drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w części, VII SA/Wa 1633/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-03-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1633/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-03-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-08-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Jarecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Jarecka (spr.), Sędziowie sędzia WSA Artur Kuś, asesor WSA Iwona Ścieszka, , Protokolant spec. Agnieszka Wrzodak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2023 r. sprawy ze skargi J.J. i K.J. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2017 r. nr LVIII/1506/2017 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. stwierdza nieważność § 12 pkt 2 lit. a zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów "jedynie obiektów zbudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu" odnośnie do działki ewidencyjnej nr [...] z obrębu [...], II. stwierdza nieważność § 12 pkt 3 lit. a zaskarżonej uchwały w części dotyczącej słów "jedynie dla działek budowlanych wydzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu" odnośnie do działki ewidencyjnej nr [...] z obrębu [...], III. w pozostałym zakresie skargę oddala, IV. zasądza od Rady Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz skarżących J.J. i K.J. solidarnie kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt