementy pisma strony powinny ze sobą korelować. Trudności interpretacyjne stwarza sytuacja, gdy treść pisma i wynikający z niej zamiar wnoszącego pismo nie są zgodne z oznaczeniem pisma. W takich sytuacjach priorytet należy przyznać treści pisma, bowiem z niej wynika intencja strony. Orzekający Sąd podziela opinię Sądu Najwyższego wyrażoną w postanowieniu z dnia 8 grudnia 1997 r., III CKN 289/97, iż niewłaściwe oznaczenie rodzaju pisma nie może wywoływać dla strony ujemnych skutków, jeżeli z treści pisma wynika, jaki jest jego rodzaj, a każde pismo, niezależnie od tego, jakie oznaczenie nada mu strona, winno być rozpoznane zgodnie z intencją strony zawartą w jego treści. Stąd też niezależnie od oznaczenia takiego pisma" zażaleniem" Sąd uznał, iż jest to skarga kasacyjną, bowiem taki środek zaskarżenia przysługuje na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania.

Skarga kasacyjna wniesiona przez skarżącego podlega odrzuceniu z innych przyczyn. Stosownie bowiem do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 ,poz.1270 z późn. zm - oznaczana dalej jako p.p.s.a.), skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna w niniejszej sprawie została złożona w przepisanym terminie, jednakże nie została sporządzona stosownie do treści art.175 &1 i & 3 p.p.s.a. przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Sporządzenie skargi przez skarżącego W. B. osobiście, w sytuacji gdy nie posiada kwalifikacji określonych w art. 175 § 2 p.p.s.a., jest niedopuszczalna i musi skutkować jej odrzuceniem .

Jednocześnie zaznaczyć należy, że nie sporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. jest brakiem nieusuwalnym , który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. i powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. Stanowisko takie zostało także przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia [...] października 2004 r.( sygn. akt [...], )

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na zasadzie wyżej powołanych przepisów prawa.Powered by SoftProdukt