drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Rada Miasta, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-09-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Dałkowska - Szary /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
II SA/Gd 606/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-24
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6, art. 193, art. 285
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 27 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi D. i H. U. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt II OSK 1910/08 w sprawie ze skargi H. H., S. B. i S. W. na uchwałę Rady Miasta B. z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B." postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt II SA/Gd 606/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę H. H., S. B. i S. W. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia [...] czerwca 2002 r., nr [...], w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.".

Skargą kasacyjną D. U. i H. U. zaskarżyli powyższe orzeczenie, jednak Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1910/08.

Pismem z dnia 10 marca 2009 r. D. i H. U. wnieśli skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 2694/02 (obecnie II SA/Gd 606/06), opierając ją na podstawie art. 273 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 271 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).

H. H. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1910/08. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił ją postanowieniem z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 153/10, z uwagi na to, że nie została ona sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 276 w zw. z art. 175 p.p.s.a.).

Pełnomocnik D. i H. U. w piśmie z dnia 7 grudnia 2010 r. podtrzymał wniosek skarżących o wznowienie postępowania i wniósł o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 606/06. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 1253/11, stwierdził, że dopiero powyższe pismo pełnomocnika skarżących można traktować jako skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt II OSK 1910/08 i odrzucił ją w związku z faktem, iż została wniesiona po terminie określonym w art. 277 p.p.s.a., a także w związku z tym, że złożenie skargi o wznowienie postępowania (w tej samej sprawie) zakończonego wyrokiem NSA z dnia 8 grudnia 2009 r., w przypadku gdy już raz została odrzucona skarga o wznowienie postępowania zakończonego tym samym wyrokiem, jest niedopuszczalne w świetle art. 285 p.p.s.a.

Dnia 9 sierpnia 2011 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła kolejna skarga D. i H. U. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. sygn. akt II OSK 1910/08.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 285 p.p.s.a. niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.

Należy podzielić stanowisko wyrażone już przez Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie w postanowieniu z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 1253/11, zgodnie z którym niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym w skutek skargi o wznowienie postępowania. Zakaz dalszego wznowienia dotyczy nie tylko prawomocnych orzeczeń rozstrzygających skargę o wznowienie postępowania co do meritum, ale także orzeczeń, które kończą postępowanie z przyczyn formalnych, jak w niniejszej sprawie. Niedopuszczalne jest zatem wznowienie postępowania w sytuacji, gdy w sprawie została już odrzucona skarga o wznowienie postępowania.

Przedmiotową skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt II OSK 1910/08) uznać należy zatem za niedopuszczalną w świetle art. 285 p.p.s.a., gdyż już wcześniej odrzucono skargę o wznowienie postępowania zakończonego tym samym wyrokiem. W konsekwencji wnioski skarżącego o uchylenie ww. wyroku Sądu I instancji oraz o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Miasta B. z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] nie podlegają rozpoznaniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 285, art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt