drukuj    zapisz    Powrót do listy

6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych 6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym), Drogi publiczne, Rada Powiatu, Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części, II SA/Ol 165/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 165/09 - Wyrok WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2009-05-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-03-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Alicja Jaszczak-Sikora /sprawozdawca/
Bogusław Jażdżyk /przewodniczący/
Hanna Raszkowska
Symbol z opisem
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym)
Hasła tematyczne
Drogi publiczne
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2007 nr 19 poz 115 art. 10 ust. 3
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 147 § 1 i art. 152
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Sędziowie Sędzia WSA Alicja Jaszczak – Sikora (spr.) Sędzia WSA Hanna Raszkowska Protokolant Urszula Wojciechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2009 r. sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części § 1 ust. 1 w zakresie, w jakim pozbawia ona kategorii drogi powiatowej ul. A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego ponad postanowienia zawarte w uchwale nr "[...]" Sejmiku Województwa z dnia "[...]", tj: - ul. Mickiewicza na długości ponad odcinek od skrzyżowania z placem Grunwaldzkim do skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego (rondo im. Jana Pawła II), - ul. Daszyńskiego na długości ponad odcinek od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim. 2) orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt 1 nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 28 sierpnia 2008r. Rada Powiatu w Kętrzynie, na podstawie art. 10 ust. 1-3 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz porozumienia z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz zarządów sąsiednich powiatów, podjęła uchwałę Nr XXIII/155/2008 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulice: A. Mickiewicza, Pl. Grunwaldzki i I. Daszyńskiego w Kętrzynie, przyjmując w § 1 ust. 1, iż pozbawia się kategorii drogi powiatowej wskazane ulice. W ust. 2 tego paragrafu wskazano, że realizacja niniejszej uchwały jest uzależniona od przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zaliczenia tych ulic do kategorii drogi wojewódzkiej do dnia 30 września 2008r.

Uchwałą Nr XXII/444/08 z dnia 30 września 2008r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego nadał kategorię drogi wojewódzkiej nr 592 ulicom: I. Daszyńskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim, Pl. Grunwaldzki – cały przebieg i Mickiewicza – na odcinku od skrzyżowania z placem Grunwaldzkim do skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego (rondo im. Jana Pawła II) w Kętrzynie.

W dniu 29 grudnia 2008r. Rada Powiatu w Kętrzynie, powołując się na treść uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podjęła uchwałę Nr XXIX/191/2008, którą zmieniła uchwałę z dnia 28 sierpnia 2008r. poprzez wskazanie odcinków ulic A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego podlegających wyłączeniu spod kategorii drogi powiatowej.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 lutego 2009r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały zmieniającej, podnosząc, iż została ona podjęta po terminie określonym w art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Stosownie bowiem do tego przepisu można było przyjąć taką uchwałę najpóźniej do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od 1 stycznia roku następnego.

W dniu 24 lutego 2009r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski reprezentowany

przez radcę prawnego D. Sz., na podstawie art. 81 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), zaskarżył uchwałę nr XXIII/155/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wnosząc o stwierdzenie nieważności § 1 ust. 1 tej uchwały, w zakresie w jakim pozbawia ona kategorii drogi powiatowej ulice A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego ponad postanowienia zawarte w wymienionej uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W uzasadnieniu skargi organ nadzoru podniósł, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. W związku z tym stwierdzono, iż skoro pozbawienie wymienionych ulic kategorii drogi powiatowej jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tych ulic do kategorii dróg wojewódzkich, to nie może być rozbieżności w treści uchwał Rady Powiatu i Sejmiku Województwa co do tego, czy przedmiotem zmiany kategorii są ulice na całej długości, czy też jedynie ich określone odcinki. Wojewoda wskazał, iż z powodu nadania kategorii drogi wojewódzkiej jedynie konkretnie określonym w uchwale Sejmiku Województwa odcinkom dróg powiatowych i jednoczesnym pozbawieniem ulic A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego kategorii dróg powiatowych na całej ich długości, część tych ulic nie posiada żadnej kategorii, co jest niedopuszczalne. Zgodnie bowiem z cytowanym art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, drogę można pozbawić kategorii jedynie w przypadku wyłączenia jej z użytkowania. Sytuacja taka nie miała jednak miejsce w niniejszej sprawie. W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru, zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu tylko w zakresie wnioskowanym. Nie jest bowiem możliwy wniosek o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w zakresie ulic A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego, ponieważ zmiana kategorii tych ulic na określonych w uchwale Sejmiku Województwa odcinkach już faktycznie została dokonana, co wiąże się z odpowiednim oznakowaniem tych dróg, ich utrzymaniem itp. Natomiast zmiana tej uchwały przez Radę Powiatu byłaby możliwa dopiero z mocą od 1 stycznia 2010r.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady Powiatu Kętrzyńskiego poinformował, że Rada Powiatu w Kętrzynie wnosi o uwzględnienie skargi. Wskazał, iż zaskarżoną uchwałą na skutek oczywistej omyłki pozbawiono kategorii drogi powiatowej ulice A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego w Kętrzynie na całym ich przebiegu. Podczas gdy pozbawienie kategorii drogi powiatowej miało dotyczyć odcinków tych ulic, tak jak to zostało wskazane w uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

nr XXII/444/08 z dnia 30 września 2008r. Podał, iż dowodzą tego uzgodnienia z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Skarga, jako zasadna, zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo

o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) i art. 134 § 1 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę legalności zaskarżonego aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjęcia, nie będąc przy tym związanym zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W rozpoznawanej sprawie strony są zgodne, iż przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2008r., w zakwestionowanym przez Wojewodę zakresie, narusza art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), w myśl którego - pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Unormowanie to nie budzi żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Z jego treści wynika jednoznacznie, że droga publiczna może zostać pozbawiona dotychczasowej kategorii w dwóch przypadkach: gdy jednocześnie (do 30 września danego roku) zostanie zaliczona do nowej kategorii lub jeżeli zostaje wyłączona z użytkowania. Podejmując zaskarżoną uchwałę Rada Powiatu w Kętrzynie miała na uwadze pierwszą ze wskazanych sytuacji. Jednak uchwała ta oraz odpowiadająca jej uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXII/444/08 z dnia 30 września 2008r., są rozbieżne w swej treści. W tej sytuacji Sąd podziela konieczność stwierdzenia nieważności zakwestionowanego przepisu w zakresie w jakim pozbawia on kategorii drogi powiatowej ulice A. Mickiewicza i I. Daszyńskiego w Kętrzynie, na odcinkach, które utraciły dotychczasową kategorię wskutek nadania przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego cytowaną uchwałą z dnia 30 września 2008r. kategorii drogi wojewódzkiej tylko konkretnemu odcinkowi każdej z tych dróg. Przewodniczący Rady Powiatu Kętrzyńskiego przyznał, iż wskazana niezgodność była wynikiem oczywistej pomyłki, na skutek której doszło jednak, na co słusznie zwrócił uwagę wojewoda i jest bezsporne w niniejszej sprawie, do pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. A. Mickiewicza na długości ponad odcinek od skrzyżowania z placem Grunwaldzkim do skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego (rondo im. Jana Pawła II) oraz ul. I. Daszyńskiego na długości ponad odcinek od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z placem Grunwaldzkim, co też w sposób istotny naruszyło cytowany przepis art. 10 ust. 3 ustawy.

Wobec powyższego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części § 1 ust. 1, we wskazanym zakresie, było w pełni zasadne.

Rozstrzygnięcie Sąd oparł na przepisie art.147 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z mocy art. 152 tejże ustawy Sąd orzekł, że zaskarżona uchwała w opisanej części nie podlega wykonaniu.Powered by SoftProdukt