drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej,  , Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, OSK 884/04 - Wyrok NSA z 2005-01-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

OSK 884/04 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2005-01-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Elżbieta Stebnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Janina Antosiewicz
Leszek Włoskiewicz
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Wr 7/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-23
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 185 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka / spr./, Sędziowie NSA Janina Antosiewicz, Leszek Włoskiewicz, Protokolant Agnieszka Kwiatkowska, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Redaktora Naczelnego Czasopisma "S." od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2004 r. sygn. akt 4 II SAB/Wr 7/03 w sprawie ze skargi Jacka B. - Redaktora Naczelnego Czasopisma "S." na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1) uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu 2) zasądzić od Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu W. na rzecz Redaktora Naczelnego Czasopisma "S." kwotę 220 /dwieście dwadzieścia/ zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2004 r. umorzył postępowanie przed sądem ze skargi Redaktora Naczelnego czasopisma "S." na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Postanowienie to zostało wydane na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/. W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny podał, że pismem z dnia 14 listopada 2002 r. Redakcja czasopisma "S." zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie kserokopii planu rzeczowo-finansowego Wydziału Prawa i Administracji za rok 1997 i 1998. Pismem z dnia 5 lutego 2003 r. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. poinformował Redakcję, iż Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii nie jest jednostką samodzielną, lecz znajduje się w strukturach Uniwersytetu Wrocławskiego, przez co nie jest możliwe udostępnienie do wglądu planu rzeczowo-finansowego. Poinformowano, że Uniwersytet Wrocławski, a nie Wydział jest podmiotem właściwym do udzielenia informacji o którą wnosi skarżący, gdyż Wydział nie ma samodzielności finansowej, a działa w ramach środków finansowych przyznanych Uniwersytetowi opierając się na planie finansowym Uniwersytetu. Z tych względów Sąd uznał, że postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył Redaktor Naczelny czasopisma "S." zarzucając naruszenie

1. art. 3 par. 2 pkt 8 i par. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej polegającym na rozumieniu pojęcia "bezczynność" w sprawach informacji publicznej, iż występuje ona tylko wówczas, gdy ma miejsce udzielenie wnioskodawcy przez podmiot do tego zobowiązany jakiejkolwiek odpowiedzi w formie pisma informacyjnego - nie spełniającego w żadnej części merytorycznego żądania wniosku,

2. art. 161 par. 1 pkt 3 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przez błędną wykładnię przesłanki "bezprzedmiotowości" postępowania rozumianą w ten sposób, że jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej skierował do skarżącego pismo informacyjne, to dezaktualizuje się skarga na bezczynność i odpada przedmiot postępowania sądowego,

3. art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez niezastosowanie tego przepisu w zw. z art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarżący wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia i zobowiązanie Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW. do udostępnienia informacji publicznej bądź wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z zasądzeniem kosztów postępowania kasacyjnego.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że Sąd stanął na stanowisku, że gdy podmiot udzieli jakiejkolwiek odpowiedzi na pismo żądające informacji, to nie zachodzi bezczynność w sprawach udostępnienia informacji publicznej. Zdaniem skarżącego o bezprzedmiotowości postępowania sądowego w sprawach ze skargi na bezczynność można mówić wówczas, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji, udzieli jej zgodnie z wnioskiem albo wyda decyzję odmowną lub umarzającą. Otrzymanie przez redakcję prasową materiałów niezgodnych rzeczowo z żądaniem wniosku o udostępnienie informacji nie czyni zadość wymaganiom art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Taki stan ma miejsce w niniejszej sprawie. Przepis art. 161 par. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie może być rozumiany, że każde pismo stanowiące odpowiedź skutkuje umorzeniem postępowania - jako bezprzedmiotowe. Jedynie ustalenie okoliczności udostępnienia informacji publicznej w sposób i formie zgodnej z wnioskiem pozwala na zastosowanie art. 161 par. 1 pkt 3 tej ustawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ zostały wymienione podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej. Ustawodawca w tym przepisie posługuje się pojęciem władz publicznych, organów władz publicznych, podmiotów udzielających informacje. Z powyższego przepisu wynika, że krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej obejmuje władze publiczne jak i inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Stosownie do ust. 3 art. 4 ustawy do udzielenia informacji są zobowiązane podane wyżej podmioty będące w posiadaniu danych, a nie tylko te, które je wytworzyły. Zgodnie zaś z ust. 1 art. 3 ustawy prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej w tym także przetworzonej; wglądu do dokumentów urzędowych jak i dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny umarzając postępowanie na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oparł się na piśmie Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW., lecz bliżej nie dokonał analizy tego pisma, a w szczególności pod kątem art. 4 ust. 3 i art. 3 ust. 1 ustawy o informacji publicznej, a tym samym czy żądanie wnoszącego zostało uwzględnione przez podmiot do tego zobowiązany, stosownie do art. 14. Żądanie skarżącego do udzielenia informacji ograniczone zostało do przesłania skarżącemu planu rzeczowo-finansowego Wydziału - a nie Uniwersytetu.

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65 poz. 385 ze zm./ w art. 51 określiła, że do kompetencji rady wydziału należy między innymi uchwalanie planu rzeczowo-finansowego. Treść tego przepisu obowiązywała również w latach objętych wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Z treści tego przepisu wynika, że to wydział opracowuje plan który objęty jest wnioskiem o informację, natomiast czy środki finansowe i ewentualnie w jakiej wysokości zostaną przydzielone na opracowany plan przez Wydział, jest innym zagadnieniem i nie objętym wnioskiem.

Dziekan natomiast który kieruje wydziałem reprezentuje go na zewnątrz /art. 52 ustawy o szkolnictwie wyższym/.

Zarzut umorzenia postępowania sądowego w oparciu o art. 161 par. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest zasadny, gdyż obowiązkiem sądu było wyjaśnienie wszystkich okoliczności w sprawie, a w szczególności czy udzielona informacja przez Dziekana wnoszącemu skargę, już w toku postępowania sądowego czyni je bezprzedmiotowym.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt