drukuj    zapisz    Powrót do listy

6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 928/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 928/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-12-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Izabella Kulig - Maciszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 612/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28
II SA/Bk 221/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-10
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 4
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Bk 221/08 odrzucające zażalenie T. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2008 r. sygn. akt II SA/Bk 221/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na bezczynność organu p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Bk 221/08 odrzucił zażalenie T. C. na postanowienie tegoż Sądu odrzucające wniesioną w niniejszej sprawie skargę kasacyjną.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż skarżący samodzielnie sporządził i podpisał zażalenie na postanowienie odrzucające skargą kasacyjną, nie zachowując wymogu określonego w art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "P.p.s.a."). Zgodnie zaś z tym przepisem zażalenie na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

T. C. złożył zażalenie na powyższe postanowienie podnosząc, że jest pokrzywdzony i pozbawiony prawa obrony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie bowiem z art. 194 § 4 P.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Tymczasem w niniejszej sprawie T. C. samodzielnie sporządził zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 października 2008 r. odrzucające wniesioną uprzednio skargę kasacyjną.

Trafnie zatem Sąd I instancji przyjął, że zażalenie to jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu z uwagi na naruszenie obowiązku jego sporządzenia przez profesjonalnego pełnomocnika.

Jednocześnie należy zaznaczyć – ustosunkowując się do argumentacji zażalenia – że obowiązek zachowania przez stronę sposobu i trybu wnoszenia do sądu administracyjnego, o których została pouczona – nie oznacza, że dochodzi do pozbawienia jej prawa do obrony.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art.197 P.p.s.a. orzekł jak wyżej.Powered by SoftProdukt