drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Odrzucenie zażalenia, Inne, Oddalono zażalenie, II GZ 231/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 231/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Rafał Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
III SA/Wa 2851/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Rafał Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia G. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2851/06 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2851/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił zażalenie G. O. na postanowienie tego Sądu z dnia 15 stycznia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2851/06, którym odmówiono skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał między innymi, że ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu zostało doręczone skarżącej w dniu 22 stycznia 2008 r. Skarżącą pouczono o możliwości, terminie oraz trybie wniesienia zażalenia. Sąd I instancji ustalił, że siedmiodniowy termin na skuteczne wniesienie tego pisma upłynął w dniu 29 stycznia 2008 r., zaś zażalenie na postanowienie z dnia 15 stycznia 2008 r. zostało nadane przez G. O. zwykłym listem w dniu 1 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego). Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarżąca uchybiła ustawowemu siedmiodniowemu terminowi do złożenia przedmiotowego pisma i na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., zażalenie odrzucił.

G. O. złożyła zażalenie na postanowienie z dnia 11 marca 2008 r. W przedmiotowym piśmie wniosła m. in. o uchylenie wskazanego orzeczenia oraz o ponowne rozpoznanie sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Natomiast zażalenie wniesione po terminie wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Na wstępie Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, iż w niniejszej sprawie za bezsporny należy uznać fakt, iż zażalenie na postanowienie z dnia 15 stycznia 2008 r. zostało przez G. O. złożone z uchybieniem siedmiodniowego terminu. Tę okoliczność prawidłowo ustalił Wojewódzki Sąd Administracyjny a skarżąca w uzasadnieniu zażalenia temu nie zaprzeczyła.

Należy zauważyć, że w uzasadnieniu wniesionego pisma G. O. wskazała na różne okoliczności życiowe (przebyta choroba, wiek, trudna sytuacja, czy kłopoty finansowe), które jednak w przedmiotowym postępowaniu, wobec jednoznacznej regulacji zawartej w ustawie procesowej, nie mają wpływu na rozstrzygnięcie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji miał podstawy, by postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. odrzucić zażalenie.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien rozważyć, czy w piśmie, w którym G. O. zawarła zażalenie na postanowienie z dnia 11 marca 2008 r., skarżąca nie złożyła również wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Na tę okoliczność wskazują zawarte na drugiej stronie pisma "prośba o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu" oraz "okoliczności uchybienia przemawiające za przyjęciem prośby".

Z wymienionych wyżej powodów oddalono zażalenie na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt