drukuj    zapisz    Powrót do listy

6319 Inne o symbolu podstawowym 631, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Komendant Policji, Odrzucono skargę kasacyjną, VI SA/Wa 1846/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1846/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-03-10  
Data wpływu
2008-08-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6319 Inne o symbolu podstawowym 631
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 177 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1846/08 uchylającego postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2008r. Nr [...] oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia [...] maja 2008 r. w sprawie ze skargi J. B. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2. zwrócić wnoszącemu skargę kasacyjną kwotę 100 złotych (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 lutego 2009 r. Komendant Główny Policji, reprezentowany przez radcę prawnego M. S., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku tego Sądu z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1846/08. Skarga kasacyjna została złożona w biurze podawczym sądu w dniu 5 lutego 2009 r.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie do wniesienia skargi kasacyjnej przesłano pełnomocnikowi organu przy piśmie sądowym z dnia 29 grudnia 2008 r., które pełnomocnik otrzymał w dniu 5 stycznia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnienie. Z akt sprawy wynika, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie do wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji w dniu 5 stycznia 2009 r. Oznacza to, że ostatni dzień uprawniający do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z końcem 4 lutego 2009 r. Skarga kasacyjna została złożona w Sądzie w dniu 5 lutego 2009 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w cytowanym przepisie ustawy.

Z powyższych względów, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt