drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1064/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Krystyna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. N. O. S.A. w P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2008r. Znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącemu P. K. N. O. S.A. w P. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) z tytułu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 19 marca 2008r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym)

P. K. N. O. S.A. w P. reprezentowany przez r. pr. M. D. wniosła skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2008r. Znak: [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Z regulacji ustawowej wynika zatem, że jeśli skarga podlega opłacie stałej to istnieje obowiązek jej uiszczenia bez wezwania.

W niniejszej sprawie opłata z tytułu wniesienia skargi jest opłatą stałą, zgodnie

z § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) i wynosi 200 zł.

Pełnomocnik skarżącego zgodnie z zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2008r. został wezwany do nadesłania dowodu uiszczenia wpisu od skargi z dnia

19 marca 2008r.

Z polecenia przelewu wynika, że wpis sądowy został uiszczony w dniu

16 kwietnia 2008r., tj. po terminie, jaki przysługiwał stronie do złożenia skargi

(który upłynął w dniu 19 marca 2008r.).

Z uwagi na uchybienie terminu, zgodnie z art. 85 cyt. ustawy, czynność strony była bezskuteczna.

Wynika zatem z powyższego, że skarga co prawda została opłacona

ale w sposób nienależyty i jako, że czynność ta została dokonana przez radcę prawnego, podlega odrzuceniu w oparciu o art. 221 powoływanej ustawy

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1

pkt 1 lit. a powyższej ustawy.Powered by SoftProdukt