drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, *Uchylono interpretację przepisów prawa podatkowego, I SA/Wr 170/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 170/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2020-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-03-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Daria Gawlak-Nowakowska
Jadwiga Danuta Mróz /sprawozdawca/
Katarzyna Radom /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6560
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane
II FSK 2594/20 - Wyrok NSA z 2023-04-20
Skarżony organ
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Treść wyniku
*Uchylono interpretację przepisów prawa podatkowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 1387 art. 30 cb. 30ca
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA – Katarzyna Radom Sędziowie: Sędzia WSA – Daria Gawlak – Nowakowska Sędzia WSA – Jadwiga Danuta Mróz (sprawozdawca) Protokolant: Specjalista – Anna Terlecka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2020 roku sprawy ze skargi: A. S. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację w całości; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz A. S. kwotę 697,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi A. S. jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr [...] z [...] stycznia 2020 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Wnioskiem z 21.10.2019 r. A. S. – zastępowany przez pełnomocnika – wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) preferencyjną 5% stawką podatkową. Wniosek dotyczy interpretacji przepisów art. 30ca – 30 cb ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm. dalej: u.p.d.o.f.) wprowadzających z dniem 1 stycznia 2019r. możliwość preferencyjnego opodatkowania 5% stawką - dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi badawczo – rozwojowe w zakresie oprogramowania informatycznego na rzecz kilku podmiotów. Wytworzone oprogramowanie podlega ochronie prawnej jako przedmiot prawa autorskiego. Przedmiotem umowy jest sprzedaż usług badawczo – rozwojowych, (spełniających definicję z art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.), których efektem jest program komputerowy. Wytworzone przez niego oprogramowanie jest rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej (wytworzone nowe lub ulepszone oprogramowanie informatyczne, w tym gotowe produkty informatyczne o charakterze nowatorskim), stanowiące utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (p.k.p.r.) i ze sprzedaży tych praw otrzymuje dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym. Wskazał, że w przypadku wyboru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów stworzy zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. odrębną ewidencję, spełniającą określone w tych przepisach wymogi, warunkujące skorzystanie z 5% stawki opodatkowania dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP Box). W związku z ww. sprzedażą będzie wykazywał wymagane przepisami informacje w odrębnej ewidencji.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadał pytanie:

Czy kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej może opodatkować 5% stawką, zgodnie z art. 30ca u.p.d.o.f. ?

Zdaniem wnioskodawcy – świadczone usługi badawczo – rozwojowe, w zakresie wytwarzania albo ulepszania innowacyjnie oprogramowania spełniają wymóg art. 30ca ust. 2 pkt.8 u.p.d.o.f (tj należą do autorskich praw do programu komputerowego). Zgodnie z art. 30cb ustawy – na potrzeby tego opodatkowania wnioskodawca będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję, dotyczącą prowadzonych prac badawczo – rozwojowych. Stoi na stanowisku, że może zastosować 5% stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych do dochodów z opisanych wyżej prac badawczo – rozwojowych. Dochodem kwalifikującym się do tej ulgi – zwanej "Innovation Box" (IP Box) jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W jego ocenie spełnia ustawowy warunek, jakim jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W ocenie organu – w świetle obowiązujących przepisów – stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Organ nie kwestionował, że w opisanym stanie faktycznym – Wnioskodawca świadczy (zdefiniowane w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.) usługi badawczo – rozwojowe na rzecz kilku podmiotów w zakresie oprogramowania a wytwarzane oprogramowanie podlega ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie negował też, że sprzedaż programów komputerowych następuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej o charakterze twórczym, obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe. Wnioskodawca otrzymuje zatem dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z analizowanej preferencji (IP Box) – jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Wskazując na regulacje z art. 30ca u.p.d.o.f. uznał, że kwalifikowane prawo własności intelektualnej to prawo własności spełniające łącznie 3 warunki:

1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo – rozwojowej;

2) należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu art. 30ca ust. 2 ustawy;

3) podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw.

Podkreślił, że podatnik, który chce skorzystać z preferencyjnej 5% stawki – zobowiązany jest prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym, powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo – rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) powstałymi w wyniku prowadzenia tych prac.

Organ uznał, że z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Prowadzi p.k.p.r. a w związku z tym będzie wykazywał wymagane przepisami informacje w odrębnej ewidencji, która zgodnie z art. 30 cb ustawy ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo – rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej a także monitorowanie i śledzenie efektów tych prac. Ewidencja ta jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego wg. skali lub podatkiem liniowym.

Na podstawie opisanego we wniosku stanu faktycznego, organ uznał, że fakt sporządzenia (przedstawienia czy posiadania) w przyszłości odrębnej ewidencji dopiero na potrzeby skorzystania z IP Box, nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i ust. 2 u.p.do.f. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy organ uznał za nieprawidłowe.

W skardze zarzucono interpretacji:

Naruszenie przepisów prawa materialnego - przez błędną wykładnię art. 30ca w zw. z art. 30cb ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. – poprzez bezzasadne przyjęcie, że podatnikowi w przedstawionym stanie faktycznym, nie będzie przysługiwało preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w ramach kwalifikowanych praw własności intelektualnej albowiem posiadanie przez podatnika dopiero w przyszłości odrębnej ewidencji na potrzeby skorzystania z IP Box, nie spełnia przesłanki z tych przepisów i stworzenie w przyszłości takiej odrębnej ewidencji tylko po to, by wypełnić obowiązek z powołanych przepisów, nawet jeżeli na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Naruszenie przepisów postępowania – art. 120, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej (OP).

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko przyjęte w interpretacji i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje:

Skarga jest zasadna.

Z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy przewidujące preferencyjne opodatkowanie dochodów (w przypadku PIT – dochodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przepisy te są zawarte w art. 30ca ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.- p.d.o.f.) oraz w art. 24d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz 1406 ze zm. – u.p.d.o.p.). Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej określają przepisy art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p.

Są to: 1) patent; 2) prawo ochronne na wzór użytkowy; 3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; 4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego; 5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin; 6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu; 7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003r. o ochronie prawnej odmian roślin; 8) autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo – rozwojowej.

Należy zastrzec, że stosowanie omawianych zasad opodatkowania jest prawem podatników, a nie ich obowiązkiem (co jest o tyle istotne, że na podatnikach korzystających z opodatkowania podatkiem w ramach preferencji ciąży szereg obowiązków określonych przepisami art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 1 u.p.d.o.p.). Wynika to pośrednio z art. 30 cb ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 2 u.p.d.o.p., które przewidują opodatkowanie dochodów (strat) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na zasadach ogólnych, jeżeli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania wymaga spełnienia kilku warunków:

- podatnik musi osiągnąć dochody z określonych ustawą kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wśród których jest również autorskie prawo do programu komputerowego;

- przedmiot ochrony wymienionych praw (np. program komputerowy) musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo – rozwojowej;

- podatnik musi prowadzić ewidencję zgodną z wymogami ustawy PIT (lub CIT), w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej – w praktyce ewidencja służy przede wszystkim wyliczeniu dochodu, do którego można zastosować 5% stawkę.

Aby wyjaśnić, jak powyższe warunki należy spełnić w praktyce, Ministerstwo Finansów w lipcu 2019 r. wydało oficjalne, zawierające 86 stron "Objaśnienia dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box".

W będącej przedmiotem sporu interpretacji - DKIS nie kwestionował, że Wnioskodawca osiąga dochody z określonych ustawą kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których należą chronione prawem autorskim programy komputerowe (art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f.). Nie negował też, że stanowiące źródło dochodów programy komputerowe, wytwarzane, rozwijane lub ulepszane są przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo – rozwojowej. Natomiast organ negatywnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy odnośnie spełnienia ostatniego warunku, jakim jest prowadzenie ewidencji służącej wyliczeniu dochodu, do którego można zastosować 5% stawkę. Powodem zakwestionowania stanowiska Wnioskodawcy był brak bieżącego prowadzenia ewidencji.

W ocenie Sądu – zasadny jest zarzut skargi, że DKIS dokonał błędnej wykładni art. 30cb ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. – poprzez przyjęcie, że odrębna ewidencja, o której mowa w przepisach, sporządzona dopiero na potrzeby rozliczenia, nie wypełnia przesłanek ustawowych. Sąd nie podziela stanowiska organu, że "fakt sporządzenia (przedstawienia czy posiadania) w przyszłości odrębnej ewidencji dopiero na potrzeby skorzystania z IP Box, nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. Stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z powołanego przepisu, nawet w sytuacji, kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskanych dochodów" . Takie stanowisko DKIS jest zbyt daleko idące a przede wszystkim nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. "Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1) wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2) prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3) wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4) dokonywanie zapisów w prowadzonych księgach w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4".

Z kolei w myśl art. 30cb ust. 2 – "podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji".

W podanym we wniosku stanie faktycznym – Skarżący prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, zatem dla spełnienia wymogów korzystania z preferencyjnej 5% stawki w podatku dochodowym - obowiązany jest do prowadzenia "odrębnej ewidencji".

We wspomnianych już wyżej Objaśnieniach Ministerstwo Finansów – (w pkt 174) wskazało wprost, że "Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskaniem tych dochodów. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box. Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu".

