drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, I OZ 764/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 764/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Jurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I SA/Wa 1205/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 7 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1205/05 o odrzuceniu zażalenia W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1205/05 w sprawie ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

W. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 31 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1205/05, wydane w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od tego zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OZ 298/08, oddalił zażalenie W. W. na w/w zarządzenie, w związku z czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 30 maja 2008 r. wezwał skarżącego do wykonania w terminie 7 dni zarządzenia z dnia 24 stycznia 2008 r. dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł z tytułu wniesionego zażalenia na postanowienie z dnia 31 lipca 2007 r. pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zarządzenie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008 r.

Ponieważ w wyznaczonym terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu od zażalenia z dnia 13 sierpnia 2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zażalenie odrzucił.

W. W. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powyższe postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Stosownie zaś do § 3 powołanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z analizy akt sprawy wynika, że wezwanie do wykonania zarządzenia dotyczącego uiszczenia wpisu od zażalenia z dnia 13 sierpnia 2007 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 17 czerwca 2008 r. Biorąc więc pod uwagę, że w wyznaczonym terminie skarżący nie opłacił zażalenia, to stosownie do art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlegało ono odrzuceniu.

W tej sytuacji, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lipca 2008 r. należy uznać za prawidłowe.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. art. 197 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt