drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Wyłączenie sędziego, Prezes Rady Ministrów, Oddalono zażalenie, I OZ 842/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 842/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-29
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
I OZ 841/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
I OZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25
II SA/Wa 556/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02
I OZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18 , art. 19, art. 184 w zw. z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06 o oddaleniu wniosku J. Z. K. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 556/06 w sprawie ze skargi J. Z. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 września 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek J. Z. K. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 556/06 w sprawie ze skargi J. Z. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego. Odpis tego postanowienia doręczono wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi J. Z. K., adwokatowi R. C. w dniu 9 września 2008 r., który nie złożył stosownego pełnomocnictwa. Natomiast w dniu 24 września 2008 r. odpis postanowienia doręczono skarżącemu J. Z. K. wraz z pouczeniem o sposobie i trybie wniesienia odwołania.

W dniu 1 października 2008 r. (data stempla pocztowego) J. Z. K. złożył zażalenie na wskazane wyżej postanowienie, z którego wynika, że się z nim nie zgadza.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1. w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

2. swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do drugiego stopnia;

3. osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4. w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

5. w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6. w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

7. w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Niezależnie jednak od przyczyn wymienionych powyżej, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, o czym stanowi art. 19 wskazanej ustawy.

W okolicznościach niniejszej sprawy oraz wobec złożonego oświadczenia sędziego, uznać należy, że nie wystąpiły przesłanki z art. 18 ani z art. 19 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bowiem skarżący w swoim zażaleniu nie wykazał, by w rozpoznawanej sprawie zachodziły podstawy do wyłączenia od orzekania wskazanego sędziego.

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie podkreślić, że przedmiotem jego oceny była wyłącznie prawidłowość wydania postanowienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 3 września 2008 r., zatem pozostałe kwestie podnoszone przez skarżącego, nie mogły być rozpoznawane w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt