drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Koszty sądowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 774/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zygmunt Niewiadomski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
VII SA/Wa 2456/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2008r., sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł w sprawie ze skargi Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 6 maja 2008r., sygn. akt VII SA/Wa 2456/06 Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał Z. W. do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 27 marca 2008r. w wysokości 100 zł.

Z. W. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie, zarzucając naruszenie art. 156 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 6 Kodeksu cywilnego oraz art. 231, art. 245, art. 398 (3) § 1 i § 3, art. 398 (13) § 2 i art. 535 Kodeksu postępowania cywilnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł. Stwierdzić zatem należy, że w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawidłowo określił wysokość wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 27 marca 2008r.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Podniesionych w zażaleniu zarzutów nie sposób odnieść do przedmiotu postępowania zażaleniowego, który sprowadza się jedynie do oceny prawidłowości ustalenia należnego wpisu sądowego. Dokonując rozstrzygnięć w powyższym przedmiocie sądy administracyjne stosują bowiem przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie przepisy K.p.a., K.c., czy też K.p.c.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt