drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 99/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 99/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-02-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1656/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09
II OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 101/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 102/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 109/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 106/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184, art. 197 par. 1 i 2, art. 194 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W., M. W., M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008r., sygn. akt VII SA/Wa 1656/05 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127-3130/03 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 stycznia 2008r. odrzucił zażalenie D. W. i M. W..

Sąd pierwszej instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 7 grudnia 2007r. Sąd odrzucił zażalenie złożone przez D. i M. W.. Odpis tego postanowienia doręczono pełnomocnikowi skarżących adw. J. W. w dniu 17 grudnia 2007r. Natomiast zażalenie na powyższe postanowienie D. W. i M. W. wnieśli w dniu 9 stycznia 2008r., a więc po upływie terminu.

Zażalenie na postanowienie z dnia 29 stycznia 2008r. wnieśli D. W., M. W. i M. W., zarzucając naruszenie "art. 214 § 2 o NSA" poprzez niewłaściwe pobranie czterech opłat zamiast jednej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Z akt sprawy wynika, że D. i M. W. reprezentowani są w niniejszej sprawie przez pełnomocnika z urzędu adw. J. W.. Zatem pełnomocnikowi został doręczony odpis postanowienia z dnia 7 grudnia 2007r. w dniu 17 grudnia 2007r. (k. 284). Natomiast zażalenie wniesiono w dniu 9 stycznia 2008r.(k. 297) czyli po upływie terminu siedmiu dni zakreślonego dla tej czynności procesowej. Wobec tego Sąd pierwszej instancji zgodnie z prawem odrzucił zażalenie D. i M. W. jako wniesione z uchybieniem terminu.

Zażalenie nie podnosi żadnych konkretnych zarzutów kwestionujących zasadność i zgodność z prawem zaskarżonego postanowienia. Stwierdzenie wnoszących zażalenie, że pobrano w sprawie cztery opłaty zamiast jednej, nie może odnieść skutku co do zaskarżonego postanowienia, ponieważ przedmiotem zawartego tam rozstrzygnięcia jest odrzucenie zażalenia z powodu uchybienia terminowi do jego wniesienia, a nie opłaty sądowe.

Nie znajdując podstaw do uwzględnienia zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt