drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę, II OSK 1890/11 - Wyrok NSA z 2013-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1890/11 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2013-02-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-08-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Gliniecki /przewodniczący/
Barbara Adamiak
Wanda Zielińska - Baran /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II SA/Sz 1039/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-05-04
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 188
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 1,2,3, art. 51 ust.4, art. 51 ust.7
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Sentencja

Dnia 8 lutego 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Gliniecki sędzia NSA Barbara Adamiak sędzia del. WSA Wanda Zielińska-Baran (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Pilip po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie oraz H. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Sz 1039/10 w sprawie ze skargi U. F. na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego od U. F.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 maja 2011 r., po rozpoznaniu skargi U. F., uchylił decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia [...] września 2010 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego, jednocześnie stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, zasądził od organu na rzecz skarżącej kwotę 757 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku podano, że decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. organ pierwszej instancji nałożył na H. W. obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, związanych z rozbudową budynku mieszkalnego, budową garażu, ogrodzenia od strony ulicy oraz parkanu między działkami nr [...] i [...] przy ul. [...] w K., wykonanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta Koszalina o pozwoleniu na budowę znak: [...] z dnia [...] września 1996r., w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i wyznaczającej termin wykonania decyzji na dzień [...] września 2010 r. Odwołanie złożyła U. F. zarzucając, że decyzję tę oparto na ekspertyzie technicznej robót budowlanych dotyczącej zwiększenia powierzchni tarasu i jego zlokalizowaniu bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią w której stwierdzono, iż całość robót wykonana została zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi warunkami technicznymi. Organ I instancji naruszył art. 77 § 1 kpa, gdyż właściwa ocena stanu faktycznego sprawy powinna doprowadzić do nakazania na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego wykonania przez inwestora określonych czynności lub robót budowlanych obejmujących obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas przeprowadzonych robót oraz w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych, w przedmiotowej sprawie rozbiórki części tarasu, w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem, tzn. do stanu, który doprowadzi do zgodności z warunkami technicznymi, tj. 1,5 m od granicy działki. Decyzją z dnia [...] września 2010 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa oraz art. 51

ust. 1 pkt 3 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej terminu i określił nowy termin wykonania nałożonego obowiązku na dzień 31 stycznia 2011 r., w pozostałej zaś części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, iż z protokołu oględzin przeprowadzonych w dniu 16 marca 2010 r. przez organ I instancji wynika, że rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dokonano ze zmianami

w porównaniu z zatwierdzonym projektem budowlanym co do ilości okien i ich usytuowania. Według projektu taras od strony ogrodu zlokalizowany został w odległości 65 cm od granicy działki nr [...]. W trakcie budowy zwiększono powierzchnię tarasu w kierunku działki nr [...], lokalizując go bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. Garaż również wykonano ze zmianami, ponieważ w projekcie przewidziany był garaż z poddaszem użytkowym, a wykonano budynek jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego. Poza tym H. W. nie zawiadomiła właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych. Organ II instancji stwierdzil, że w wypadku wykonania robót budowlanych innych niż budowa obiektu lub jego części bez pozwolenia właściwego organu stosuje się przepisy art. 50 i 51 Prawa budowlanego. W myśl z art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w przypadkach innych niż samowolne wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części, właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. Natomiast zgodnie z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Artykuł 36a ust. 5 pkt 2 ustawy określa m.in., że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego polega na zmianie charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji. Przeprowadzone przez organ I instancji oględziny, zdaniem organu odwoławczego, dały podstawę do ustalenia, iż roboty budowlane wykonano w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta Koszalina o pozwoleniu na budowę znak: [...] z dnia [...] września 1996 r. i dotyczy to parametrów garażu. Zatwierdzony projekt budowlany dotyczył garażu z poddaszem użytkowym, wybudowano zaś budynek jednokondygnacyjny, bez poddasza użytkowego. Poza tym zmieniono powierzchnię tarasu, od strony ogrodu. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym taras miał być zlokalizowany w odległości 65 cm od granicy działki nr 72. W trakcie wykonywania robót rozbudowano go w kierunku tej działki, lokalizując go bezpośrednio przy granicy. Tym samym zwiększono powierzchnię tarasu. Wobec stwierdzenia istotnego odstąpienia od projektu budowlanego organ I instancji postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 r., na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, wstrzymał roboty budowlane wykonywane przez H. W. i nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia oceny technicznej sporządzonej przez osobę uprawnioną, dotyczącej robót budowlanych wykonanych w sposób istotnie odbiegający od decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie zgodności z warunkami technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zawierającej również wskazanie sposobu ich usunięcia. Inwestor w dniu 19 maja 2010 r. przedstawił ocenę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. W opinii potwierdzono wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto nie wskazano żadnych robót, niezbędnych do doprowadzenia przedmiotowych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Organ odwoławczy powołując się na treść art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego wskazał też, że właściwy organ w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nakłada decyzją, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z wykonanych robót budowlanych oraz w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. W takiej sytuacji przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian. W związku z tym decyzja organu I instancji uwzględniająca stan faktyczny sprawy i obowiązujące przepisy jest prawidłowa. Odnosząc się do pozostałych zarzutów skarżącej, organ odwoławczy wyjaśnił, iż organ I instancji nie był uprawniony do nakazania inwestorowi rozbiórki części tarasu przed zapoznaniem się z treścią przedstawionego przez inwestora projektu budowlanego zamiennego.

Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Szczecinie złożyła U. F. i wniosła o jej uchylenie oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji. Skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji błąd w ustaleniach faktycznych przez przyjęcie, że roboty budowlane polegające na zwiększeniu powierzchni tarasu w kierunku działki numer [...] i jego lokalizacji bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, wykonano zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz naruszenie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego przez nie nałożenie na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, w zakresie dotyczącym zwiększenia powierzchni tarasu w kierunku działki nr [...] i jego lokalizacji na granicy działki. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że nie znajduje podstaw do zmiany swego stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że nie budzi wątpliwości, że roboty budowlane inwestor wykonał z naruszeniem treści pozwolenia na budowę. Zakres wykonanych robót Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie opisał w protokole z oględzin przeprowadzonych w dniu 16 marca 2010 r., wskazując, że: 1) rozbudowując budynek mieszkalny zwiększono ilość okien i usytuowanie, 2) zwiększono powierzchnię tarasu w kierunku działki nr 72 i zlokalizowano taras bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, 3) zamiast garażu z poddaszem użytkowym wybudowano budynek jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego. Inwestor – H. W. nie zawiadomiła właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych. Sąd wskazał, iż w piśmie z dnia 21 stycznia 2010 r. skierowanym do Sądu, H. W. jednoznacznie stwierdziła, że taras wykonano w 1997 roku, został on przedłużony o 65 cm w porównaniu z wielkością określoną w projekcie budowlanym. Natomiast w piśmie procesowym z dnia 26 marca 2011 r. H. W. podniosła, że w trakcie realizacji robót aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci z wód opadowych i zamakaniu muru budynku zlikwidowała powstałą "dziurę" pomiędzy pełnym ogrodzeniem a tarasem poprzez wydłużenie tarasu o 0,65 m do granicznego ogrodzenia. Sąd wskazał, iż w toku dalszych czynności postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego wstrzymał roboty budowlane, jak określono w sentencji orzeczenia "wykonywane" przez inwestora i nałożył obowiązek przedstawienia oceny technicznej. Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. organ I instancji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami. W sentencji decyzji organ stwierdził, że projekt ten powinien uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych, związanych z rozbudową budynku mieszkalnego, budowy garażu oraz ogrodzenia, a także parkanu i umożliwić doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem. W sentencji nie wskazano rozbudowy tarasu, natomiast w uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że zwiększono powierzchnię tarasu i zlokalizowano go bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią. Organ odwoławczy w związku z tym przyjął, iż z uwagi na stwierdzenie istotnego odstąpienia od projektu budowlanego postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 r., na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i ust. 3 Prawa budowlanego, organ I instancji prawidłowo wstrzymał wykonywane roboty budowlane i nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia w określonym terminie oceny technicznej sporządzonej przez osobę uprawnioną, dotyczącą robót budowlanych wykonanych w sposób istotnie odbiegający od decyzji o pozwoleniu na budowę, w zakresie zgodności z warunkami technicznymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zawierającej również wskazanie sposobu ich usunięcia. Organ odwoławczy wskazał, iż inwestor wywiązał się z nałożonego obowiązku i w dniu 19 maja 2010 r. przedstawił ocenę techniczną opracowaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w której stwierdzono, że roboty budowlane wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną. Autor opinii nie wskazał żadnych robót, które miałyby doprowadzić przedmiotowe roboty budowlane do stanu zgodnego z prawem. Zdaniem organu odwoławczego, w stanie faktycznym sprawy decyzja organu pierwszej instancji jest prawidłowa w świetle art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę właściwy organ nakazuje w określonym terminie sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z wykonanych robót budowlanych oraz w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Sąd I instancji stwierdził, że nie zgadza się z takim stanowiskiem organu odwoławczego, ponieważ obowiązujące przepisy nie dają możliwości nałożenia obowiązku sporządzenia projektu zamiennego co do zakończonych robót w sytuacji, gdy nie będą już prowadzone żadne roboty budowlane. Z treści art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego wynika, że stosuje się go do robót budowlanych będących w toku, ponieważ decyzje o których mowa w tym przepisie są następstwem wydania przez właściwy organ postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych. Jeżeli roboty budowlane wykonywane w warunkach wskazanych w art. 50 ust. 1 zakończono przed wydaniem przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu robót, to art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 51 ust. 7, zwłaszcza nie wydaje się postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA z dnia 15 VI 2010 r., II OSK 1012/09, LEX nr 597095. Sąd I instancji wskazał, iż z uwagi na treść art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego, w którym nie wymieniono art. 51 ust. 1 pkt 3 decyzję o nałożeniu obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego nie można wydać, gdy organ nadzoru budowlanego o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego albo innych warunków pozwolenia na budowę dowiedział się już po zakończeniu robót budowlanych. W piśmiennictwie wskazuje się, że jest oczywiste, że wówczas nie można wydać postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych przewidzianego w art. 50 ust. 1. Skoro zaś nie można wydać postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, to nie można też wydać decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. Z treści art. 51 ust. 1 wynika bowiem, że warunkiem podjęcia przewidzianych tam decyzji jest wcześniejsze wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ( Z. Kostka: Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 172). Sąd I instancji stwierdził, iż skoro roboty budowlane polegające na budowie tarasu zostały już zakończone przed wielu laty to doprowadzenie ich do stanu zgodnego z projektem budowlanym (likwidacja samowoli) możliwe jest jedynie przez rozbiórkę tej części tarasu, która powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę, to zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. należało uchylić decyzje organów obu instancji.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę kasacyjną wniósł Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, zarzucając mu:

1. naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) wskutek przyjęcia, że organ nie miał podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust.1 pkt 3, gdyż w przedmiotowej sprawie roboty budowlane zostały zakończone oraz art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego wskutek przyjęcia, że doprowadzenie do stanu zgodnego z projektem budowlanym możliwe jest jedynie przez rozbiórkę tej części tarasu, która powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę – co miało wpływ na wynik sprawy;

2. naruszenie przepisów postępowania przez dokonanie błędnej oceny materiału dowodowego wskutek przyjęcia, że część tarasu powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę, co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Wskazując na powyższe podstawy skarżący wniósł o uchylenie w całości wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sprawy Sądowi I instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu tej skargi organ wskazał, iż Sąd I instancji dokonując błędnej wykładni art. 51 ust. 7 i art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, wadliwie przyjął, iż art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy nie znajduje zastosowania do robót budowlanych już zakończonych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wbrew stanowisku Sądu I instancji przyjmuje się, że przepisy art. 51 Prawa budowlanego stanowią kontynuację rozwiązań legalizacyjnych przyjętych w art. 50 ustawy, wskazującym na trzy sposoby prowadzenia postępowania legalizacyjnego. W przypadku stwierdzenia, że doszło do istotnych odstępstw od projektu budowlanego lub innych warunków winna zostać wszczęta procedura legalizacyjna na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, przy czym bez znaczenia dla stosowania tego przepisu jest okoliczność zakończenia robót budowlanych ( tak: NSA w wyrokach z dnia: 8 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 15/09; 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1723/07). Organ wskazał, iż Sąd I instancji błędnie ustalił stan faktyczny sprawy, przyjmując, że część tarasu została wykonana bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z decyzji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia [...] września 1996 r. znak: [...] wynika, że pozwolenie na budowę obejmowało również rozbudowę tarasu. Skargę kasacyjna od powyższego wyroku również wniosła H. W. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, zaskarżając go w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że z uwagi na treść art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego, w którym nie wymieniono art. 51 ust. 1 pkt 3 nie wydaje się decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia i przestawienia projektu budowlanego zamiennego, gdy organ nadzoru budowlanego o istotnych odstąpieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego albo innych warunków pozwolenia na budowę dowiedział się już po zakończeniu robót budowlanych i w konsekwencji uznanie, że w takim przypadku gdy nie można wydać decyzji doprowadzenia do zgodności z projektem budowlanym, możliwe jest jedynie poprzez rozbiórkę tej części tarasu, która powstała bez uprzedniej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W oparciu o powyższe skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu oraz zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Skarżąca w uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniosła, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że obwiązujące przepisy nie dają możliwości nałożenia obowiązku sporządzenia projektu zamiennego co do zakończonych robót. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2010 r. sygn. akt II OSK 15/09 oraz w wyroku z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1723/07 stwierdził, że art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego stosuje się zarówno do robót budowlanych dopiero wykonywanych oraz zakończonych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę tylko okoliczności uzasadniające nieważność postępowania, a które to okoliczności w tym przypadku nie zachodziły. Tak więc postępowanie kasacyjne w niniejszej sprawie sprowadzało się wyłącznie do badania zasadności podstaw kasacyjnych, przytoczonych w skardze kasacyjnej.

Skargi kasacyjne zasługiwały na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie nie jest sporne, że inwestor – H. W. dokonała istotnych odstępstw od ustaleń i warunków określonych w decyzji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia [...] września 1996 r. o pozwoleniu na budowę. W takiej sytuacji organy nadzoru budowlanego, jak słusznie podnoszą obie skargi kasacyjnej, zasadnie zastosowały tryb postępowania przewidziany art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę właściwy organ w drodze decyzji nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykowywanych robót budowlanych, oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem. Wbrew stanowisku przyjętemu przez Sąd pierwszej instancji, powołany wyżej przepis art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego ma zastosowanie również w sytuacji, gdy roboty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na budowę zostały wykonane z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Innymi słowy, ma on zastosowanie zarówno do robót budowlanych będących w toku, jaki i do robót zakończonych. W tej kwestii, jak trafnie podniesiono w skargach kasacyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 7 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1723/07 i z dnia 8 stycznia 2010 r., II OSK 15/09 (publ.: orzeczenia.nsa.gov.pl) wyraził pogląd, że w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego) organ może nałożyć obowiązek przedstawienia projektu budowlanego zamiennego oraz, w razie potrzeby, wykonania określonych czynności lub robót budowlanych prowadzących do stanu zgodnego z prawem – tak w odniesieniu do robót budowlanych wykonywanych, po uprzednim wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych postanowieniem, jak i do budowy już zakończonej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę w pełni ten pogląd podziela, jak również przedstawioną w uzasadnieniach obu wyroków argumentację odnoszącą się do treści art. 51 ust. 7 w powiązaniu z art. 51 ust. 1 i ust. 4 Prawa budowlanego, wskazującą na podaną wyżej wykładnię art. 51 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w warunkach rozpoznawanej sprawy organy nadzoru budowlanego obu instancji prawidłowo zastosowały art. 51 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego, nakładając na jego podstawie na inwestora obowiązek wykonania projektu budowlanego zamiennego w związku ze stwierdzonymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego przez Prezydenta Miasta Koszalina z dnia [...] września 1996 r. Tym samym należało uznać za zgodną z prawem decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie z dnia [...] czerwca 2010 r., jak i wydaną. w następstwie rozpatrzenia odwołania U. F., decyzję Zachodniopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2010 r.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając wyłącznie naruszenie prawa materialnego, uwzględnił obie skargi kasacyjne poprzez uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi. Zgodnie bowiem z art. 188 p.p.s.a., jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. Od zasądzenia kosztów odstąpiono na podstawie art. 207 § 2 p.p.s.a,Powered by SoftProdukt