Mając zatem na względzie powołany przepis art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. – w ocenie Sądu - brak było podstaw do uznania za prawidłowe stanowiska organu, że warunkiem uznania ewidencji za prawidłową (spełniającą cel tej regulacji) jest jej prowadzenie "na bieżąco". Taki warunek nie wynika ani z literalnego brzmienia przepisu ani z celu jakiemu ma służyć ta ewidencja.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatnicy korzystający z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę). Zatem podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i decyduje, że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty, co oznacza, że IP Box jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu rocznym.

Jakkolwiek prawidłowo prowadzona ewidencja umożliwia obliczenie dochodu z kwalifikowanego IP, to jednak z niczego nie wynika warunek, że musi być ona prowadzona "na bieżąco". Szczegółowe wymogi co do prowadzenia ewidencji podatkowej określono w art. 30cb u.p.d.o.f. a cel jej prowadzenia jasno podsumował Minister Finansów w Objaśnieniach dotyczących IP Box z lipca 2019 r. "[...] dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu". Zatem, jak wynika z art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. – odrębna ewidencja powinna być sporządzona właśnie wyłącznie w celu skorzystania z preferencji IP Box i wyłącznie w celu wyliczenia podstawy opodatkowania stawką preferencyjną. Natomiast brak takiej ewidencji uniemożliwia skorzystanie z 5% stawki.

Zdaniem DKIS sporządzenie ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia, nie wypełnia przesłanek ustawowych, ponieważ ewidencja powinna być prowadzona "na bieżąco" w ciągu roku podatkowego. Jak trafnie zwrócił uwagę (w podobnej sprawie) WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 30.07.2020 r. sygn. akt I SA/Go 115/20 - zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości – księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

W ocenie Sądu, ewidencja o której mowa w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. sporządzana jest w celu wykazania informacji, o których mowa w ust. 1 powołanego przepisu przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (p.k.p.r.) i chcących podlegać opodatkowaniu na podstawie art.. 30 ca ustawy. Skoro ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie można jej uznać za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona "na bieżąco".

Istotą przedmiotowej ewidencji jest możliwość prawidłowego określenia podstawy opodatkowania 5% stawką. Z ewidencji tej powinno wynikać przypisanie kosztów prowadzonej działalności na poszczególne źródła przychodów. Dla celów obliczenia dochodu kwalifikowanego IP istotne jest by ewidencja ta prowadzona była w sposób należyty, tak aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łaczną sumę przychodów i kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu 5% stawką. Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania. Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągnąć wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia, należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty. W sprawie będącej przedmiotem sporu organ pominął cel stworzenia ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f przyjmując, że sporządzenie tej ewidencji dopiero na potrzeby rozliczenia spowoduje, że będzie prowadzona nienależycie.

Natomiast w ocenie Sądu, nienależyte prowadzenie ewidencji o której mowa w art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f., to takie jej prowadzenie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%, która nie zawiera informacji, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy. Jeżeli ewidencja ta spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia, to nie można jej uznać za prowadzoną w sposób nieprawidłowy.

Należy również zwrócić uwagę, że ustawodawca niezależnie od sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i wspomnianej ewidencji zastrzegł w ust. 3 art. 30cb, że "w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c". Zdaniem Sądu w składzie orzekającym, w odniesieniu zarówno do ksiąg rachunkowych jak i ewidencji – najistotniejszym elementem jest sprawdzalność i prawidłowość informacji o których mowa w art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f.

Wskazać należy, że przepisy dotyczące preferencji podatkowej IP Box obowiązują dopiero od 1 stycznia 2019 r., a powołane Objaśnienia Ministerstwa Finansów wydane m.in. w celu ułatwienia podatnikom rozumienie i stosowanie tych nowych regulacji, zostały opublikowane w połowie lipca 2019 r. Część podatników dopiero w tym okresie powzięła nie tylko zamiar skorzystania z preferencji "IP Box", ale przede wszystkim z uwagi na sugerowaną przez Ministerstwo Finansów zasadność uprzedniego uzyskania interpretacji indywidualnej, ostateczną decyzję o skorzystaniu z niej i tak odłożyła na moment uzyskania pozytywnej interpretacji. Przyjęcie za prawidłowe prezentowanego przez organ stanowiska spowodowałoby brak możliwości skorzystania w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. z preferencyjnego opodatkowania takich podmiotów.

Sąd uchyla zaskarżoną interpretację uznając, że organ dopuścił się naruszenia – w rozumieniu art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 30.08.202 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P.p.s.a.) oraz art. 30cb ust.2 u.p.d.o.f. O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 P.p.s.a. Na zasądzoną kwotę 697,00 zł złożyły się: wpis od skargi (200 zł), opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) oraz koszty zastępstwa procesowego 480 zł) ustalone na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800).

Ponownie rozpatrując sprawę, organ interpretacyjny zobowiązany będzie, stosownie do treści art. 153 P.p.s.a., do uwzględnienia wyrażonej powyżej oceny prawnej.Powered by SoftProdukt