drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, Żołnierze zawodowi, Minister Obrony Narodowej, Oddalono zażalenie, I OZ 362/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 362/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Pocztarek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne
Żołnierze zawodowi
Sygn. powiązane
II SA/Wa 159/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17
I OZ 363/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18 § 1, art. 19, art. 24, art. 184, art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, , , po rozpoznaniu w dniu 23 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 159/07 oddalające wniosek o wyłączenie sędziego [...] od orzekania w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego na kursie pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia i kursie kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych oraz refundację kosztów badań lekarskich i wydania licencji postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 maja 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 159/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek M. B. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie [...] od orzekania w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego na kursie pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia i kursie kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych oraz refundację kosztów badań lekarskich i wydanie licencji. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 września 2007 r., sygn. akt I OZ 670/07, po rozpoznaniu zażalenia M. B. uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 159/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek skarżącego M. B. o wyłączenie sędziego [...] od orzekania w sprawie.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 945/06 sędzia [...] nie brał udziału w jakikolwiek sposób, bowiem nie został wyznaczony do jej rozpoznawania, nie wydawał w niej żadnych zarządzeń, ani nie podejmował innych czynności procesowych. Sędzia, o wyłączenie którego wnosił skarżący, złożył w dniu 10 maja 2007 r. pisemne oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), a także inne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności (art. 19 P.p.s.a.). W ocenie Sądu przyczyny wskazane przez skarżącego we wniosku są ogólnikowe, mało precyzyjne i nie mogą stanowić przesłanki wyłączenia sędziego od orzekania w niniejszej sprawie. Okoliczność, że skarżący nie zgadza się z treścią wydawanych przez sędziego orzeczeń, które są w jego opinii niesprawiedliwe i nieobiektywne, nie stanowi podstawy wyłączenia sędziego. Czynności podejmowane przez sędziego w toku postępowania sądowego, negatywnie oceniane przez skarżącego nie mogą stanowić podstawy do uwzględnienia wniosku. Zdaniem Sądu samo przeświadczenie skarżącego co do tego, ze sędzia jest stronniczy i nieobiektywny nie jest przesłanka do żądania wyłączenia sędziego. Skoro skarżący nie uprawdopodobnił przyczyn wyłączenia sędziego co do jego bezstronności Sąd uznał, że wniosek jest niezasadny.

Na postanowienie M. B. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie, wnosząc o jego uchylenie i uwzględnienie jego wniosku o wyłączenie sędziego. W ocenie skarżącego postanowienia i wyroki wydane wcześniej z udziałem sędziego [...] nie są sprawiedliwe. Skarżący zarzucił, że brak bezstronności i obiektywizmu wskazanego sędziego działa na jego szkodę, ma charakter ciągły i długotrwały. Powyższe okoliczności świadczą o uprawdopodobnieniu przyczyn uzasadniających wyłączenie sędziego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Instytucja wyłączenia sędziego zarówno z mocy prawa, jak i na wniosek strony jest istotną gwarancją procesową, która ma zapewnić rozpoznanie sprawy przez sąd w takim składzie orzekającym, którego sędziowie nie pozostają w relacjach osobistych ze stronami oraz nie mieli określonych wcześniej związków z rozpoznawaną sprawą. Ratio legis przepisów o wyłączeniu sędziego, we wszystkich procedurach sądowych sprowadza się do eliminowania przyczyn, które mogą skutkować wątpliwościami, co do bezstronności i obiektywizmu sędziego w rozpoznaniu określonej sprawy. Możliwość wyłączenia sędziego od orzekania w konkretnej sprawie, została przewidziana w Dziale I, Rozdziale 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "Wyłączenie sędziego". Poza wypadkami wyłączenia z mocy samego prawa (art. 18 § 1 P.p.s.a.) wyłączenie sędziego następuje na jego żądanie lub na wniosek strony wówczas, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 19 P.p.s.a.).

Wskazać należy, że wydanie postanowienia w przedmiocie wyłączenia sędziego musi być poprzedzone złożeniem wyjaśnień przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Jak wynika z wyjaśnienia zawartego w oświadczeniu złożonym przez sędziego [...], o którego wyłączenie wnosił skarżący (k. 38 akt), między nim a skarżącym nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 § 1 P.p.s.a. oraz nie istnieją inne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

W rozpoznawanej sprawie należy podzielić pogląd wyrażony w zaskarżonym postanowieniu, że sam fakt, iż strona podnosi zarzuty dotyczące nieprawidłowości w wykonywaniu przez sędziów swych obowiązków, nie stanowi wystarczającej przesłanki uzasadniającej w myśl art. 19 P.p.s.a. wyłączenie wskazanych we wniosku sędziów i asesora sądowego. Strona nie uprawdopodobniła bowiem, że zachodzą między nią a sędzią takie stosunki, które powodują wyłączenie wskazanej osoby od orzekania. Oceny tej nie mogą zmienić subiektywne przekonania skarżącego co do wadliwego, niewłaściwego sposobu orzekania sędziego we wcześniejszych sprawach.

Zdaniem skarżącego wskazany sędzia naruszył zasady obiektywizmu przy orzekaniu w wymienionych przez niego sprawach, gdyż jak twierdzi był stronniczy przy ich rozpoznawaniu. Wskazać jednak należy, że nie jest dopuszczalne żądanie wyłączenia sędziego tylko z tego powodu, iż wnioskodawca kwestionuje zasadność rozstrzygnięć w innych sprawach z udziałem tego sędziego, nawet jeżeli dopuściłby się on uchybień procesowych. Jak słusznie podniósł Sąd Wojewódzki niezadowolenie skarżącego odnośnie sposobu prowadzenia postępowania sądowego nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziów, bowiem zarzuty te skarżący może podnosić w środkach odwoławczych od orzeczeń Sądu pierwszej instancji.

W okolicznościach niniejszej sprawy oraz wobec złożonego oświadczenia sędziego, uznać należy, że nie zaszły podstawy do jego wyłączenia od orzekania.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt