drukuj    zapisz    Powrót do listy

6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Prawo pomocy, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Oddalono zażalenie, II OZ 1112/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1112/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-10-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Wojciech Chróścielewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
V SA/Wa 1140/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-23
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 259 par. 1 i2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Wojciech Chróścielewski po rozpoznaniu w dniu 24 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2008 r., sygn. akt V SA/Wa 1140/08 o odrzuceniu sprzeciwu A. P. od postanowienia referendarza sądowego z dnia 30 maja 2008 r. odmawiającego przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z 30 maja 2008 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odmówił A. P. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008 r., wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu oraz o terminie, w jakim należy go złożyć.

Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r., nadanym w polskim urzędzie pocztowym w tym samym dniu skarżący złożył sprzeciw na ww. postanowienie.

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił sprzeciw A. P. jako wniesiony z uchybieniem terminu określonego w art. 259 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.)

Na powyższe postanowienie A. P. wniósł zażalenie podnosząc, iż spóźnił się o wysłanie pisma o jeden dzień z powodu poważnej choroby swojej siostry, którą musiał się opiekować.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 p.p.s.a., od postanowień referendarzy sądowych strona może wnieść sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Sprzeciw wniesiony po terminie, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

W sprawie niniejszej postanowienie od którego wniesiono sprzeciw zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 34 akt sądowych), natomiast pismo zawierające sprzeciw zostało nadane w polskim urzędzie pocztowym w dniu 18 czerwca 2008 r., czyli po upływie ustawowego terminu określonego w art. 259 § 1 p.p.s.a..

W takiej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a. zobowiązany był sprzeciw A. P. odrzucić jako wniesiony z uchybieniem terminu - co też nastąpiło zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2008 r., które w związku z tym należy uznać za wydane w sposób prawidłowy.

Odnosząc się do argumentów skarżącego podniesionych w zażaleniu, należy wskazać, że nie mogą one mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia, fakt uchybienia terminu jest bowiem niesporny.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić.Powered by SoftProdukt