drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, , Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji, III SA/Po 1030/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 1030/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2021-08-17  
Data wpływu
2021-07-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Piotr Ławrynowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Piotr Ławrynowicz po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi . sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021r., Nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem bez zezwolenia; postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Sygn. akt III SA/Po [...]

Uzasadnienie

T. sp. z .o. z siedzibą w L. wnosząc do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z [...] maja 2021 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę kary pieniężnej w łącznej wysokości [...] zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia, wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu tego wniosku wskazano, że wykonanie zaskarżonej decyzji zagrozi utratą płynności finansowej niezbędnej do bieżącego regulowania należności i ograniczeniem zatrudnienia (na koniec 2019 r. i w okresie I-V 2020 r. spółka zatrudniała [...] osób na podstawie umowy o pracę i [...] osób na podstawie umowy zlecenia), co doprowadzi do ogłoszenia upadłości spółki. Podano, że stan finansowy spółki na koniec 2019 r. obrazuje też składany w załączeniu bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, z którego wynika, że relatywnie niewielki wypracowany zysk netto ([...] zł), mniejszy aż o [...]% od zysku wypracowanego rok wcześniej, nie daje absolutnie żadnej możliwości regulowania dodatkowych obciążeń finansowych, takich jak przedmiotowa kara. Dodano, że spółka aktualnie zatrudnia 105osób i reaktywuje swoją normalną działalność wobec złagodzenia obostrzeń sanitarnych. Z uwagi na poczynione wcześniej inwestycje spółka nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłaby wycofać z działalności, ani nie dysponuje jakimikolwiek wolnymi środkami, m.in. z uwagi na konieczność pokrycia strat z 2017 r. i lat wcześniejszych oraz z powodu inwestowania w rozwój firmy, gdzie wstrzymanie prac inwestycyjnych doprowadzi do naliczenia kar umownych. Wykonanie zaskarżonej decyzji zagraża utratą płynności finansowej, która spowoduje brak możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji doprowadzi do upadłości spółki. Ewentualny późniejszy zwrot kwestionowanej kary nie doprowadzi do przywrócenia stanu pierwotnego. Podniesiono również, że spółka prowadzi sieć barów (pubów), których otwarcie było wykluczone przez wiele tygodni, zatem aktualny okres rozliczeniowy zakończy się bardzo poważną stratą.

Do wniosku załączono dokumenty dotyczące uiszczania podatków i składek na ZUS od pracowników spółki, listy płac, zestawienie kosztów za 2020 r. i 2021 r. Skarżąca uiściła wpis od skargi w wysokości [...] zł. Z urzędu Sądowi wiadomo, że skarżąca spółka wniosła skargi również na inne decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia spółce kary pieniężnej w łącznej wysokości kilku mln zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: Ppsa) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu. Jednakże, stosownie do przepisu art. 61 § 3 Ppsa po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub w części aktu, o którym mowa w art. 61 § 1 Ppsa, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Uiszczenie określonej w decyzji kwoty ma odwracalny charakter, gdyż w przypadku uchylenia zaskarżonej decyzji podlega ona zwrotowi. Wykonanie decyzji orzekającej o wymierzeniu kary pieniężnej jest więc tylko w wyjątkowych przypadkach źródłem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. W ocenie Sądu przypadek taki zachodzi w niniejszej sprawie, co skutkuje uwzględnieniem wniosku. W świetle bowiem nadesłanych, udokumentowanych informacji o stanie finansowym spółki oraz biorąc pod uwagę uiszczenie wpisu od skargi w wysokości [...] zł i równoległy bieg innych spraw sądowoadministracyjnych, w których przedmiotem zaskarżenia są inne decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o wymierzeniu skarżącej spółce kary pieniężnej w łącznej wysokości kilku mln zł, uiszczenie kwoty objętej zaskarżoną decyzją bądź jej ewentualna egzekucja administracyjna mogłyby spowodować powstanie skutków trudnych do odwrócenia (utrata płynności finansowej, zwolnienia pracowników, upadłość spółki).

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 Ppsa orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt