drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 82/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 82/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-28
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Jurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Bk 325/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-06-19
II OZ 1202/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia [...] w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt II SA/Bk 325/07 oddalające wniosek Stowarzyszenia [...] w B. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Stowarzyszenie [...] w B. złożyło wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W uzasadnieniu Stowarzyszenie wskazało, że nieuzupełnienie braków formalnych w/w wniosku było spowodowane brakiem środków finansowych na dostarczenie żądanych przez Sąd dokumentów. Zaznaczyło ponadto, że dokumenty te znajdują się już w innych aktach sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 25 października 2007 r., na podstawie art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oddalił wniosek skarżącego Stowarzyszenia o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W ocenie Sądu I instancji Stowarzyszenie nie uprawdopodobniło, że niedochowanie terminu do uzupełnienia w/w braków formalnych było przez nie niezawinione. Biorąc bowiem pod uwagę, że zrobienie 5 kserokopii dokumentów (po około 20 groszy każda) i koszt dojazdu do sądu ewentualnie nadanie listu z tymi dokumentami na poczcie stanowiłoby łączną kwotę 5 złotych, wskazanie jako przyczyny uchybienia terminu braku środków finansowych jest mało wiarygodne. Ponadto, zdaniem Sądu, nie zasługuje również na uwzględnienie argument, że takie same dokumenty znajdują się w innych aktach sądowych, gdyż Sąd w każdym przypadku orzeka na podstawie akt danej sprawy.

Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie [...] w B. złożyło zażalenie, podnosząc iż brak środków finansowych na poniesienie kosztów listu poleconego jest od niego niezależne, a tym samym nie jest to kwestia zaniedbania, czy niestaranności.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona uchybiła terminowi, jego przywrócenie możliwe jest jedynie wówczas, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. W judykaturze już od dawna przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem.

Zatem przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

W świetle powołanych przepisów oraz okoliczności niniejszej sprawy należy podzielić pogląd Sądu I instancji, iż przesłanką przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku nie może być twierdzenie skarżącego Stowarzyszenia, jakoby nie miało ono środków finansowych na przesłanie listu poleconego. Argumentacja ta nie stanowi bowiem uzasadnienia braku winy w nieterminowym dokonaniu w/w czynności, gdyż nie jest to trwała przeszkoda uniemożliwiająca uzupełnienie braków w terminie.

W związku z powyższym, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2007 r. oddalające wniosek Skarżącego Stowarzyszenia o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie prawa pomocy należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.Powered by SoftProdukt