drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy - PoPPSA, II SAB/Ke 45/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 45/14 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2014-11-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-09-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Beata Ziomek
Dorota Chobian /sprawozdawca/
Jacek Kuza /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OZ 27/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-22
I OZ 291/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy - PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 161 par. 1 pkt 3, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2014 poz 782 art. 13 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.), Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Tuz-Stando, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014r. na rozprawie sprawy ze skargi P. K. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. oddalić wniosek skarżącego o zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze P. K. reprezentowany przez radcę prawnego T. K. domagał się stwierdzenia bezczynności Wójta Gminy w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji, zobowiązania organu do udzielenia żądanej informacji w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi i zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W skardze zawarł także wniosek, aby w przypadku, gdy po złożeniu skargi organ doręczy żądaną informację, uznano, że na dzień wniesienia skargi do sądu organ pozostawał w bezczynności w przedmiocie informacji publicznej, zasądzenia od strony przeciwnej kosztów postępowania oraz umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W uzasadnieniu skargi jej autor wskazał, że w dniu 18 sierpnia 2014 r. przesłał pocztą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji, czy Gmina w okresie od 2012 r. do chwili obecnej zawierała umowy dotyczące obsługi prawnej, zastępstwa procesowego z kancelariami, radcami prawnymi, adwokatami, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie wniósł o udostępnienie treści umowy. Zarzucił, że do dnia złożenia skargi, a więc 1 września 2014r. Wójt Gminy żądanej informacji nie udostępnił.

W odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania i nieobciążanie go kosztami postępowania, ewentualnie o odrzucenie skargi jako wniesionej przedwcześnie. Wskazał, że żądana informacja została wysłana do skarżącego w dniu 5 września, a więc 4 dni po upływie terminu. Jednak skarga na bezczynność została wniesiona przed upływem 14-dniowego terminu.

W piśmie procesowym z dnia 23 października 2014 r. pełnomocnik skarżącego przyznał, ze otrzymał żądaną informację, ale po złożeniu skargi w związku z czym wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i podtrzymał wniosek o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył o następuje:

W niniejszej sprawie obie strony zgodnie wniosły o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.270 ze zmianami), dalej p.p.s.a., jako bezprzedmiotowego, a to w związku z udostępnieniem skarżącemu żądanej przez niego informacji. Dlatego też postępowanie na podstawie tego przepisu podlegało umorzeniu.

Natomiast odnosząc się do zawartego w skardze i podtrzymanego w piśmie procesowym wniosku o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w ocenie Sądu wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji skarżącemu przysługuje od organu, który wydał zaskarżony akt lub dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. W niniejszej sprawie skarżący poniósł koszty w postaci wpisu sądowego i skorzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w celu sporządzenia skargi na bezczynność w dniu 1 września 2014 r., a więc w dniu, kiedy nie upłynął jeszcze 14 – dniowy termin do udostępnienia informacji, o jakim mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Dlatego też poniesionych kosztów nie można uznać za celowe, co skutkowało oddaleniem wniosku o ich zasądzenie.Powered by SoftProdukt