drukuj    zapisz    Powrót do listy

6361 Rejestr  zabytków, , Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wystąpiono z sygnalizacją, VII SA/Wa 2151/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2151/18 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2019-04-03  
Data wpływu
2018-09-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Szymanowicz-Nowak /przewodniczący/
Jadwiga Smołucha
Mirosław Montowski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6361 Rejestr  zabytków
Skarżony organ
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak Sędziowie: Sędzia WSA Mirosław Montowski (spr.) Sędzia WSA Jadwiga Smołucha po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ze skargi A. K. i Z. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2018 r., znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia: poinformować Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o istotnym naruszeniu prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w postaci nierozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w ustawowym terminie.

Uzasadnienie

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności organów administracji publicznej, o czym stanowi art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 2018 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.).

W toku rozpoznawanej sprawy pod sygn. akt VII SA/Wa 2151/18, toczącej się ze skargi A. K. i Z. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2018 r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził istotne naruszenie prawa przez [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Organ dopuścił się naruszenia art. 35 oraz art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej "k.p.a.").

Generalny Konserwator Zabytków decyzją z dnia [...] kwietnia 2000 r., znak: [...], uchylił w całości decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w L. z dnia [...] kwietnia 1997 r., znak: [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął pierwszą czynność zmierzającą do ponownego rozpatrzenia sprawy dopiero w dniu [...] listopada 2016 r., a więc po upływie ponad 16 lat od dnia wydania decyzji przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Załatwienie zaś sprawy – tj. wydanie decyzji na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy nastąpiło w dniu [...] stycznia 2017 r.

Zdaniem Sądu tak długie załatwianie sprawy przez organ pierwszej instancji po przekazaniu przez organ drugiej instancji sprawy do ponownego rozpatrzenia stanowi istotne naruszenie art. 35 oraz art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z którymi organ administracji publicznej zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał za właściwe na podstawie art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) poinformować o stwierdzonym naruszeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt