drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, III SA/Po 994/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 994/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2021-08-11  
Data wpływu
2021-06-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Dnia 11 sierpnia 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy WSA Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. spółka z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 roku, nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez zezwolenia postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Pismem z [...] czerwca 2021 roku T. spółka z o.o. w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, w wysokości [...] zł.

Strona skarżąca zawarła w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono analizę sytuacji finansowej skarżącej spółki i wskazano, że wykonanie decyzji doprowadzi do utraty przez nią płynności finansowej, a w konsekwencji do zwolnienia pracowników i ogłoszenia upadłości. Do wniosku załączono dokumentację. W uzasadnieniu tego wniosku wskazano, że wykonanie zaskarżonej decyzji zagrozi utratą płynności finansowej niezbędnej do bieżącego regulowania należności i ograniczeniem zatrudnienia (na koniec 2019 roku i w okresie I-VI 2020 roku spółka zatrudniała [...] osób na podstawie umowy o pracę i [...] osób na podstawie umowy zlecenia.

W szczególności stan finansowy spółki na koniec 2019 roku obrazował też składany w załączeniu bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, z którego wynikało, że relatywnie niewielki wypracowany zysk netto (46.496 zł), mniejszy aż o 80% od zysku wypracowanego rok wcześniej, nie dawał żadnej możliwości regulowania dodatkowych obciążeń finansowych, takich jak przedmiotowa kara. Z uwagi na poczynione wcześniej inwestycje spółka nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłaby wycofać z działalności, ani nie dysponuje jakimikolwiek wolnymi środkami, m.in. z uwagi na konieczność pokrycia strat z 2017 roku i lat wcześniejszych oraz z powodu inwestowania w rozwój firmy, gdzie wstrzymanie prac inwestycyjnych doprowadzi do naliczenia kar umownych. Wykonanie zaskarżonej decyzji zagraża utratą płynności finansowej, która spowoduje brak możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji doprowadzi do upadłości spółki. Ewentualny późniejszy zwrot kwestionowanej kary nie doprowadzi do przywrócenia stanu pierwotnego. Podniesiono również, że spółka prowadzi sieć barów (pubów), których otwarcie było wykluczone przez wiele tygodni, zatem aktualny okres rozliczeniowy zakończy się bardzo poważną stratą. Do wniosku załączono dokumenty dotyczące uiszczania podatków i składek na ZUS od pracowników spółki, listy płac, bilans za rok 2019. Skarżąca uiściła wpis od skargi w wysokości [...] zł. Z urzędu wiadomo, że skarżąca spółka wniosła skargi również na inne decyzje Dyrektora Izby Admnistracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia spółce kary pieniężnej w łącznej wysokości kilku mln zł.

Postanowieniem z [...] czerwca 2021 roku Dyrektor Administracji Skarbowej [...] odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 roku, poz. 2325 ze. zm., dalej jako P.p.s.a.), sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności administracyjnej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek odpowiedniego wykazania i udokumentowania okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania decyzji ciąży na stronie skarżącej.

W rozpoznawanym przypadku należy uznać, że strona skarżąca uzasadniła w odpowiedni sposób swój wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono analizę sytuacji finansowej strony skarżącej i wskazano, że wykonanie decyzji doprowadzi do utraty przez nią płynności finansowej, a w konsekwencji do zwolnienia pracowników i ogłoszenia upadłości. Do wniosku załączono obszerną dokumentację podatkowo-pracowniczą za okres od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku. Uiszczenie określonej w decyzji kwoty ma odwracalny charakter, gdyż w przypadku uchylenia zaskarżonej decyzji podlega ona zwrotowi. Wykonanie decyzji orzekającej o wymierzeniu kary pieniężnej jest więc tylko w wyjątkowych przypadkach źródłem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. W ocenie Sądu przypadek taki zachodzi w niniejszej sprawie, co skutkuje uwzględnieniem wniosku. W świetle bowiem nadesłanych, rzetelnie udokumentowanych informacji o stanie finansowym spółki oraz biorąc pod uwagę uiszczenie wpisu od skargi w wysokości [...] zł i równoległe toczenie się innych spraw sądowoadministracyjnych, w których przedmiotem zaskarżenia są inne decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o wymierzeniu skarżącej spółce kary pieniężnej w łącznej wysokości kilku mln zł, uiszczenie kwoty objętej zaskarżoną decyzją bądź jej ewentualna egzekucja administracyjna mogłyby spowodować powstanie skutków trudnych do odwrócenia (utrata płynności finansowej, zwolnienia pracowników, upadłość spółki).

Wobec powyższego, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, na posiedzeniu niejawnymPowered by SoftProdukt