drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą, II SA/Kr 1456/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1456/10 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2011-02-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-12-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Aldona Gąsecka-Duda
Krystyna Daniel /sprawozdawca/
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 976/11 - Wyrok NSA z 2011-08-09
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
uchylono zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 , art. 5 ust. 1i 2 , art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz Sędziowie WSA Krystyna Daniel / spr. / Aldona Gąsecka-Duda Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2011 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia 7 października 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu na rzecz skarżącego K. W. kwotę 357 / trzysta pięćdziesiąt siedem / złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu decyzją z [...] września 2010 r., na podstawie art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 16 ustawy z 6. 09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, póz. 1198 z póz. zm.), art. 7, art. 9 i art. 107 kpa, po rozpoznaniu wniosku K.W. odmówiło udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2010 r. decyzji oraz postanowień administracyjnych w postępowaniach odwoławczych od decyzji Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

W uzasadnieniu organ wskazał, że 13 sierpnia 2010 r. wpłynął wniosek K.W. z 12 sierpnia 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w okresie od 1. 01. 2006 r. do 30. 06. 2010 r. decyzji oraz postanowień administracyjnych w postępowaniach odwoławczych od decyzji Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż wnosi o zaczernienie na ww. kopiach tekstu obejmującego dane osobowe, podlegające ochronie na podstawie ustawy z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu poinformował wnioskodawcę w piśmie z 23 sierpnia 2010 r., iż żądana przez niego informacja stanowi informację przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6. 09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, skutkiem czego dopuszczalność jej udzielenia wymaga wykazania, że jej uzyskanie jest "szczególnie istotne dla interesu publicznego". Jednocześnie wezwano wnioskodawcę do przedstawienia powodów, które legły u podstaw jego żądania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Powyższe pismo zostało doręczone wnioskodawcy 2 września 2010 r.

Wnioskodawca nie odpowiedział na powyższe wezwanie, natomiast 7 września 2010 r. do organu wpłynęła skarga K.W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na bezczynność Kolegium w przedmiocie udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Organ podniósł, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym wskazuje się, że informacją przetworzoną jest pewna suma tak zwanej informacji publicznej prostej, będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, z której udostępnieniem - w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych - wiąże się konieczność przeprowadzenia przez podmiot zobowiązany odpowiednich czynności analitycznych i materialno-technicznych, dokonywanych przy użyciu dodatkowych sił i środków. Analiza wniosku K.W. o udostępnienie informacji niejawnej wskazuje, że zawiera on żądanie udostępnienia informacji przetworzonej. Jej udzielenie jest bowiem uwarunkowane w pierwszym rzędzie sporządzeniem - nie posiadanego przez Kolegium w gotowej postaci -zestawienia (wykazu, listy) wszystkich decyzji i postanowień, spełniających określone przez wnioskodawcę kryteria, co wymagałoby nie tylko bardzo pracochłonnej analizy posiadanego rejestru spraw, ale również szczegółowej weryfikacji akt każdej sprawy. Zdaniem Kolegium, już samo sporządzenie takiego zestawienia (wykazu) posiada więc cechy przetworzenia, a tym samym udostępnienie informacji publicznej w takiej formie wymagałoby wykazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). Nadto udostępnienie żądanej informacji publicznej wiązałoby się jednak nie tylko z koniecznością sporządzenia ww. zestawienia, ale również z koniecznością dokonania szczegółowej analizy całości wyselekcjonowanej dokumentacji pod kątem zakazów odnoszących się do udzielania informacji, przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a następnie usunięcia danych chronionych prawem. Skoro zatem wnioskodawca - pomimo wystosowanego do niego wezwania - nie wskazał, jaki interes legł u podstaw jego żądania zasadne jest wydanie decyzji o odmowie udzielania informacji publicznej.

Odwołanie od ww. decyzji wniósł K.W. domagając się uchylenia decyzji o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej oraz umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy udostępnienia tej informacji. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy poprzez przyjęcie, że informacja publiczna, o udostępnienie której wnosił, stanowiła informację przetworzoną w rozumieniu powołanego przepisu, a zatem, że udostępnienie tej informacji wymagało wykazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu publicznego w jej udostępnieniu.

W uzasadnieniu podniósł, że działania techniczne związane z udostępnieniem informacji, w wyniku których nie powstają żadne nowe informacje, nie tworzące analitycznych zestawień i nie wymagające żadnego wkładu intelektualnego stanowiącego nieodzowny element przetwarzania informacji, stanowią przekształcenie pozostającej już w posiadaniu organu informacji publicznej, o którym mowa w art.15 ust. 1 ustawy, a w odniesieniu do udostępnienia informacji przekształconej zasadnym może być wyłącznie obciążenie wnioskodawcy kosztami związanymi z przekształceniem tej informacji, a nie warunkowanie udostępnienia informacji od wykazania szczególnego interesu publicznego w jej udostępnieniu, jak ma to miejsce w odniesieniu do informacji przetworzonej. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w wypowiedziach doktryny wielokrotnie podkreślano, że tzw. anonimizacja danych osobowych figurujących w dokumentach urzędowych, jakimi są indywidualne rozstrzygnięcia administracyjne, nie może być uważana za przetworzenie informacji publicznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu decyzją z [...] października 2010 r. znak: [...], na podstawie art. art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 kpa, a także art. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

W uzasadnieniu organ podzielił stanowisko przedstawione w decyzji z dnia [...] września 2010 r. Wskazał, że jakkolwiek pojęcie informacji przetworzonej nie było interpretowane jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, to jednak za relewantny w tym zakresie należy uznać pogląd przedstawiony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17. 06. 2010 r., sygn. l OSK 495/10, gdzie stwierdzono, że za przetworzenie należy uznać wszystkie te działania, które nie przybierają postaci wyłącznie technicznego przeniesienia danych, w tym także analizę posiadanej dokumentacji pod kątem zakazów odnoszących się do udzielania informacji, przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem NSA, konieczność przeprowadzenia takiej analizy i usunięcia danych chronionych prawem świadczy o tym, że zanim informacja zostałaby udostępniona skarżącemu musiałaby zostać przetworzona. Udzielenie informacji objętej wnioskiem wymagałoby znacznie dalej idących czynności niż tylko "technicznego przeniesienia danych", które z kolei odpowiada pojęciu "przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku", użytemu w art. 15 ust 1

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jej udzielenie wymagałoby bowiem rzeczywiście uprzedniego wyselekcjonowania wszystkich decyzji i postanowień, spełniających kryteria określone we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, co z kolei wymagałoby sporządzenia - na podstawie szczegółowej analizy posiadanego rejestru spraw oraz weryfikacji akt każdej sprawy - nowej informacji publicznej w postaci wykazu (listy) takich spraw. Ponadto, udostępnienie żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej wiązałoby się również z koniecznością dokonania szczegółowej analizy całości wyselekcjonowanej dokumentacji pod kątem zakazów odnoszących się do udzielania informacji, przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a następnie danych chronionych prawem. Skoro zatem skarżący żądał informacji przetworzonej, to był zobowiązany wykazać się szczególnie ważnym interesem publicznym uzasadniającym jej żądanie.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu wniósł K.W. , domagając się uchylenia decyzji jak i poprzedzającej ją decyzji Kolegium z [...] września 2010 r. oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Skarżący zarzucił naruszenie art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy poprzez przyjęcie, że informacja publiczna, o udostępnienie której wnosił stanowiła informację przetworzoną w rozumieniu powołanego przepisu, a zatem że udostępnienie tej informacji wymagało uprzedniego wykazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu publicznego w jej udostępnieniu. W uzasadnieniu ponownie przytoczył argumentację przedstawioną w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu wniosło o oddalenie skargi i podtrzymało swoje stanowisko przedstawione w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Stosownie do art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie. W ramach swej kognicji sąd bada czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym związanym granicami skargi stosownie do treści art. 134 §1 p.p.s.a.

W wyniku dokonanej kontroli w ocenie Sądu skarga zasługuje na uwzględnienie bowiem zaskarżona decyzja jak i poprzedzająca ją decyzja z [...] września 2010 r. naruszają prawo.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z 6.09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacją publiczną jest każda informacja, która podlega udostępnieniu na zasadach oraz w trybie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5. ustawy. Należy podkreślić, że zgodnie z dyspozycją art. 2 ust 2. od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Powyższe prawo na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy ulega jednak ograniczeniu, gdy żądana informacja publiczna jest informacja przetworzoną. Zgodnie bowiem z art. 3. us.1 pkt 1 prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W związku z powyższym kwestią zasadniczą, stanowiącą przedmiot sporu w niniejszej sprawie jest ocena jaki charakter ma informacja publiczna, o udostępnienie której wystąpił skarżący.

Zgodnie ze stanowiskiem skarżącego jego żądanie wyrażone we wniosku skierowanym do SKO w Nowym Sączu 13.08. 2010 (data wpływu do organu) dotyczące udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii wszystkich wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w okresie od 1. 01. 2006 r. do 30. 06. 2010 r. decyzji oraz postanowień administracyjnych w postępowaniach odwoławczych od decyzji Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie stanowi informacji przetworzonej, nawet jeśli wymaga anonimizacji w zakresie danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tym stanowiskiem nie zgadza się Kolegium przyjmując, że żądana informacja stanowi informację przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ponieważ wiąże się ona z koniecznością bardzo pracochłonnego sporządzenia wykazu (listy) wszystkich decyzji i postanowień, spełniających określone przez wnioskodawcę kryteria oraz szczegółowej weryfikacji akt każdej sprawy.

Oceniając powyższe trzeba wskazać, że ustawodawca wprowadzając rozróżnienie na informację publiczną oraz informację przetworzoną nie zdefiniował informacji przetworzonej, pozostawiając wykładnię tego pojęcia organom stosującym prawo, przy czym z analizy orzecznictwa wynika, że dotychczas nie przyjęto jednolitej interpretacji w tym zakresie.

Zgodnie natomiast ze stanowiskiem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie "przetworzenie" informacji o jakim mówi ustawodawca w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z jakiegoś dokumentu elementów formalnych nie związanych z jego treścią. W tej sytuacji należy przyjąć, że tak zwana "anonimizacja" decyzji, polegająca na wykreśleniu z niej niektórych elementów formalnych, dotyczących danych osobowych stron bez naruszenia samego rozstrzygnięcia administracyjnego nie jest przetworzeniem informacji. W konsekwencji poddany procesowi "anonimizacji" akt prawny pozostaje informacją publiczną a nie przetworzoną informacją, a jako taki powinien być ujawniony bez spełnienia dodatkowych warunków wskazanych w art. 3. us. 1 pkt 1 (por. wyrok WSA w Krakowie z 30 stycznia 2009 r. sygn. akt ł)SA/Kr 1258/08, Lex 478697).

Sąd podziela również w całości pogląd zaprezentowany w wyroku WSA w Krakowie z 26. 09. 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 984/05, niepubl. w: l. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Dostęp do informacji publicznej. Orzecznictwo sądów administracyjnych, LexisNexis 2007 s. 47), w którym wskazano, że czynności organu jak np. selekcja dokumentów, uchwał, ich analiza pod względem treści są zwykłymi zabiegami związanymi z rozpatrywaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej i nie noszą cech przetwarzania informacji. W wyniku ich zastosowania nie powstaje bowiem żadna nowa informacja. W przeciwnym razie nie istniałaby w ogóle informacja nieprzetworzona.

W ocenie Sądu z samego faktu, iż skarżący objął swoim wnioskiem żądanie udostępnienia wielu dokumentów tj. wszystkich wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w okresie od 1. 01. 2006 r. do 30. 06. 2010 r. decyzji oraz postanowień administracyjnych w postępowaniach odwoławczych od decyzji Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój w sprawie ustalenia warunków zabudowy -nie może stanowić powodu do uznania powyższej informacji za informację przetworzoną. Należy bowiem podkreślić, że powyższy wniosek nie- obejmował żadnych analiz, zestawień lub innych opracowań dotyczących ww. dokumentów. To,

że organ wskazuje, iż celem udostępnienia tych dokumentów musi poprzedzić "bardzo pracochłonne sporządzenie wykazu, listy wszystkich decyzji i postanowień, spełniających określone przez wnioskodawcę kryteria nie może być uznane za przetworzenie informacji publicznej. Stanowi natomiast czynności techniczne, jakie w każdej sytuacji podejmuje organ celem wyselekcjonowania żądanego dokumentów lub dokumentów. W każdej bowiem sytuacji organ jest zobowiązany do ustalenia czy posiada wnioskowaną informację, a następnie do jej wyszukania celem udostępnienia wnioskodawcy.

Reasumując w ocenie Sądu żądana informacja publiczna nie może być zaliczona do informacji przetworzonej, a zatem Kolegium w sposób nieuprawniony żądało od skarżącego wykazania szczególnego interesu prawnego lub faktycznego. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na podstawie art. 145 §1 pkt. 1 lit "a" p.ps.a. tj. naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy -orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p. p.s.a.Powered by SoftProdukt